Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Inhoud

1. Gezondheid als recht en openbare dienst

Een Sociale Staat moet ervoor zorgen dat haar burgers, onder andere, het recht op gezondheid hebben, wat betekent dat de overheid de gezondheid van de mensen moet beschermen en bevorderen.

In deze zin erkent de Spaanse grondwet in artikel 43, het recht van alle burgers op bescherming van de gezondheid, en verplicht de openbare autoriteiten tot het organiseren van en zorgen voor de volksgezondheid.

De Spaanse wet bepaalt dat het recht op bescherming van de gezondheid en op gezondheidszorg voor alle burgers geldt, van Spaanse of van andere nationaliteiten die in Spanje wonen, en erkent ook dit recht op gezondheidszorg voor degenen die tijdelijk in Spanje zijn, waarbij zowel de ene als de andere aan een aantal administratieve eisen moeten voldoen.

In Spanje is de verantwoordelijkheid voor de gezondheid verdeeld tussen de staat, de autonome regio’s en de lokale overheden. De hoofdrol wordt echter door de autonome gemeenschappen gespeeld, die de meeste bevoegdheden hebben.

In dit verband bepaalt artikel 54 van het autonomiestatuut dat de Generalitat Valenciana (regionale regering) uitsluitend bevoegd is voor de organisatie, het bestuur en het beheer van alle openbare instellingen voor gezondheidszorg op het grondgebied van de Comunitat Valenciana.

2. Gezondheidsbeheer (structuur en diensten)

In Spanje hebben wij het zogenaamde Nationale Gezondheidssysteem (SNS) dat de gecoördineerde gezondheidsdienst van de Algemene Administratie van de Staat en de gezondheidsdiensten van elk van de autonome regio’s is, dat alle functies en diensten voor de gezondheidszorg integreert die volgens de wet de verantwoordelijkheid van de overheid zijn.

Zo heeft elke Autonome Gemeenschap een eigen gezondheidsdienst, die in overleg met de rest van de SNS handelt, maar de capaciteit heeft om haar diensten en service aan de behoeften van de bevolking in deze autonome gemeenschap aan te passen.

Afhankelijk van de Conselleria van Volksgezondheid, de Valenciaanse Gezondheidsdienst is een autonoom orgaan dat is belast met de verantwoordelijkheid voor het beheer en administratie van de Valenciaanse Gezondheidssysteem en met de controle van de kwaliteit van de gezondheidszorg in de Valenciaanse Gemeenschap.

Op het gebied van de gezondheid is het grondgebied van de Comunitat Valenciana opgedeeld in verschillende plaatselijke gezondheidsdiensten, die gelijkwaardig zijn aan de gezondheidsgebieden die door de staatswet omschreven worden. Op haar beurt zal iedere gezondheidsdienst worden opgedeeld in Basisgebieden van gezondheid. In deel 12 van deze gids kunt u naar de bestaande gezondheidsdiensten van de provincie Alicante en de gemeenten zoeken.

Bij de primaire zorg worden basisdiensten aan personen en gezinnen verleend, voornamelijk via de zogenaamde Centros de Salud (Gezondheidscentra). Als er mensen ver weg van een Centro de Salud wonen, zijn er soms artsen of medische diensten in deze bevolkingskernen die basisgezondheidszorg aan de burgers brengen, zodat deze niet hoeven te reizen als het gaat om kleine gezondheidproblemen.

Bij de gespecialiseerde zorg wordt complexere gezondheidszorg aangeboden in de ziekenhuizen of gespecialiseerde centra die met hen samenwerken.

De gezondheiddiensten aangeboden door de openbare gezondheidszorg van Valencia zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke Diensten Portfolio van het SNS, die hetzelfde aanbieden in alle autonome gemeenschappen, plus de extras of diensten van de Valenciaanse Gemeenschap zelf.

Ten aanzien van de diensten van de Gemeenschappelijke Diensten Portfolio van de SNS, moeten deze worden verleend aan elke burger met recht op gezondheidszorg.

Wegens de omvang kan in deze gids niet alles over alle diensten en bijstand besproken worden, maar in de linkssectie kunt u email adressen vinden voor de hele catalogus.

3. Wie zijn de gebruikers van het Openbare Gezondheidssysteem

In Spanje heeft iedere persoon, onafhankelijk van nationaliteit of administratieve status, recht op bescherming van de gezondheid en dus toegang tot diensten en gezondheidsgerelateerde prestaties, terwijl de kosten van deze bijstand worden gedragen door de gezondheidsautoriteiten afhankelijk van het type van verzekering van de betrokken persoon.

In de openbare gezondheidszorg van Valencia hebben alle mensen, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, recht op gezondheidszorg, maar deze is gratis of niet, afhankelijk van hun administratieve omstandigheden.

Een persoon woonachtig in de Valenciaanse Gemeenschap die voor de Sociale Zekerheid ingeschreven staat (hetzij als werknemer of zelfstandige) zal, naast andere rechten, dekking van zijn gezondheidszorg hebben. Bovendien geldt deze gezondheidszorg ook voor de echtgenoot, afstammelingen en bloedverwanten in opgaande lijn van de werknemer, op voorwaarde dat deze familieleden aan een aantal eisen moeten voldoen, zoals het wonen bij de werknemer, geen arbeidsloon of pensioenen boven bepaalde bedragen ontvangen.

Dit recht is uitgebreid tot burgers met een legaal verblijf in Spanje, die bijgedragen hebben aan de sociale zekerheid en geen werkzaamheid hebben en anders gedekt zijn.

Ook hebben recht op gezondheidszorg de gepensioneerden, ongeacht van Spaanse of andere nationaliteit die in Spanje wonen en hun situatie bij de Spaanse sociale zekerheid geregeld hebben door middel van het indienen van formulieren en documentatie.

De wet erkent ook het recht op gezondheidszorg voor geregistreerde mensen die kunnen aantonen niet over voldoende fi nanciële middelen te beschikken, bepaald door het minimumloon, en rekening houdend met andere kwesties zoals minderjarige en gehandicapte personen ten hunne laste. In het geval van de Regio Valencia, heeft een uitbreiding van dit recht naar de buitenlandse burgers die nog niet geregistreerd zijn, terwijl ze hun status normaliseren, plaatsgevonden door middel van de zogenaamde “Tarjeta Solidaria”, die in hoofdstuk 5 van deze gids besproken wordt.

Alle mensen die in Spanje woonachtig zijn, ongeacht hun nationaliteit, woonplaats of administratieve status hebben het recht op openbare Eerste hulp voor ernstige ziektes of ongevallen, ongeacht de oorzaak, en de voortzetting van deze zorg tot het herstel van de gezondheid.

Ook kinderen onder de achttien die zich in Spanje bevinden hebben het recht op gezondheidszorg onder dezelfde voorwaarden als Spaanse kinderen.

De zwangere buitenlandse burgers in Spanje hebben ook recht op medische zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum, daarbij begrepen dat een dergelijke postpartum ten minste zes weken duurt, ongeacht hun status.

Bovendien bestaat erkenning van de openbare gezondheidszorg in de Comunitat Valenciana voor ingezetenen in andere autonome gemeenschappen waarin zij dit recht hebben, en dat voor de duur van hun tijdelijk verblijf in de Comunitat Valenciana. In deze gevallen zal de Gemeenschap Valencia vergoeding van de kosten van de behandeling vorderen bij de andere Autonome Gemeenschap.

Ook de houders van de zogenaamde “Europese Sanitaire Kaart”, zie hoofdstuk 5 van deze gids, hebben recht op gezondheidszorg. De kosten voor de gezondheidzorg worden betaald door de landen van herkomst.

De onderdanen van landen met welke Spanje verdragen voor de gezondheidszorg ondertekend heeft, volgens de termen van die verdragen kunnen ook van meer of mindere dekking van gezondheidszorg genieten.

Iedereen die niet in een van de voorgenoemde situaties is, zal worden beschouwd als “particuliere patiënt” of “niet-verzekerde” en zal worden geconfronteerd met de kosten van de gezondheidszorg die ontvangen wordt. Voor deze gevallen kunnen deze patiënten rechtstreeks de bijstand betalen of via hun particuliere verzekeringen.

De mogelijkheid bestaat met de Gezondheidsdiensten van Valencia zelf een overeenkomst te maken, zodat door de betaling van een bedrag de betrokkene onder het stelsel van volksgezondheid van Valencia zal staan (voor details, zie volgende paragraaf).

Opgemerkt dient te worden dat de burgers van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, die toegang wensen te krijgen tot prestaties voor de gezondheid via een systeem of methode dat vaste verblijfplaats in Spanje vereist, moeten bij het aanvragen van de SIP-kaart, samen met het
certifi caat van het bevolkingsregister, het certifi caat van inschrijving in het Centraal Register van vreemdelingen indienen.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat, ongeacht de dekking van de gezondheidszorg voor een burger, er een aantal frequente algemene behandelingen die buiten het openbare systeem staat zijn, die door middel van andere systemen beheerd kunnen worden. De meest voorkomende zijn auto-ongelukken, waar de kosten moeten worden betaald door de verzekeringsmaatschappijen van de betrokken voertuigen; arbeidsongevallen, waarvan de kosten gedragen zullen worden door de bedrijfsverzekeringen; sportongevallen, waarvan de kosten worden gedragen door een verzekering van de sportfederaties of door de organisatoren van de wedstrijd; schoolongevallen, gedekt door een specifi eke verzekering, of bloedonderzoek van bestuurders na een positieve ademproef wegens alcohol. In al deze gevallen moet de patiënt de gezondheidsautoriteiten informatie verlenen om adequaat de voor betaling verantwoordelijke verzekeraar te identifi ceren. Als dat niet gedaan kan worden zal de factuur voor de verzorgingskosten direct aan de patiënt worden verstrekt.

Deze rechten en verplichtingen zijn vooral vastgelegd in artikel 10 en 11 van wet 14/1986 van 25 april, over algemene gezondheid, wet 41/2002 van autonomie van de patiënt, en de wet 1 / 2003, patiëntenrechten en informatie van de Comunitat Valenciana.

4. Zorgovereenkomst

De begunstigden van de hierboven genoemde zorgovereenkomst zijn de Spaanse of buitenlandse burgers die woonachtig zijn in de Valenciaanse Gemeenschap en deze vrijwillig aanvragen en daarbij voldoen aan de volgende eisen:

a) Verzoek van ondertekening van de zorgovereenkomst bij de territoriale directie van de Conselleria van Volksgezondheid, dat overeenkomt met het adres van de aanvrager.

b) Geregistreerd zijn bij een van de gemeenten van de Valenciaanse Gemeenschap, met een minimum verblijf van zes maanden voorafgaand aan de indiening van het verzoek, en werkelijke verblijfplaats bewijzen kunnen. In het geval van vreemdelingen moeten deze hun verblijfsstatus in het Spaans grondgebied bewijzen door middel van de verstrekking van offi ciële documenten waaruit hun situatie blijkt, afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken, geldig en van kracht op het moment van de aanvraag.

c) Geen wettelijke verplichting tot bijdragen aan de sociale zekerheid, of ander volksgezondheidsysteem, in Spanje of buitenland.

d) Niet aanmelden kunnen als begunstigde van een beschermingsysteem van volksgezondheid van de Sociale Zekerheid of van een andere publieke entiteit, Spaans noch buitenlands, dat de zorgdiensten voor de gezondheid dekt of toegang kunnen verkrijgen voor een dergelijk systeem.

Geen recht op deze diensten hebben diegene die de mogelijkheid hebben om een vrijwillige toegang tot diensten en bijstand van de Sociale Zekerheid aan te vragen door middel van de inschrijving in of toetreding tot een zorgovereenkomst met het Nationaal Instituut van Sociale Zekerheid.

Het is belangrijk op te merken dat deze overeenkomst altijd individueel ondertekend wordt en dat het recht van toegang tot de gezondheidsdiensten individueel en niet-overdraagbaar is, daar alleen de persoon die zich inschrijft erkend wordt.

Het verzoek, in standaard vorm, kan ingediend worden op elk moment van het jaar en moet vergezeld gaan van de volgende documenten:

1.- Fotokopie van identiteitskaart of paspoort van de aanvrager en, zo nodig, van de vertegenwoordiger.
2.- Kopie van de fi scale (NIF) kaart.
3.- Vreemdelingenkaart of bewijs van inschrijving in het Centraal Register Vreemdelingen, indien de aanvrager EU-burger is.
4.- Afschrift van het Trouw- of Familieboekje, indien de aanvrager minderjarig is.
5.- Actueel Certifi caat van gemeentelijke inschrijving (empadronamiento) in elke gemeente van de Valenciaanse Gemeenschap waar de aanvrager woont of heeft gewoond, met de eerste datum van registratie.
6.- Certifi caat van de gemeente of een ander document dat de werkelijke verblijfplaats in de Valenciaanse Gemeenschap bewijst.
7.- Bankbewijs van derden met de eigen bankgegevens die nodig zijn voor de automatische betaling van de contributies.

Deze documentatie moet bij voorkeur worden ingediend in het Algemeen Register van de Conselleria van Volksgezondheid of de registers van de regionale directies van Gezondheid in elke provincie, hoewel de presentatie ervan is toegestaan in elk administratief register dat door de algemene regels toegestaan is.

De ondertekening van het verdrag verplicht de geïnteresseerde tot de betaling van een driemaandelijkse contributie van 270 euro voor personen onder de 65 en 330 euro voor personen ouder dan 65 jaar, hoewel deze jaarlijks worden aangepast. In het geval van minderjarigen of arbeidsongeschikten is de wettelijke vertegenwoordiger wettelijk verplicht tot deze betalingen.

Het gebrek aan betaling van deze contributie zal leiden, in de eerste plaats, tot schorsing van de overeenkomst tijdens de eerste maand van het kwartaal waarin het gebrek plaats vindt. Indien na deze periode een gebrek aan betaling blijft bestaan wordt de overeenkomst beëindigd.

Verdere oorzaken van beëindiging zijn het verlies van een of meer van de eisen van deze prestatie, overlijden van de betrokkene, het opzeggen door de betrokkene aan de administratie, het frauduleuze gebruik van de diensten van de overeenkomst of het gebrek aan uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene van aanpassingen van de administratieve bestanden van de overeenkomst in geval van wijzigingen in de regelgeving waardoor de prestaties van het Valenciaanse volksgezondheidsysteem of het serviceportfolio veranderen.

Het standaard model SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE ASISTENCIA SANITARIA A PACIENTES PRIVADOS CON LA GENERALITAT (VERZOEK TOT INSCHRIJVING VOOR ZORGOVEREENKOMST PRIVÉ PATIËNTEN MET DE GENERALITAT) kan hier worden verkregen:
 http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19162_ES.pdf

Het standaard model MANTENIMIENTO DE TERCEROS PARA PAGOS POR DOMICILIACIÓN BANKBEWIJS VAN DERDEN VOOR AUTOMATISCHE BETALING, is beschikbaar op de volgende website:
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19163.pdf

5. De Sanitaire Kaart

Om toegang te krijgen tot de prestaties van de openbare gezondheidszorg in Valencia, moet u de Sanitaire Kaart of SIP hebben Deze kaart is een persoonlijk document dat elke burger identifi ceert tegenover de gezondheidszorg en certifi ceert de aard van de diensten en zorg die juridisch en individueel erkend zijn voor de eigenaar.

De SIP-kaart moet worden getoond wanneer gezondheidszorg gevraagd of ontvangen wordt in de openbare gezondheidscentra en apotheken.

Aangezien de SIP-kaart een document is van persoonlijke en exclusieve aard, kunnen de centra en zorginstellingen op elk moment verzoeken een offi cieel identiteitsdocument te tonen, dat overtuigend aantoont dat de kaarthouder de eigenaar is. Als door de gezondheidsautoriteiten blijkt dat er sprake is van misbruik van de SIP kaart, kan deze voorlopig ingehouden worden of zelfs defi nitief.

De geldigheid van de kaart is beëindigd door het verstrijken van de termijn waarvoor ze is afgegeven, indien voor een of andere reden een nieuwe kaart voor dezelfde eigenaar is afgegeven of indien de administratie meent dat de kaart niet nauwkeurig de identiteit of de zorgsituatie van de eigenaar weerspiegelen.

De inhoud van de kaart is als volgt verdeeld:

Bron illustratie: Conselleria Gezondheid

Voor het verkrijgen van een SIP kaart, of om wijzigingen in de identifi catie of het adres te communiceren, kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Zorgcentrum of de informatiecentrumtelefoon bellen dat in het desbetreffende gedeelte van deze gids staat.

In die gevallen waarin een persoon recht heeft op toegang tot de diensten voor gezondheid in de Comunitat Valenciana, maar niet om een SIP kaart aan te vragen, zoals de tijdelijk verblijvende vanuit andere autonome gemeenschappen of de eigenaren van de Europese gezondheidskaart, wordt een tijdelijke opname in het SIPsysteem toegestaan. Dit document wordt afgegeven met het oog op het vergemakkelijken van het beheer van de gezondheidszorg, maar de persoon moet te allen tijde naast dit document, de Zorgkaart (van de Autonome Gemeenschap of de Europese kaart) tonen, dat hun recht op toegang tot gezondheidsdiensten bewijst.

Solidaire Kaart
Is gericht op diegenen onder de vreemdelingen die niet over voldoende economische middelen beschikken en niet begunstigden zijn van andere publieke gezondheidszorgsystemen. Deze wordt niet toegekend aan burgers van de Europese Unie, of die van andere nationaliteiten met een akkoord over de gezondheid, zoals Andorra, Brazilië, Ecuador, Marokko.

Buitenlanders die geregistreerd zijn in de Valenciaanse Gemeenschap en zelfs niet-geregistreerde, terwijl zij hun status regulariseren, kunnen deze kaart aanvragen.

Te dien einde, dient de betrokken persoon contact op te nemen met de sociale werker van het Primaire Hulp Centrum of van het stadhuis, of van een door de gezondheidsautoriteiten wettelijk erkende NGO, aan wie de nodige documenten gepresenteerd moeten worden waaruit hun verblijf in Spanje blijkt en het gebrek aan economische middelen. Deze zullen een verslag uitbrengen en alles doorzenden naar de gezondheidsautoriteiten om een nieuw dossier te openen.

De Solidaire Kaart is tijdelijk voor een jaar geldig. Deze periode kan worden verlengd, uitsluitend wanneer er objectieve redenen zijn die het proces voor administratieve normalisatie vertraagd hebben.

De Solidaire Kaart is uiterlijk niet anders dan de SIP-kaart, het is hetzelfde document, waarin sprake is van een zekere administratieve codering.

Europese gezondheidskaart (EZVK)
De Europese gezondheidskaart is een persoonlijk en niet overdraagbaar document op grond waarvan de houder
gerechtigd is om de gezondheidsvoordelen te ontvangen als dat noodzakelijk is vanuit medisch oogpunt, tijdens een tijdelijk verblijf voor werk, studie of toerisme op het grondgebied van een Staat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de staat waar hij of zij is.

Het is belangrijk op te merken dat de Europese gezondheidskaart niet geldig is als de reden van de reis de medische behandeling van een gezondheidsprobleem is, dat voor het tijdstip van verkrijging van de kaart bestaat. Evenmin is het geldig voor particuliere medische zorg.

Burgers die voornemens zijn om blijvend in Spanje te wonen moeten de SIP-kaart aanvragen, op voorwaarde dat zij voldoen aan de administratieve vereisten.

De Europese gezondheidskaart wordt aangevraagd in het land van herkomst vóór de verhuizing, en de daar geldende procedure moet gevolgd worden.

In het geval van Spanje, als een burger uit Spanje met recht van gezondheidszorg een andere lidstaat van de Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gaat bezoeken, dan moet deze persoon een van de Informatiebureaus van de Sociale Zekerheid of het virtueel kantoor van de Sociale Zekerheid in het internet bezoeken om het verzoek in te dienen.

Als om welke reden dan ook, de burger niet in staat was de kaart aan te vragen, moet hij/zij een Voorlopig vervangend certificaat (CPS) aanvragen via de zelfde kanalen maar, anders dan de kaart, ontvangt men deze onmiddellijk op de Informatiebureaus van de Sociale Zekerheid, of indien de aanvraag via internet ging kan men
het certifi caat afdrukken als men een digitaal certifi caat heeft.

In het algemeen, is de Europese gezondheidskaart geldig voor een jaar, en is de geldigheidsperiode vermeld op de kaart zelf. Aan de andere kant, heeft het voorlopige vervangende certifi caat alleen een geldigheid voor een periode van maximaal 90 dagen vanaf de datum van afgifte.

6. Hoe van de medische dienst gebruik maken?

Zoals al vermeld in hoofdstuk twee van deze gids, is de openbare gezondheidszorg gestructureerd op twee niveaus: de primaire zorg en de gespecialiseerde zorg, en daarnaast hebben we nog de Eerste hulp.

Primaire zorg
Primaire zorg is het eerste niveau van toegang tot de gezondheidszorg. Het Primaire zorg centrum, ook wel bekend als gezondheidscentrum of polikliniek, is de plaats die eerst bezocht moet worden bij een gezondheidsprobleem.

Elke gebruiker heeft een specifi ek Primaire Zorg Centrum, dat zal worden bepaald door het adres van registratie en dat ook op de kaart staat. In ieder geval kan INFOSALUT (zie hoofdstuk 12 van dit boekje) de nodige informatie over uw gezondheidscentrum verlenen. Maar, hebben de mensen ook het recht op vrije keuze van arts, kinderarts en centrum.

Om toegang te krijgen tot primaire zorg in de Valenciaanse Gemeenschap is het noodzakelijk om een afspraak te maken, en dit kan worden bereikt op de volgende manieren:

 • Afspraak maken bij het Zorgcenter zelf Elk centrum biedt de gebruiker een administratieve dienst aan om afspraken te maken. Deze service wordt uitgevoerd door ambtenaren, hoewel in de meeste Centros de salud ook computer terminals staan om dit zelf te doen door het gebruik van de Sanitaire kaart.
 • Telefonisch verzoek De afspraak wordt aangevraagd via een systeem van spraakherkenning in het Castiliaans, Valenciaans of Engels, dat 24 uur per dag, 7 dagen per week werkt; bel het telefoonnummer vermeld in hoofdstuk 13 van deze gids.
 • Afspraak via internet Dit type afspraak wordt gemaakt door de procedure te volgen zoals omschreven is op het webadresb http://www.san.gva.es/cas/ciud/solicitud.html

  
De telefonische en computermethode zijn op dit moment in het implementatieproces, zodat het mogelijk nog niet beschikbaar is in alle Centros de salud.

Gespecialiseerde zorg
Dit is het tweede toegangsniveau van de gezondheidszorg voor burgers. Kenmerken zijn de aanwezigheid van diagnostische en therapeutische middelen van hogere complexiteit en kosten. Toegang tot dit niveau is door een recept van een arts van de primaire zorg (“huisartsen”, die in Spanje niet bestaan).

In principe bestaat het uit:
- Klinische zorg
- Sociaalsanitaire zorg
- Psychiatrische zorg en geestelijke gezondheidszorg
- Hulp voor drugsverslaafden
- Andere soorten gespecialiseerde zorg (bijvoorbeeld rehabilitatie)

Wordt verstrekt specialistencentra of ziekenhuizen, deze laatste zowel ambulant als door opname.

Eerste hulp
De procedure van een noodsituatie is afhankelijk van de ernst ervan.

Als de ziekte onmiddellijke aandacht vereist, maar de patiënt zichzelf bewegen kan, is de beste procedure om direct naar de dokter op het Zorgcentrum te gaan en een nummer aan te vragen zonder een afspraak te moeten maken.

In het geval dat de patiënt zich niet kan bewegen, de thuiszorgdienst van het zorgcentrum gebruiken, zodat gezondheidswerkers de zieke thuis bezoeken. Als het probleem zeer ernstig is, kan men rechtstreeks naar de spoedeisende afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, maar het is raadzaam om naar het ziekenhuis te gaan waar de burger wegens zijn/haar adres naar toe moet. Geconfronteerd met een levensbedreigende situatie is elk medisch centrum, met inbegrip van particuliere centra verplicht om de patiënt, ongeacht de dekking van de gezondheidszorg, te helpen.

Als de noodsituatie op de openbare weg plaats vindt of de patiënt niet in staat is zich te verplaatsen, zal het volksgezondheidssysteem een ambulance, het personeel en voldoende middelen, ter beschikking stellen.

Het noodtelefoonnummer 112 is het meest geschikte kanaal voor het vragen naar hulpdiensten, omdat door middel van dit nummer de burgerinformatie die voor de operationele diensten belangrijk is gecontroleerd wordt, om de meest effectieve dienst te leveren.

Klinisch dossier
Aan het eind van het zorgproces heeft de patiënt recht op een rapport waaruit blijkt, naast hun gegevens en een samenvatting van hun medische voorgeschiedenis, een beschrijving van de ontvangen medische bijstand, de diagnose en de therapeutische aanbevelingen.

Ongeacht het zorgniveau (primaire, gespecialiseerde of spoedeisende zorg) dat de burger nodig heeft, zijn alle medische procedures die toegepast worden weerspiegeld in het dossier met documenten, bekend als klinisch dossier.

Het dossier is een set van vertrouwelijke documenten in handen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg, en die de patiënt of zijn vertegenwoordiger en de gezondheidsautoriteiten voor diagnostische doeleinden, administratief beheer of epidemiologische en statistische informatie gebruiken kunnen.

Geïnformeerde Toestemming
Voor een medische behandeling die een hoog risico voor de gezondheid van de patiënt kan betekenen, moet deze de zogenaamde geïnformeerde toestemming geven.

De geïnformeerde toestemming is de uitdrukkelijke manifestatie van overeenstemming, afgegeven door de patiënt vóór de operatie en na het ontvangen van de juiste informatie, met voldoende tijd en in een voor hem of haar begrijpbare taal.

7. Medicijnen en apotheken

Medicijnen
We onderscheiden twee soorten medicijnen:

a) Vrije medicijnen: Ze worden vrij verkocht in de apotheek zonder recept of voorschriftplicht. Deze middelen zijn bestemd voor de verzachting van de gevolgen, behandeling of preventie van kleine problemen en die werden goedgekeurd als vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

b) Geneesmiddelen op recept: Deze worden exclusief verkocht op voorschrift of recept van een zowel openbare of particuliere arts, en worden gebruikt om een ernstige ziekte of symptoom te behandelen.

De verpakking van het geneesmiddel moet aangeven of de levering onder voorschriftplicht staat.

Een recept is het gestandaardiseerd document waarin de wettelijk bevoegde artsen medicijnen voorschrijven aan de patiënt. De wet regelt de kenmerken en de inhoud waaraan recepten moeten voldoen, zowel voor openbare als privéartsen.

Recepten voor verdovende middelen of psychotrope stoffen zijn onderworpen aan strikte speciale regelingen.
In Spanje worden medicijnen slechts gedistribueerd of verkocht in de apotheken, hetgeen een professioneel advies van een Farmacologische doctor garandeert. De verkoop via internet van geneesmiddelen die recept vereisen is niet toegestaan.

De kosten van vele medicijnen worden door de staat gedragen, met een variabel percentage dat betaald moet worden door de burger, dat afhankelijk is van zijn of haar soort zorgverzekering. Bijvoorbeeld, een actieve werknemer, of een vergelijkbare situatie, betaalt 40% van de waarde van de medicijnen, en een gepensioneerde, of een vergelijkbare situatie, is vrijgesteld van de betaling van het merendeel van de medicijnen.

In geval van bepaalde geneesmiddelen voor continue behandeling of chronische ziektes, die een zwarte cirkel ter identifi catie hebben, betaalt de patiënt slechts 10% van de prijs met een beperkte maximale betaling.

De Farmaceutische Bureaus - Apotheken
Deze inrichtingen hebben als primaire functie het verwerven, bewaren en leveren van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.

Buiten de normale openingsuren, worden de farmaceutische behoeftes van de bevolking gegarandeerd door middel van farmaceutische spoedzorg. In de Valenciaanse Gemeenschap wordt deze dienst geleverd door de dienstapotheken.

Op elke apotheek is een SIGRE punt (Geïntegreerd Beheren en Afhalen van Verpakkingen), dat een systeem is voor inzameling van verpakkingen en resten van geneesmiddelen die niet langer nodig zijn of niet in goede staat zijn.

Op deze manier kunnen mensen deze producten verwijderen zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

8. Verdediging van de rechten van gebruikers van de openbare gezondheidszorg

Service en Informatie voor de patiënt (SAIP)
De SAIP van de gezondheidsautoriteiten is de eenheid die verantwoordelijk is voor het begeleiden en informeren van burgers die het Openbaar GezondheidSysteem van Valencia gebruiken, en om suggesties, klachten of dank van deze burgers te ontvangen.

Het is een dienst die de burger kan bezoeken om algemene informatie te vinden over de gezondheidsautoriteiten of over hun specifi eke situatie, en om eventuele klachten in te dienen die zij belangrijk achten. U vindt deze dienst in alle ziekenhuizen van de openbare gezondheidszorg van Valencia en in andere centra, zoals gespecialiseerde diensten en soms bij de primaire zorg, en ook via de telefoon (nummers vermeld in hoofdstuk 13 van deze gids).

Klachten, suggesties en dank

Met het oog op de kwaliteit van de gezondheidszorg continu te verbeteren, kunnen patiënten klachten, suggesties en dank in relatie tot het functioneren van de zorginstellingen indienen.

Door middel van deze klachten, uit de patiënt ontevredenheid over de kwaliteit van de gezondheidszorg in ruime zin (behandeling, staat van de installaties, wachttijden, etc.).

De suggesties zijn voorstellen van patiënten om de kwaliteit van de openbare gezondheidszorg te verbeteren, voornamelijk die die zouden kunnen helpen om papierwerk en gedoe te vereenvoudigen, te reduceren of te elimineren in de omgang met gezondheidsdiensten.

Dankbaarheid van de patiënt is de erkenning van de medische medewerkers, de service of de ontvangen behandeling.

Het indienen van klachten, suggesties en dank kan gedaan worden aan ieder administratief register. Het is echter beter om direct naar de Patiënten Informatie Dienst (SAIP) te gaan, het algemeen register van de Conselleria van Volksgezondheid of haar territoriale directie in Alicante.

In hoofdstuk 13 van deze gids staan de adressen en telefoonnummers van het algemeen register van de Conselleria van Gezondheid en de territoriale directie in Alicante.

De klacht of suggestie van een burger moet worden beantwoord binnen een maand na de schriftelijke indiening daarvan bij het register. De patiënt kan op elk moment informatie vragen over de status van de klacht en zo nodig een nieuwe klacht wegens schending van het recht op antwoord indienen.
 
Reclamaties
Volgens het algemene beginsel van verantwoordelijkheid van de overheid tot schadevergoeding kunnen de burgers vergoeding eisen via administratieve procedures voor schade die ze bij de gezondheidszorg of door het personeel geleden hebben, en dienen bewijzen van de schaden en letsels, en van de verantwoordelijkheid van de overheid in te dienen, samen met de fi nanciële schade.

Het recht om te reclameren eindigt een jaar na de gebeurtenis of handeling die aanleiding gaf tot mogelijke schadevergoeding of na het verschijnen van de tekens van de nadelige gevolgen.

De reclamatie kan worden ingediend bij elk administratief register, in overeenstemming met het bestuursrecht en bij voorkeur op het register van de Territoriale Directie in Alicante van de Conselleria van Volksgezondheid.

De administratie beschikt over een termijn van zes maanden, verlengbaar met zes extra maanden, om de procedure op te lossen. Indien na deze periode de zaak niet opgelost is, zal de burger begrijpen dat zijn verzoek afgewezen werd.

Als de gezondheidsdiensten de bewering van de burger niet aanvaarden, kan deze naar de rechtbanken van bestuursrecht gaan.

9. Wilsverklaring en orgaandonatie

Wilsverklaringen
Gebaseerd op de eerbiediging en bevordering van de autonomie van de patiënt, voorziet de wet in de mogelijkheid van het geven van instructies over zorg en behandeling van gezondheidsproblemen, te volgen in het geval dat de patiënt niet in staat is zijn/haar wil, of na zijn/haar dood, over zijn/haar lichaam of organen te beschikken.

Als Wilsverklaring staat bekend het document waarin een volwassen persoon of geëmancipeerde minderjarige met juridische capaciteit en in vrije vorm, instructies geeft op medisch gebied waarmee rekening gehouden moet worden in een situatie waarin de patiënt zijn/haar wil niet vrij kan uiten. In het geval dat de betrokkene de macht behoudt om zich zelf te uiten zal die uiting altijd boven de inhoud van het document staan en kan dit ook worden ingetrokken, gewijzigd of vervangen door de verlener. Dat document is bekend als Testamento Vital in het Spaans.

Een Wilsverklaring kan geformaliseerd worden op twee manieren:

- Bij akte verleden voor een notaris.
- Door de verklaring voor drie getuigen, die volwassen zijn en volledige handelingscapaciteit hebben, waarvan er twee niet direct relaties hebben met de verlener.

De Wilsverklaring, die geen bepalingen die strijdig zijn met de wet mag hebben, kan onder andere verklaren:

a) Uitdrukking van levensdoelen en persoonlijke waarden om de interpretatie van de rest van het document te vergemakkelen en om de artsen te helpen bij het beslissen.

b) Instructies voor de medische behandeling. Kan zowel een ziekte of verwonding noemen die men lijdt op het moment van de toekenning van het document of een toekomstige ziekte of verwonding. Met als enige beperking de klinische protocollen en de rechtsorde, kan men de medische behandelingen die men wenst of niet wenst opnoemen.

c) Benoeming van een vertegenwoordiger. Een vertegenwoordiger heeft de verantwoordelijkheid om op te treden als gesprekspartner met de artsen. Deze vertegenwoordiger moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen.

d) Beslissingen met betrekking tot orgaandonatie. De persoon kan beslissingen nemen over het doneren van organen voor therapeutische, educatieve of wetenschappelijke doeleinden. Dan hoeft men als u sterft niet de instemming van de nabestaanden voor het verwijderen of gebruiken van de organen vragen.

U kunt zich inschrijven in het centraal register Wilsverklaringen. Dit is een register dat wordt bijgehouden door de Conselleria van Volksgezondheid, dat, terwijl de beginselen van vertrouwelijkheid, veiligheid en controle gerespecteerd worden, de doeltreffendheid van het document in het hele land beoogd.

De registratie van het document is zeer aan te bevelen, want als je geregistreerd bent, zal het medisch team het ook kennen en zal het opgenomen worden in de klinische geschiedenis en in rekening gehouden worden voor iedere medische ingreep. Als u nog niet geregistreerd bent, is de patiënt zelf verplicht om het bekend te maken, bijvoorbeeld door een kopie aan het ziekenhuis te geven om het bij uw medische voorgeschiedenis te bewaren.

Orgaandonatie
Elke persoon die in het leven niet het tegendeel verklaard heeft, kan organen en weefsels doneren.

Zoals hierboven is aangegeven, kan orgaandonatie deel uitmaken van de inhoud van een Wilsverklaring. In dit geval zullen de organen verwijderend en gebruikt worden zonder overleg met de familie.

Als er geen wilsverklaring bestaat, en na de defi nitieve stilstand van de hart- en ademfuncties of van de hersenen van de patiënt, zullen de familieleden en bekenden gevraagd worden om toestemming te geven voor orgaandonatie.

Dus als u wenst te doneren, is het goed dit besluit aan de familie te vertellen.

De website van de Conselleria van Volksgezondheid heeft een kaart die u kunt invullen, en is zo nodig een getuigenis van uw bereidheid om organen te doneren.

Tijdens het hele proces wordt alles strikt geheim gehouden, met als doel de gezondheid en de levensomstandigheden van de orgaanontvanger te garanderen.

10. Aanbevelingen

Bij het gebruiken van de gezondheidszorg is van belang het volgende te overwegen:

 • Vóór elke stap op het gebied van de gezondheid ga naar de website van de Conselleria van Volksgezondheid, bekijk de telefooninformatie of de andere diensten voor patiëntenzorg.
 • Bij vragen of klachten moet u contact opnemen met de Informatiedienst voor Patiënten (SAIP) van de medische centra.
 • Indien, ondanks deze diensten te bezoeken, het probleem blijft bestaan, en onverminderd het recht van burgers om de bestaande administratieve of judiciële middelen te gebruiken, kan een klacht bij de Ombudsman (Sindic de Greuges) ingediend worden.
 • De ambassades en consulaten hebben vaak lijsten van artsen en medische centra waarin zorg in andere talen dan het Castiliaans en Valenciaans aangeboden wordt.
 • Eerste hulp mag alleen worden gebruikt in gevallen waar de ernst van de situatie van de patiënt dit vereist. Waar mogelijk, en om overbelasting van de eerste hulpdiensten te voorkomen, moet de Primaire dienst gebruikt worden.
 • Het feit dat bepaalde geneesmiddelen niet-receptplichtig zijn betekent niet dat het stoffen zijn die niet schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Men moet altijd verantwoordelijk gebruik maken van geneesmiddelen.
 • Voor een reis naar een land in de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, moeten de burgers ervoor zorgen dat zij de EZV-Kaart hebben en dat de geldigheidsduur voldoende is voor de geplande datum van terugkeer. Zo niet, dan dient men een nieuwe kaart aan te vragen om de dekking van de gezondheidskosten te garanderen tijdens het verblijf in het buitenland.
 • De EZV-Kaart is gratis en wordt afgegeven door de gezondheidsautoriteiten.
 • Men kan de SIP gezondheidskaart altijd meenemen, maar zonder deze te buigen, niet op schrijven, of in contact brengen met magneten, of geplaatst op apparaten die zijn aangesloten op de elektrische stroom.

11. Basis Woordenlijst

Alta médica (Medisch ontslag): Document waarin de arts het einde van een ziekenhuisopname verklaart. Het gaat vergezeld van een medisch rapport over de voortgang van de ziekte en de te volgen instructies, nodige revisies, enzovoort.
Alta médica forzosa (Gedwongen medische ontslag): Als de patiënt weigert het vrijwillige medische ontslag te ondertekenen, kan het gezondheidscentrum, op voorstel van de behandelende arts, gedwongen zijn de persoon te ontslagen, onder de voorwaarden bij wet geregeld, tenzij er een alternatieve behandeling op dezelfde ziekenhuis bestaat die door de patiënt aanvaard wordt. (Wet 41/2002 van 14 november. Art. 21, punt 1).
Alta médica voluntaria (Vrijwillig medisch ontslag): als de patiënt van zijn recht om de voorgeschreven behandeling te beëindigen gebruikt maakt, zal de arts vragen om het vrijwillige ontslag te ondertekenen, tenzij er gevaar voor de gezondheid bestaat. Net zoals in het geval van het gebruikelijke medische ontslag, wordt de betrokken persoon een medisch rapport gegeven.
Atención Primaria (Primaire zorg): eerste niveau van toegang tot de gezondheidsdiensten.
Ambulatorio (Polikliniek): Primair zorgcentrum.
Centro de Salud (Gezondheidscentrum): Primair zorgcentrum.
Consentimiento informado (Geïnformeerde toestemming): expliciete demonstratie van conformiteit afgegeven door de patiënt vóór de ingreep of behandeling en na het ontvangen van juiste informatie, op tijd en in termen begrijpelijk voor hem.
Dispensario (Zorgpost): een extra zorgcentrum in afgelegen gebieden of met een lage bevolkingsdichtheid.
Farmacia de guardia (Dienstapotheek): een Apotheek die volgens een rooster spoedeisende farmaceutische zorg waarborgt voor de bevolking.
Historia clínica (Klinische geschiedenis): aantal documenten die een beeld geven van alle medische ingrepen van een bepaalde patiënt.
Medicamento (Medicijn): Een stof of groep van stoffen met therapeutische of preventieve eigenschappen dat uitdrukkelijk als zodanig is erkend.
Medicamento genérico (Generiek geneesmiddel): is elk geneesmiddel dat dezelfde kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling van werkzame stoffen en dezelfde farmaceutische vorm heeft als een origineel product en erkend wordt door de letters EFG op het etiket.
Médico de cabecera (Hoofdarts): synoniem van familiearts.
Médico de Familia (Familiearts): arts voor primaire zorg. Is de professionele arts die het dichts bij de bevolking staat.
Médico General (Algemene arts): synoniem van familiearts.
Oficina de Farmacia (Apotheekbureau): gebouw waarvan de hoofdtaak bestaat uit het verwerven, bewaren en leveren van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.
Prospecto (Prospectus): Een document waarin de samenstelling, het nut, de instructies en de mogelijke bijwerkingen van medicijnen staan en dat bij de verpakking hoort.
Receta médica (Recept): standaard document waarmee wettelijk bevoegde artsen medicijnen voorschrijven aan de patiënt en de dosering ervan.
Sigre: inzamelsysteem van resten medicijn met respect voor het milieu.

12. Structuur van de Openbare Gezondheidszorg in de provincie Alicante

Vanuit een institutioneel oogpunt is de Conselleria van Volksgezondheid vertegenwoordigd in de provincie Alicante door een territoriale afdeling, waarvan u de contactgegevens in het desbetreffende gedeelte van deze gids kunt vinden.

Op zorgniveau, is de provincie Alicante verdeeld in 9 Volksgezondheidsdepartementen:
  -Volksgezondheidsdepartement 13. Hospitaal Denia. Omvat de gemeentes van:
Adsubia, Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benidoleig, Benimeli, Benissa, Benitachell, Calp, Castell de Castells, Denia, Els Poblets, El Verger, Gata de Gorgos, Xaló, Jávea, Jesús Pobre, La Llosa de Camacho, Llíber, Murla, Ondara, Orba, Parcent, Pedreguer, Pego, El Ràfol d’Almunia, Sagra, Sanet y Negrals, Senija, Teulada, Tormos, La Vall d’Ebo, Vall de Gallinera, La Vall de Laguar. 
 
 -Volksgezondheidsdepartement nº 15. Hospitaal Alcoy. Omvat de gemeentes van: Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcoy, Alfafara, Almudaina, L’Alquería d’Asnar, Agres, Balones, Banyeres de Mariola, Benasau, Beniarrés, Benifallim, Benilloba, Benillup, Benimassot, Benimarfull, Castalla, Cocentaina, Facheca, Famorca, Gaianes, Gorga, Ibi, La Vall d´Alcalà, Lorcha, Millena, Muro de Alcoy, Penàguila, Planes, Onil, Quatretondeta, Tollos.
 
 -Volksgezondheidsdepartement nº 16. Hospitaal Villajoyosa. Omvat de gemeentes van: L’Alfàs del Pi, Altea, Beniardá, Benifato, Benidorm, Benimantell, Bolulla, Confrides, Finestrat, El Castell de Guadalest, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, Sella, Tàrbena, Villajoyosa.

 -Volksgezondheidsdepartement nº 17. Hospitaals van Alicante- San Juan. Omvat de gemeentes van: Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Jijona, Mutxamel, Sant Joan d’Alacant, Santa Faz, Tibi, Torremanzanas.
 
 -Volksgezondheidsdepartement nº 18. Hospitaal Elda. Omvat de gemeentes van: Algueña, Aspe, Beneixama, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Elda, Hondón de los Frailes, Hondón de las Nieves, La Romana, Monóvar, Novelda, Petrer, Pinoso, Sax, Salinas, Villena.
 
-Volksgezondheidsdepartement nº 19. Algemeen Hospitaal Alicante. Omvat de gemeentes van: Agost, La Alcoraya, Alicante, Cañada, Monforte del Cid, El Moralet, San Vicente del Raspeig, Verdegás, 
 
 -Volksgezondheidsdepartement nº 20. Algemeen Hospitaal Elche.  Omvat de gemeentes van: Crevillent, Elche, Isla de Tabarca, Santa Pola.
 
-Volksgezondheidsdepartement nº 21. Hospitaal de Orihuela. Omvat de gemeentes van: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován, San Isidro.
 
 -Volksgezondheidsdepartement nº 22. Hospitaal Torrevieja. Omvat de gemeentes van: Benijófar, Campoamor, Formentera del Segura, Guardamar del Segura, Los Montesinos. Pilar de la Horadada, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Torremendo, Torrevieja.

Elk departement heeft een directie van primaire zorg, dat zorgcentra en ondersteunende klinieken heeft. Onder de gespecialiseerde zorg in elk departement zijn er een ziekenhuis en een specialisatiecentrum.

Het adres en telefoonnummer van de directie van primaire zorg, de specialisatie centra en de hospitalen zijn te vinden in hoofdstuk 13 van deze gids.

Er zijn ook twee provinciale ziekenhuizen voor patiënten met chronische ziektes en lang verblijf, dit zijn Hospitaal La Pedrera in Denia en Hospitaal San Vicente del Raspeig, waarvan de adressen ook in de overeenkomstige sectie van deze gids te vinden zijn.

Voor residentiële diensten en revalidatie van patiënten met chronische psychische ziektes, heeft de Provinciale
Staten van Alicante sociaalzorgcentrum Dr. Esquerdo en het Geestelijke Gezondheidscentrum, oud provinciaal psychiatrisch ziekenhuis. Het Geestelijke Gezondheidscentrum is verantwoordelijk voor de zorg en de verbetering van de gezondheid van gehospitaliseerde geesteszieken, evenals transmurale zorg, met een thuiszorgafdeling.

13. Telefoonnummers en adressen

Infosalut
Telf. 900 161 161

Call Centre. Informatie SIP-kaart.
Telf. 900 662 000

Specialiteiten - Centro de Especialidades Alcoy “La Fabrica”.
C/Alcoleja, 4.Alcoi/Alcoy 03802 Telf. 96 652 10 12.Telf. SAIP 96 652 08 60. Fax 96 652 09 27

Specialiteiten - Centro de Especialidades Alicante “Babel”.
C/ Fernando Madroñal 5 y 7. Alicante 03007. Telf. 96 593 89 36. Telf. SAIP 96 593 89 30. Fax. 96 511 29 40.

Specialiteiten - Centro de Especialidades Alicante «Santa Faz».
C/Gerona 24. Alicante 03001.Tef. 96 593 81 23. Telf. SAIP 96 59381 63. Fax 96593 89 65

Specialiteiten - Centro de Especialidades de Benidorm “Foietes”.
C/ Venezuela s/n. 035022. Benidorm. Telf. 96 680 82 34. Telf. SAIP96 680 75 61. Fax 96 586 13 07.

Specialiteiten - Centro de Especialidades de Dénia.
Partida de Beniadlá s/n 03700. Denia. Telf. 96 642 93 50.

Specialiteiten - Centro de Especialidades Elx/ Elche “San Fermín”.
.C/ Jorge Juan 46. Elche/ Elx 03201. Telf. 96 667 94 44. Telf. SAIP 96 667 94 12. Fax. 96 667 94 77.

Specialiteiten - Centro de Especialidades de Elda.
C/ Padre Majón, 5. Elda 03600.Telf. 966989011. Telf. SAIP 965397805. Fax 966989022.

Specialiteiten - Centro Especialidades “Nuestro Padre Jesús” Orihuela.
Avda. Teodomiro, 22. Orihuela. 03300. Telf. 96 690 40 00. Telf. SAIP 96 690 40 01. Fax. 96 690 40 06

Conselleria van Volksgezondheid Generalitat Valenciana.
Av. Campanar, 32. CP 46015. Valencia. 96 386 60 00.

Territoriale Directie van de Conselleria van Volksgezondheid in Alicante.
C/ Gerona 26. 03001. Alicante. Telf. 965 93 80 00  Fax 965 93 80 66

Primaire Zorg Directie in Alcoy.
Plaza de España, 2.Alcoy 03801.Telf. 96 652 89 20. Telf. SAIP 96 652 03 05. Fax 96 652 89 25.

Primaire zorg Directie Alicante - Algemeen Hospitaal.
C/ Isla de Cuba, 39 (CS de Los Ángeles).Alicante 03009.
Tel. 96 593 79 96. Tel. SAIP 96 518 18 94. Fax 96 521 45 23.

Primaire zorg Directie Denia.

Partida de Beniadlá s/n 03700. Denia.
Tel. 96 642 93 50.

Primaire zorg Directie Elx-Algemeen Hospitaal.

Camino de la Almazara, 11.Elche/Elx 03203.
Tel. 96 667 95 40. Tel. SAIP 96 667 96 18. Fax 96 667 95 66.

Primaire zorg Directie Elda.
Av. de las Acacias, 31.Elda 03600.
Tel. 96 538 72 20. Tel. SAIP 96 538 72 20.
Fax 96 539 68 35.

Primaire zorg Directie Marina Baixa.

C/ Tomas Ortuño, 69. 03500 Benidorm.
Tel. 96 687 89 09. Tel. SAIP 96 687 89 35.
Fax. 96 687 89 01

Primaire zorg Directie Orihuela.
Ctra. Orihuela-Almoradi, s/n (Ptda. de San Bartolomé).Orihuela. 03314.
Tel. 96 587 75 00. Tel. SAIP 96 587 77 33. Fax. 96 677 60 60

Primaire zorg Directie Sant Joan d´Alacant.
Ctra. Alicante-Valencia. Sant Joan d´Alacant (Alicante) 03550
Tel. 96 593 87 00. Tel. SAIP 96 593 86 23. Fax 96 593 86 52.

Primaire zorg Directie Torrevieja.
Ctra.CV-95 Torrevieja-San Miguel de Salinas. Ptda. Ceñuelo. Torrevieja. 03186.
Tel. 96 572 12 00

Algemene Directie voor Kwaliteit en Patiëntendiensten van de Conselleria van Volksgezondheid.
C\ Micer Mascó, 31, 46010. Valencia.
Tel. 963866600 Fax 963866607

Noodgevallen.
Tel. 112

Hospitaal Alcoy “Virgen de los Llirios”.
Polígono Caramanxell s/n 03804. Alcoy.
Tel. 96 553 74 00. Fax 96 553 74 48.

Algemeen Universiteitshospitaal Alicante.
C/ Pintor Baeza, 12.Alicante 03010.
Tel. 96 593 30 00. Fax. 96 593 82 34.

Hospitaal Dénia “Marina Salud”.
Partida de Beniadlá 03700 Denia.
Tel. 96 642 90 00. Fax 96 578 17 88.

Hospitaal La Pedrera de Denia.
Partida Plana Est, 4.Dénia 03700.
Tel. 96 557 97 00. Fax 96 557 97 25.

Algemeen Universiteitshospitaal Elx-Elche.
Camino de la Almazara, 11.Elche/Elx 03203.
Tel. 96 667 90 00. Fax 96 667 91 08

Algemeen Hospitaal Elda “Virgen de la Salud”.
Ctra. Elda-Sax. Ptda. La Torreta (Elda) 03600.
Telf. 96 698 90 00. Fax 96 698 90 79.

Hospitaal Vega Baja de Orihuela.
Ctra. Orihuela-Almoradi, s/n (Ptda. de San Bartolomé).Orihuela. 03314.
Tel. 96 587 75 00. Fax 96 587 75 21.

Hospitaal San Vicente del Raspeig.
C/Lillo Juan, 137.San Vicente del Raspeig 03690.
Telf. 96 590 77 00. Fax 96 590 77 45

Hospitaal Sant Joan d’Alacant.
Ctra. Alicante-Valencia. Sant Joan d´Alacant (Alicante) 03550
Tel. 96 593 87 00. Fax 96 593 86 52.

Hospitaal Torrevieja.
Ctra.CV-95 Torrevieja-San Miguel de Salinas. Ptda. Ceñuelo. Torrevieja. 03186.
Telf. 96 572 13 13. Fax 96 572 13 68.

Hospitaal La Vila Joiosa “Marina Baixa”.
Avda. Alcalde En Jaume Botella 7.Villajoyosa 03570.
Telf. 96 685 98 00. Fax. 96 685 99 00

Kantoor van Ombudsman (Síndic de Greuges).
C\ Pascual Blasco, 1. 03001. Alicante.
Tel. 900 21 09 70 Fax 965 93 75 54

Algemeen Register van de Conselleria van Volksgezondheid.
C\ Micer Mascó, 31-33. 46010. Valencia. Tel. 012

Register van de Territoriale Directie van Volksgezondheid. Alicante.

C\ Girona, 26. 03001. Alicante. Tel. 012

Inschrijvingen en Validaties-afdeling van de Conselleria van Volksgezondheid Alicante.
Rambla de Méndez Núñez, 41. 03002. Alicante. Tel. 966478309.

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Alicante. Nº 2.
C/Mayor,3. 03002.Alicante Telf: 96 5233300 / 96 5233301

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum Alicante Nº 3.

C/ Doctor Ayela, 26.-28. 03013. Alicante. Tel. 965 205 909. Fax 965 143 756

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Alcoy.
C/ Doctor Sempere, 28. 03803. Alcoy.
Tel. 965 333 073. Fax 965 525 952

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Benidorm.
C/ Júpiter, 1 bajo. 03501 Benidorm.
Tel. 965 855 905. Fax 965 855 906

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Denia.
Pº Saladar, 41. 03700. Denia.
Tel. 965 780 022. Fax 965 780 530.

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Elche.

C/ Fra Jaume Torres, 32 AC. 03204. Elche.
Tel. 96 6630670. Fax 966 630 671

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Elda.
C/ González Bueno, 2. 03600. Elda.
Tel. 966 981 140. Fax 966 981 141

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Jijona.
Avda. De la Constitución, 39 bajo.
Tel. 965 610 284. Fax 965 612 856

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum. Orihuela.
C/ San Agustín, 20. 03300 Orihuela.
Tel. 965 300 006. Fax 966 740 389

Sociale Zekerheid Zorg en Informatiecentrum.

C/ Constitución, 10. 03570. Villajoyosa. Tel. 965 890 194. Fax 965 891 465.

Social-Gezondheidscentrum Dr. Esquerdo en Dienst voor Geestelijke Gezondheid
C/ Ramón de Campoamor, 25. 03550. San Juan de Alicante. Tel. 965 939 033.

14. Interessante links

Web Portal van het Ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken met informatie met betrekking tot de bescherming van de gezondheid in Spanje, evenals de voordelen van het Nationale Gezondheidsysteem (SNS). http://www.msps.es

Website van de Conselleria van Volksgezondheid, waar alle informatie over de gezondheidsinfrastructuur in de provincie Alicante, evenals over administratieve stappen gevonden kan worden.. http://www.san.gva.es
   
Verzoek voor afspraak Primaire zorg
www.san.gva.es/cas/ciud/homeciud.html

Website van de Europese Residenten van de Diputación Provincial van Alicante, waar u kunt genieten van allerlei juridische, administratieve, actuele en vrije tijdsinformatie, specifi ek gericht op de Europese ingezetenen van de provincie Alicante.
http://www.residenteseuropeos.com

Website van de ombudsman van de Comunitat Valenciana, hier vindt u informatie over deze instelling die fundamentele rechten verdedigd, waaronder ook het recht op gezondheid.
http://www.sindicdegreuges.gva.es

Virtueel Kantoor van de Sociale Zekerheid. Internet loket voor burgerdiensten van en alle procedures met de sociale zekerheid.
www.seg-social.es

Web van de Apothekersvereniging van Alicante. Dienstapotheken naar plaats en datum zoeken.
http://www.cofalicante.com

15. Referentie Wetgeving

 • Spaanse Grondwet van 1978. Artikelen 13, 41 en 43.
 • Organieke wet 1 / 2006 van 10 april, over de hervorming van de organieke wet 5 / 1982 van 1 juli, van het autonomiestatuut van de Valenciaanse Gemeenschap.
 • Organieke wet 4 / 2000 van 11 januari over de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje.
 • Wet 28/2009 van 30 december, over de hervorming van de wet 29/2006, gedateerd 26 juli, over de garanties en rationeel gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
 • Wet 16/2003 van 28 mei, over cohesie en kwaliteit van het Nationaal Gezondheid Systeem.
 • Wet 41/2002 van 14 november, reguleringsbasis van de autonomie van de patiënt en de rechten en verplichtingen op het gebied van voorlichting en klinische documentatie.
 • Wet 16/1997 van 25 april regulering van de diensten van de apotheken.
 • Wet 14/1986 van 25 april, algemene wet voor volksgezondheid.
 • Koninklijk decreet 1030/2006 voor de Algemene diensten Portfolio in het SNS (vervangt Koninklijk Besluit 63/1995 over gezondheidsdiensten van het SNS).
 • Wet Generalitat nr. 6 / 2008, van 2 juni, ziekteverzekering in de openbare gezondheidszorg van Valencia.
 • Wet Generalitat nr. 7 / 2006 van 9 juni tot wijziging van de wet Generalitat nr. 6/1998 van 22 juni, farmaceutisch beheer van de Valenciaanse Gemeenschap.
 • Wet Generalitat nr. 4 / 2005 van 17 juni, Volksgezondheid van de Valenciaanse Gemeenschap.
 • Wet Generalitat nr. 3 / 2003 van 14 februari, gezondheidsbeheer van de Valenciaanse Gemeenschap.
 • Wet Generalitat nr. 1 / 2003 van 28 januari, en Rechten en Informatie aan de Patiënt van de Valenciaanse Gemeenschap.
 • Decreet van het Consell 25/2005 van 4 februari, over de goedkeuring van de statuten voor het reguleren van Valenciaanse Bureau voor Gezondheid (zoals gewijzigd bij besluit Consell 164/2005).
 • Decreet van het Consell 149/2009 van 25 september, voor het reguleren van de zorgovereenkomst particuliere patiënten.
 • Opdracht van 27 september 2007, van de Conselleria van Volksgezondheid, voor een regeling van de klachten, suggesties en danken op het gebied van de gezondheidszorginstellingen van het Valenciaanse Bureau voor Volksgezondheid en van de Conselleria van Volksgezondheid.
 • Resolutie van 30 september 2009, van het subsecretariaat van de Conselleria van Volksgezondheid, voor goedkeuring van het aanvraagformulier voor inschrijving bij de zorgovereenkomst van particuliere patiënten met de Generalitat en het formulier voor bankgegevens van derden voor het incasso betalen, volgens Decreet Consell 149/2009 van 25 september, over regulatie van de zorgovereenkomst met particuliere patiënten.

 

Provenciale dienst van de Sociale Zekerheid
C/ Churruca, 26 - 03003 Alicante
Tel: 965 90 31 00
Geopend: 9:00 a 14:00.
Info: 900 16 65 65
www.seg-social.es