Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Inhoud

De verkeersveiligheid in het algemeen, en de administratieve maatregelen die te maken hebben met voertuigen, hun gebruik en controle, vallen onder de verantwoordelijkheid van de verschillende overheidsinstellingen, vanaf de Gemeenten tot aan de Centrale Regering, en lopen via La Dirección General de Tráfico, DGT, het Algemene Verkeersbureau. Ook de Autonome Gemeenschappen hebben bevoegdheden met betrekking tot, bij voorbeeld, de technische inspectie van voertuigen.

Om een voertuig in Spanje te kunnen besturen, is het in ieder geval noodzakelijk de desbetreffende administratieve toestemming te hebben (rijbewijzen en vergunningen), die het de eigenaar toestaan een bepaald voertuig te besturen. Genoemde rijbewijzen en vergunningen hebben een bepaalde geldigheidsduur die na het verstrijken van de termijn, vernieuwd moeten worden.

1. De administratieve autorisatie om te rijden

In Spanje, evenals in andere landen, bestaan er naar gelang het soort voertuig dat men bestuurt, verschillende rijbewijzen (motorfietsen, personenauto's vrachtwagens). In bepaalde gevallen is het nodig eerst een rijbewijs te hebben voor het ene voertuig om vervolgens dat voor andere voertuigen te krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld, om voertuigen van een hoger vermogen of een groter tarra dan de voorgaande te mogen besturen. Ook de leeftijd is een vereiste dat een beperking met zich meebrengt op het besturen van bepaalde grotere voertuigen, of voertuigen waarvan de besturing gecompliceerder is.

De voorschriften die in Spanje van toepassing zijn vereist ter verkrijging van het juiste rijbewijs of de juiste vergunningen om te mogen rijden, zijn in principe de volgende:
 • Het hebben van de leeftijd die geldt voor het desbetreffende rijbewijs of de desbetreffende vergunning.
 • Het slagen voor de theoretische en praktijkgerichte examens.
 • Het voldoen aan de psychotechnische tests.
 • Andere aanvullende vereisten: zoals het hebben van een vorig rijbewijs of een vorige vergunning, of van een bepaalde eerdere datum.
In Spanje worden rijbewijzen en vergunningen afgegeven door de Provinciale en Lokale Hoofdbureaus van Verkeer, na verifiëring of de aanvragers voldoen aan de psychofysische vereisten, beschikken over de nodige vaardigheden en het juiste gedrag aan de dag leggen. De belangrijkste rijbewijzen zijn:

AM: Bromfietsen met twee of drie wielen en lichte vierwielers (quads). De minimale leeftijd om dit rijbewijs te krijgen is vijftien jaar. De bestuurder mag echter tot zijn achttiende jaar geen passagiers vervoeren.

A1: Motorfietsen met een cilinderinhoud van 125 cc, een maximaal vermogen van 11 kW en gemotoriseerde driewielers waarvan het maximumvermogen de 15 kW niet overschrijdt. De minimale leeftijd om voor dit rijbewijs in aanmerking te komen is zestien jaar.

A2: Motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW. De minimale leeftijd om dit rijbewijs te krijgen is achttien jaar.

A: Geeft toestemming om op motorfietsen en gemotoriseerde driewielers te rijden. De minimale leeftijd om dit rijbewijs te krijgen is twintig jaar. Tot eenentwintig jaar is het echter toegestaan op gemotoriseerde driewielers te rijden waarvan het maximale vermogen de 15 kW overschrijdt.

B: De volgende voertuigen:
 • Personenauto's waarvan het maximale massa de 3.500 kg niet overschrijdt en waarin er plaats is voor niet meer dan acht passagiers en de bestuurder. Een aanhangwagen van maximaal 750 kg is hierbij toegestaan.
 • Voertuigen van de B klasse en een aanhangwagen van meer dan 750 kg, mits de samenstelling van het voertuig en de aanhanger de 4.250 kg niet overschrijdt.
 • Gemotoriseerde drie- en vierwielers. De minimale leeftijd is achttien jaar, terwijl het tot eenentwintig jaar niet is toegestaan op gemotoriseerde driewielers te rijden waarvan het vermogen de 15 kW overschrijdt.
BTP: Prioritaire voertuigen die vanwege spoedeisende diensten aan het verkeer deelnemen, voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van scholieren van en naar school en voertuigen die bestemd zijn voor het openbaar vervoer van reizigers. Voor al deze voertuigen geldt een maximale massa die niet hoger is dan 3.500 kg, en een maximaal aantal van negen zitplaatsen, die van de chauffeur inbegrepen. Minimale leeftijd: achttien jaar.

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E: Dit zijn andere typen rijbewijzen voor het besturen van vrachtwagens met een verschillend tonnage, autobussen met meer of minder passagiers of voor bepaalde speciale voertuigen. Om dit type voertuigen op een professionele manier te mogen besturen is het in ieder geval noodzakelijk eveneens te voldoen aan de vereisten die specifiek zijn gesteld door de normstelling voor professionele bestuurders.

2. Rijbewijs

Naast het Spaanse rijbewijs zijn ook de volgende rijbewijzen geldig om te mogen rijden in Spanje:

Rijbewijzen afgegeven in eender welke lidstaat van de Europese Unie of in landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, op voorwaarde dat de vereiste leeftijd dezelfde is als in Spanje en het rijbewijs niet vervallen is.

Als de gebruikelijke woonplaats van een houder van een rijbewijs dat is afgegeven in een van de lidstaten in Spanje is gevestigd, zijn de Spaanse voorschriften met betrekking tot de geldigheidsperiode, de controle van zijn of haar psychofysische geschiktheid en de toewijzing van een puntensaldo op hem of haar van toepassing.

Wanneer het een rijbewijs betreft zonder een bepaalde geldigheidsduur, moet de houder ervan het vernieuwen twee jaar nadat hij of zij zijn of haar gebruikelijke woonplaats in Spanje heeft gevestigd.

De houder van een rijbewijs die zijn of haar gebruikelijke woonplaats in Spanje heeft gevestigd en die onderhevig is aan de Spaanse wetgeving op basis van de vorige alinea, blijft in het bezit van zijn of haar rijbewijs, waarbij de overeenkomstige geldigheidsduur naargelang zijn of haar leeftijd en type rijbewijs waarvan hij of zij de houder is, wordt ingeschreven in het Register van bestuurders en overtreders.

(Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie art. 15 van koninklijk besluit 818/2009)

3. Het inruilen van rijbewijzen die in andere landen zijn uitgegeven

Spanje heeft akkoorden gesloten met heel veel andere landen. Dit betekent, dat als aan een aantal eisen wordt voldaan en bepaalde formaliteiten worden afgehandeld, een buitenlands rijbewijs kan worden ingeleverd in ruil voor een Spaans rijbewijs. In ieder akkoord staan de vereisten gedefinieerd die op elk land van toepassing zijn. Dit geldt zelfs voor ieder type rijbewijs of vergunning. In principe wordt vereist dat men resident is in Spanje, de nodige psychofysische vaardigheden kan aantonen, het buitenlandse rijbewijs inlevert, het rijbewijs in het land van herkomst niet is ontnomen en bepaalde documentatie, zoals foto's, indient.

In ieder geval zullen rijbewijzen die in het buitenland verkregen zijn na de ondertekening van het Akkoord niet worden ingeruild, als de aanvrager in Spanje woonachtig was vóór de ondertekening van genoemd Akkoord.

Het inruilen kan volgens de gesloten akkoorden plaatsvinden met rijbewijzen die zijn uitgegeven in de volgende landen:

De lidstaten van de Europese Unie, alsook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Andorra, Korea, Japan en Zwitserland. Algerije, Argentinië, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brazilië, El Salvador, de Filippijnen, Guatemala, Servië, Turkije, Tunesië, Oekraïne en Macedonië.

4. Het puntenrijbewijs

Sinds 2006 is in Spanje het zogeheten 'puntenrijbewijs' van toepassing. Dit veronderstelt dat aan iedere bestuurder een beginsaldo aan punten wordt toegekend. (12 in het algemeen en 8 voor beginners). Voor iedere overtreding die wordt begaan wordt, behalve de daaraan gerelateerde financiële boete, op het totaal, naar gelang de ernst van de overtreding, een aantal punten in mindering gebracht (bijvoorbeeld, bij het rijden zonder veiligheidsriemen om worden 3 punten in mindering gebracht).
Voorts geldt dat als er zich gedurende enige tijd geen puntenverlies heeft voorgedaan, het saldo wordt verhoogd tot een maximum aantal van 15 punten.

Op de website van de DGT, (Dirección General de Tráfico) het Algemeen Verkeersbureau, kan de tabel van overtredingen die puntenaftrek met zich meebrengen worden geraadpleegd. Ook kan het nog beschikbare aantal punten op het rijbewijs worden opgezocht.

Het kwijtraken van alle punten houdt het kwijtraken van het rijbewijs of de vergunning in. Er dient dan een aantal heropvoedingcursussen te worden gevolgd om in aanmerking te komen voor een nieuw rijbewijs. Ook bestaat de mogelijkheid dit soort cursussen te volgen om kwijtgeraakte punten terug te krijgen zonder ze eerst allemaal te verliezen.

5. De documentatie van het voertuig

De standaarddocumentatie die men bij zich moet hebben tijdens het deelnemen aan het verkeer is, behalve het rijbewijs, de Verklaring van Inschrijving en het Bewijs van de Technische Inspectie van het voertuig. Op de Verklaring van Inschrijving staan, behalve de tenaamstelling en de woonplaats van de bestuurder, een aantal zaken vermeld die te maken hebben met de identificatie van het voertuig.

Op het Bewijs van de Technische Inspectie staan gegevens vermeld over het vermogen en andere variabelen van het voertuig. Ook worden hierop de Algemene Periodieke Inspecties (APK) weergegeven. De in Spanje geregistreerde voertuigen moeten een periodieke inspectie ondergaan teneinde de algemene staat en de veiligheidselementen te controleren. De frequentie waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de ouderdom van het voertuig. De voertuigen met een buitenlands kenteken kunnen in Spanje aan vrijwillige technische inspecties worden onderworpen. Er wordt over de bevindingen een rapport verstrekt, maar geen Spaans Bewijs van de Technische Inspectie afgegeven.

Behalve de genoemde documentatie dient men de polis van de verplichte verzekering die voor ieder voertuig moet worden afgesloten bij zich te hebben. Het is aan te bevelen het betalingsbewijs van de laatste factuur, waarop de geldigheid van genoemde verzekering blijkt, bij te sluiten.

Wanneer men voornemens is het voertuig te laten overschrijven op naam van een andere eigenaar, dient alle genoemde documentatie op een juiste manier te zijn geformaliseerd. Ook moet de betaling van de Belasting op Motorvoertuigen (IVTM), die jaarlijks door de Gemeente wordt geheven geactualiseerd zijn en mag er geen sprake zijn van enige verschuldigde boete. De formaliteiten kunnen worden afgehandeld op La Jefatura Provincial de Tráfico, JPT, het Provinciaal Hoofdbureau van Verkeer, waar de verkoper of de koper onder valt, na de Overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ITP) aan de Deelregering, en de leges aan het Provinciaal Hoofdbureau van Verkeer te hebben voldaan.

De Belasting op Motorvoertuigen is een lokale belasting die betaald wordt aan de Gemeente waar het voertuig geregistreerd staat en hangt hoofdzakelijk af van het vermogen van het desbetreffende voertuig. In de Provincie Alicante valt het innen van deze belasting over het algemeen onder de verantwoordelijkheid van het autonome orgaan van de SUMA.

6. De uitgifte van kentekenbewijzen

Voor de juiste identificatie van de voertuigen waarmee in Spanje wordt deelgenomen aan het verkeer is het, bij permanent gebruik in het land, verplicht deze te voorzien van een Spaans kenteken. Het is de plicht van de eigenaar het Spaanse kenteken aan te vragen.

Voor de uitgifte van het kentekenbewijs is het noodzakelijk, behalve de desbetreffende leges, ook de Kentekenbelasting en de Gemeentelijk Belasting op Motorvoertuigen (IVTM) in de woonplaats te betalen. Voorts zal het voertuig een Algemene Periodieke Inspectie moeten ondergaan en dienen de formaliteiten van de aanvraag op het Provinciaal Hoofdbureau van Ver keer te worden afgehandeld.

Indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan kunnen er door de politieautoriteiten sancties worden opgelegd en kan het zelfs leiden tot een rijverbod van het voertuig.

Als de levensduur van het voertuig eenmaal ten einde is, dient het te worden afgemeld bij het Provinciaal Hoofdbureau van Verkeer en voor de sloop afgeleverd te worden bij een daartoe geautoriseerd bedrijf ter verwerking. Het voertuig achterlaten op de openbare weg kan verantwoordelijkheden van verschillende aard met zich meebrengen.

7. Sancties

De Spaanse autoriteiten hechten een groot belang aan de veiligheid op de weg. Een overtreding van de gestelde veiligheidsnormen kan zelfs leiden tot een gevangenisstraf van de overtreder. Dit is het geval bij het rijden onder invloed van een te hoog promillage alcohol, of het rijden op een manier die schade kan berokkenen aan derden.

In ieder geval wordt bepaald rijgedrag administratief bestraft. Deze sancties bestaan uit het betalen van een boete die naarmate de ernst van de overtreding, hoger wordt. Deze boetes kunnen zelfs oplopen tot duizenden Euro's en het verlies van de desbetreffende punten. In de wettelijke referentie kan het verboden rijgedrag en de daaraan gerelateerde sancties worden geraadpleegd.

Overtredingen die worden begaan door buitenlanders zonder gebruikelijke woonplaats in Spanje, kunnen leiden tot een door de autoriteiten opgelegd rijverbod van het voertuig totdat aan de betaling van de sanctie is voldaan.

Als er eenmaal een aangifte is ontvangen van het Algemene Verkeersbureau, de regionale politie of de lokale politie, begint de zogeheten sanctieprocedure, waarbij de belanghebbende zich kan beroepen op hetgeen in rechte op hem van toepassing is en de bewijzen die hij daartoe geschikt acht aandragen en voorleggen. Tegen de uiteindelijke beslissing kan bij de betrokken Overheidsinstelling en eventueel voor de Rechtbank in beroep worden gegaan. Er worden in ieder geval aanzienlijke kortingen toegepast als de financiële sancties vrijwillig binnen de wettelijk gestelde termijnen worden voldaan. Het niet betalen van een verkeersboete kan leiden tot beslaglegging op salarissen, bankrekeningen, voertuigen en zelfs onroerende goederen, met toepassing van de desbetreffende toeslagen en rentes.

8. Belangrijke adressen

Jefatura de Tráfico de Alicante (Hoofdbureau van Verkeer te Alicante)
C/ Ferré Vidiella, 4 esquina S. Juan Bosco, 12 - 03071 Alicante
Tel: 965 12 54 66 / Fax: 965 92 57 59
Openingstijden: Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 u. Vrijdag van 8.30 tot 13.00 u.

9. Belangrijke adressen

www.dgt.es

10. Wetgeving

 • Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
  Koninklijk Besluit 339/1990 van 2 maart, waarbij de tekst van de Verkeerswet, het verkeer van Motorvoertuigen en de Verkeersveiligheid wordt goedgekeurd.
 • Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que desarrolla el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
  Koninklijk Besluit 1428/2003 van 21 november, waarbij het Koninklijk Besluit 339/1990 van 2 maart, waarbij de tekst van de Verkeerswet, het verkeer van Motorvoertuigen en de Verkeersveiligheid wordt goedgekeurd, wordt ontwikkeld.
 • Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento general de vehículos.
  Koninklijk Besluit 2822/1998 van 23 december, waarbij het Algemene Reglement van Voertuigen wordt goedgekeurd.
 • Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos.
  Koninklijk Besluit 2042/1994 van 14 oktober, waarbij de Technische Inspectie van Voertuigen wordt geregeld.
 • Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Bron: Diputación de Alicante - Ciudadanos Extranjeros.

Wettelijke Kennisgeving: De in deze folder verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend. Vlamingen in de wereld - Costa Blanca draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.