Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Inhoud

1. Over het Europese Burgerschap

 • Volgens het verdrag van Maastricht wordt een ieder die de nationaliteit heeft van een van de Lidstaten van de Europese Unie, beschouwd als burger van de Europese Unie.
 • Het Europese Burgerschap is in het leven geroepen om de Europese identiteit te versterken en het mogelijk te maken dat burgers directer kunnen deelnemen aan het Communitaire integratieproces. Hiertoe wordt aan genoemde burgers een aantal rechten toegekend op verschillend gebied, waaronder dat van de vrije toegang, het vrije verkeer en verblijf in een andere lidstaat van de Unie.
 • Het ten uitvoer brengen van deze rechten is echter niet vrijblijvend. Het is gehouden aan bepaalde bestuurlijke vereisten die zijn vervat in de Europese wetgeving alsook in de wetgeving van iedere afzonderlijke lidstaat.

2. Regulering in Spanje

 • Voor wat het verblijf in Spanje betreft van burgers uit andere lidstaten van de EU heeft zich, met de goedkeuring van het Koninklijk Besluit 240/2007, een betekenisvolle wettelijke verandering voorgedaan met betrekking tot de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de EU.
 • Deze goedgekeurde wettelijke normen dienen ter aanvulling op de Algemene Vreemdelingenwet en regelen het recht op toegang, vertrek, vrije verkeer, verblijf en werk in Spanje van burgers uit de overige lidstaten van de EU en, wat erg belangrijk is, ook van hun familieleden in het geval laatstgenoemden geen burgers zijn van enig lidstaat van de Europese Unie.
 • De normen zijn ook van toepassing op burgers die afkomstig zijn uit de landen die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte (AEER) en de burgers uit Zwitserland.
 • Concreet zijn is de regelgeving van toepassing op de volgende landen:

    LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
  België
  Bulgarije
  Cyprus
  Denemarken
  Duitsland
  Estland
  Finland
  Frankrijk
  Griekenland
   
  Hongarije
  Ierland
  Italië
  Letland
  Litouwen
  Luxemburg
  Malta
  Nederland
  Oostenrijk
   
  Polen
  Portugal
  Roemenië
  Slovenië
  Slowakijke
  Tsjechië
  Verenigd Koninkrijk
  Zweden
   
   
    LANDEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AKKOORD OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
  IJsland Noorwegen Liechtenstein
       
    AKKOORD VAN DE EUROPESE UNIE MET DE ZWITSERSE CONFEDERATIE
    Zwitserland  
       

 • De normen verlenen aan burgers op wie zij van toepassing zijn, ruimere rechten dan die welke vervat zijn in de Algemene Vreemdelingenwet. Voor deze burgers bestaat een juridische regelgeving die dichterbij de voor de Spaanse burgers geldende regels ligt dan voor iedere andere willekeurige buitenlander. Dit is het zogenoemde 'Communitaire Stelsel'.

3. Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communitaire stelsel van toepassing is

 • Algemeen gezien is, in de volgende gevallen, de vastgestelde regelgeving voor burgers uit de EU met betrekking tot hun toegang en verblijf in Spanje, op een aantal kleine verschillen na, van gelijke toepassing op hun familieleden. Dit geldt voor:

  • De echtgenoot: tenzij er sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk.
  • De partner met wie men een relatie onderhoudt die analoog is aan het huwelijk, op voorwaarde dat deze relatie ingeschreven staat in een daartoe, in de landen van de EU of van de Europese Economische Ruimte, speciaal in het leven geroepen openbaar register. Deze openbare registers moeten duidelijk de mogelijkheid van een gelijktijdige inschrijving met een andere partner uitsluiten. Het ligt voor de hand dat deze inschrijving niet dient te zijn geannuleerd. Voorts is het geregistreerde partnerschap, in geen geval, compatibel met het huwelijk. Momenteel accepteren de Spaanse Autoriteiten alleen de registraties van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Slovenië, Finland, Luxemburg en Zweden.
  • De directe ascendenten van een Europese burger en die van zijn echtgenote of geregistreerd partner, op voorwaarde dat er geen sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en genoemde ascendenten leven op kosten van de Europese burger en van hem afhankelijk zijn.
  • De directe descendenten van een Europese burger en die van zijn echtgenote of geregistreerd partner, op voorwaarde dat er geen sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en genoemde descendenten jonger zijn dan 21 jaar, of indien ouder dan genoemde leeftijd, financieel afhankelijk zijn van de Europese burger in kwestie, of invalide zijn.

 • Op de overige familieleden van een Europese resident, zal de Algemene Vreemdelingenwet van toepassing zijn. Er kan echter, om uitzonderlijke redenen, een bijzondere autorisatie tot verblijf worden afgegeven aan de volgende familieleden:

  • Extracommunitaire familieleden tot de tweede graad in directe lijn, bloedverwanten of aanverwanten, die in het land van herkomst, op kosten van, of samen met de Europese burger leven, of wanneer om ernstige gezondheidsredenen of invaliditeit, het strikt noodzakelijk is de persoonlijke zorg voor de persoon in kwestie op zich te nemen.
  • Een extracommunitaire partner van een Europese burger die niet ingeschreven staat, wanneer er sprake is van een aantoonbare stabiele relatie.

4. De belangrijkste toegekende rechten

Europese burgers en hun familieleden op wie het Communitaire Stelsel van toepassing is hebben, over het algemeen en conform de aanwijzingen die verder worden genoemd, de volgende rechten:
 • Toegang, vertrek, vrije verkeer en verblijf op Spaans grondgebied, na voldaan te hebben aan de formaliteiten als voorzien in de van kracht zijnde wetgeving.
 • Toegang tot iedere willekeurige arbeidsactiviteit, hetzij in dienstverband, hetzij voor eigen rekening, het verlenen van diensten en volgen van studies, onder dezelfde voorwaarden als de Spanjaarden.

  • Dit recht wordt echter niet toegekend aan descendenten die ouder zijn dan 21 jaar, noch aan ascendenten die financieel afhankelijk zijn van een Europese burger in het geval genoemde descendenten of ascendenten niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU.
  • In dit kader bestaat er ook een aantal beperkingen voor burgers uit Roemenië en Bulgarije die eerst, conform de Algemene Vreemdelingenwet (Organieke Wet 4/2000, en haar reglementen) de desbetreffende werkvergunning dienen te verkrijgen als het gaat om werken in loondienst. Deze beperkingen voor Roemeense en Bulgaarse burgers gelden tot 1 januari 2009.
  • Er bestaan ook bepaalde beperkingen met betrekking tot de toegang tot arbeidsplaatsen bij de Openbare Overheden, daar deze uitsluitend voorbehouden zijn aan burgers met de Spaanse nationaliteit.
 • Het recht op familiehereniging in Spanje.
 • Alle in Spanje woonachtige burgers van de Europese Unie en hun genoemde familieleden, zullen in het kader van de toepassing van het oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap, dezelfde gelijkheid van behandeling en respect genieten als de Spaanse burgers.
 • Burgers van de Europese Unie en hun familieleden die voornemens zijn langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven, zullen in ieder geval verplicht zijn een registratiecertificaat (voor EU burgers) of residentiekaart voor familieleden (voor familieleden van een EU burger) aan te vragen volgens de procedure die verderop in deze handleiding aan de orde komt.

5. Toegang tot en vertrek uit Spanje

Toegang

 • Een EU burger die voornemens is Spanje binnen te komen, dient tegenover de Spaanse autoriteiten slechts een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs, waarin de nationaliteit van de houder vermeld staat, te tonen.
 • De familieleden van een EU burger die geen Communitaire nationaliteit hebben, dienen behalve een geldig paspoort ook het desbetreffende toegangsvisum voor te leggen aan de Spaanse autoriteiten.

  • Het genoemde visum zal niet nodig zijn als het familielid burger is van een land waarvan de inwoners geen visum nodig hebben om toegang te krijgen tot Spanje.
  • In ieder geval zal indien een visum nodig is, dit gratis worden verstrekt. Er is sprake van een voorkeursafhandeling als het familielid vergezeld wordt door de EU burger.
  • Indien een familielid van een EU burger in het bezit is van een geldige, door een van de Staten die deelnemen aan het Schengenakkoord (met betrekking tot de opheffing van grenscontroles) uitgegeven residentiekaart, is er ontheffing van de verplichting tot het verkrijgen van genoemd visum. In dit geval wordt het afstempelen van het paspoort bij binnenkomst of vertrek niet vereist.
  • Een visum kan slechts worden geweigerd in de volgende gevallen:

   • Bij het niet voldoen aan de vereisten,
   • Om redenen van de openbare veiligheid en gezondheid.
 • De belanghebbende zal in kennis gesteld worden van de redenen, behalve wanneer deze gerelateerd zijn aan de binnenlandse veiligheid.
 • Indien burgers van een lidstaat van de EU of hun familieleden niet in het bezit mochten zijn van het paspoort of andere benodigde documenten om toegang te krijgen tot het Spaanse grondgebied, zullen zij van alle faciliteiten worden voorzien om deze documenten te verkrijgen of om te bewijzen dat zij vallen onder het Communitaire Stelsel.

Vertrek

 • Burgers van een lidstaat van de EU en hun familieleden hebben, ongeacht hun nationaliteit, het recht uit Spanje te vertrekken met het doel te reizen naar een andere lidstaat. Daartoe dienen zij een geldig paspoort of identiteitsbewijs te tonen aan de ambtenaren die belast zijn met de grenscontroles
 • Genoemd vertrek kan slechts worden verboden om veiligheidsredenen, om redenen die de nationale openbare gezondheid betreffen of om redenen als voorzien in het Wetboek van Strafrecht.

6. Tijdelijk verblijf en Residentie

Het huidige Spaanse stelsel erkent 3 mogelijke situaties waarin Europese burgers of hun familieleden zich kunnen bevinden, te weten: het verblijf, de residentie (* verblijf gedurende langere tijd) en de permanente residentie.

1. Verblijf

 • Hiervan is sprake wanneer het verblijf van een EU burger in Spanje, om welke reden dan ook, korter duurt dan 3 maanden. In dit geval kan worden volstaan met het tonen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs en hoeft niet aan de administratieve registratie te worden voldaan.

2. Residentie (*verblijf gedurende langere tijd)

Europese burgers

 • Zoals eerder aangegeven heeft iedere EU burger het recht op een verblijf van meer dan 3 maanden op Spaans grondgebied.
 • In dit geval is een EU burger verplicht inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister aan te vragen, conform de aangegeven procedure in het desbetreffende hoofdstuk van deze gids, en daartoe de benodigde documenten te overhandigen.
 • Als eenmaal het verzoek tot inschrijving in genoemd register heeft plaatsgevonden, wordt aan de EU burger een Certificaat uitgereikt waarop zijn naam, nationaliteit, woonplaats in Spanje, zijn identificatienummer (NIE) en de datum van registratie worden vermeld.

Niet Communitaire familieleden van een EU burger

 • Ook de familieleden van een EU burger die niet de nationaliteit hebben van een van de lidstaten, kunnen in Spanje verblijven voor een periode van langer dan 3 maanden. In dit geval dienen genoemde familieleden een residentiekaart voor familieleden van een EU burger aan te vragen.
 • De procedure en de benodigde documentatie voor het aanvragen van deze residentiekaart, worden uitgelegd in het desbetreffende hoofdstuk van deze gids.
 • Het overlijden van een EU burger wiens familieleden geen Communitaire burgers zijn, beïnvloed niet automatisch het recht op verblijf van laatstgenoemden, op voorwaarde dat zij, in de hoedanigheid van familielid, in Spanje hebben gewoond vóór het overlijden het rechthebbende EU familielid.
 • Na het verstrijken van 6 maanden, gerekend vanaf het overlijden van een EU burger, dient een familielid conform de Algemene Vreemdelingenwet (artikel 96.5 van het Reglement van de Organieke Wet 4/2000) een verblijfs- en werkvergunning aan te vragen, tenzij hij het recht van permanent verblijf in Spanje al had verkregen. Hiertoe dient hij te kunnen aantonen ingeschreven te staan in het desbetreffende sociale zekerheidsstelsel, dat hij zowel voor zichzelf als voor de overige familieleden over voldoende financiële middelen beschikt om in het onderhoud te kunnen voorzien, of dat hij deel uitmaakt van een in het gastland reeds gestichte familie die gerelateerd is aan een persoon die voldoet aan de vereisten.
 • Het vertrek uit Spanje of overlijden van een EU burger, veronderstelt in geen geval het verlies van het recht op verblijf van zijn kinderen noch van de ouder aan wie zij zijn toegekend, mits genoemde kinderen in Spanje woonachtig zijn en ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling waar zij een studie volgen. Dit is van kracht tot de beëindiging van genoemde studie.
 • In geval van nietigverklaring van het huwelijk, echtscheiding, wettelijke scheiding of annulering van het geregistreerde partnerschap dient de echtgenoot die niet over het EU burgerschap beschikt, om het recht op residentie te behouden, aan te tonen dat een van de hierna te noemen voorwaarden op hem / haar van toepassing is:

  • Minimale duur van 3 jaar huwelijkse staat of geregistreerd partnerschap, waarvan minstens 1 jaar in Spanje is doorgebracht.
  • Toewijzing, door wederzijdse goedkeuring of rechtelijk bevel, van de zorg voor de kinderen van de EU burger aan de niet Communitaire ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner.
  • Het bestaan van bijzondere omstandigheden: bijvoorbeeld, slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap.
  • Een rechtelijk bevel of wederzijds akkoord tussen partijen, waarmee aan de niet Communitaire echtgenoot het bezoekrecht aan een minderjarig kind is toegekend, mits deze minderjarige in Spanje woonachtig is.
 • Na het verstrijken van 6 maanden waarin een van bovengenoemde voorwaarden van toepassing was, dient de niet Communitaire ex-echtgenoot, conform de Algemene Vreemdelingenwet, een verblijfs- en werkvergunning aan te vragen, tenzij het recht van permanent verblijf in Spanje al was verkregen. Deze aanvraag geschiedt onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in het geval van overlijden van een Communitaire burger.

3. Permanente residentie

 • De burgers van de lidstaten van de EU hebben recht op permanent verblijf in Spanje. Dit geldt ook voor hun niet Communitaire familieleden, op voorwaarde dat zij legaal over een onafgebroken periode van 5 jaar in Spanje woonachtig zijn geweest.
 • Recht op permanent verblijf, voordat de 5 jaar verstreken zijn, hebben tevens:

  • Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die, op het moment dat zij ophouden met werken, de voor de Spaanse wetgeving geldende pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en recht hebben op een pensioensuitkering. Dit geldt ook voor werknemers in loondienst die met vervroegd pensioen gaan en gedurende tenminste de laatste 12 maanden hun werkzaamheden hebben uitgevoerd in Spanje en gedurende meer dan 3 jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zijn geweest.
  • Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die als gevolg van een permanente arbeidsongeschiktheid hebben moeten opgehouden met werken en meer dan 2 jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zijn geweest. Het is niet nodig enige onafgebroken verblijfsduur aan te tonen, als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval of van een ziekte die is opgelopen door de uitoefening van een beroep dat recht geeft op een pensioensuitkering waarvoor, geheel of gedeeltelijk, een Spaanse instelling verantwoordelijk is.
  • Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die na 3 jaar onafgebroken hun werkzaamheden op Spaans grondgebied te hebben uitgevoerd en gedurende deze tijd ook onafgebroken op Spaans grondgebied woonachtig te zijn geweest, hun werkzaamheden voor eigen rekening of in loondienst, met behoud van de woonplaats in Spanje, verplaatsen naar een andere lidstaat. Hierbij dient echter aangetoond te kunnen worden dat de werknemer in kwestie, ten minste 1 maal per week terugkeert naar Spaans grondgebied.
 • Familieleden van een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die met hem samenwonen in Spanje hebben, ongeacht hun nationaliteit, recht op permanent verblijf als de werknemer in kwestie voor zichzelf het recht op permanent verblijf heeft verkregen.
 • Een EU burger die voldoet aan de vereisten om aanspraak te maken op het recht van permanent verblijf in Spanje dient het desbetreffende Certificaat aan te vragen bij het Centraal Vreemdelingenregister. Niet Communitaire familieleden dienen de zogeheten Residentiekaart voor familieleden van een EU burger aan te vragen. De procedure en de benodigde documentatie voor het verkrijgen van beide documenten worden toegelicht in het dienaangaande hoofdstuk van deze gids.
 • Indien de rechthebbende op residentie in Spanje, in de loop van zijn actieve leven nog voor het verkrijgen van het recht op permanent verblijf op Spaans grondgebied mocht komen te overlijden, hebben de familieleden die met hem samengewoond zouden hebben recht op permanent verblijf wanneer:

  • De rechthebbende op verblijf op Spaans grondgebied, op de datum van overlijden, tenminste 2 jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zou zijn geweest.
  • Het overlijden te wijten is aan een bedrijfsongeval of ziekte als gevolg van het uitoefenen van een bepaald beroep.
  • De langstlevende echtgenoot Spaans burger was en deze nationaliteit is kwijtgeraakt als gevolg van eerder gesloten huwelijk met de overledene.
 • Het recht op permanente residentie gaat verloren bij afwezigheid op Spaans grondgebied van meer dan 2 opeenvolgende jaren.

7. Het Registratiecertificaat als Communitair Resident

Wat is het Registratiecertificaat als Communitair resident?

 • Het Registratiecertificaat als Communitair resident is het document waarmee een burger uit een van de lidstaten van de EU aantoont dat hij legaal in Spanje verblijft.
 • Dit document toont uitsluitend het legale verblijf van een EU burger op Spaans grondgebied aan en geldt niet als identiteitsbewijs van de houder noch als bewijs van zijn nationaliteit. Dit kan slechts bewezen worden door een identiteitsbewijs uit het land van herkomst (geldig nationaal identiteitsbewijs of paspoort).
 • Sinds 2 april 2007 is het voor burgers uit een van de lidstaten van de EU, die voornemens zijn voor een periode van langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven, niet meer noodzakelijk een residentiekaart aan te vragen. Deze kaart is vervangen door het Certificaat van inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister. Europese Residenten die nog een geldige residentiekaart hebben, kunnen wachten totdat deze verlopen is om het Registratiecertificaat van het Centraal Register aan te vragen.
 • Het Certificaat bevat de persoonlijke gegevens van belanghebbende zoals, nationaliteit, woonplaats, NIE nummer en datum van uitgifte. Dit certificaat heeft geen vervaldatum.

Hoe wordt het certificaat verkregen?

 • Binnen 3 maanden gerekend vanaf het moment van binnenkomst in Spanje, moeten zij die voornemens zijn langer dan 3 maanden in het land te blijven, inschrijving in het Register en het daarbij horende Certificaat aan te vragen.
 • Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen. Indien er in de Provincie geen Vreemdelingenbureau is, wordt het verzoek behandeld op het desbetreffende Commissariaat van Politie.
 • In de Provincie Alicante worden deze verzoeken behandeld op het Bureau van de Nationale Politie in de woonplaats van belanghebbende. In het hoofdstuk 'Kantoren en Registers' staan de adressen van alle Politiebureaus in de Provincie Alicante vermeld.
 • Het certificaat wordt meteen uitgereikt.
 • De registergegevens kunnen veranderen, bijvoorbeeld, bij verandering van woonplaats. In dit geval dient een nieuw Certificaat te worden aangevraagd waarop de nieuwe gegevens worden vermeld.
 • Wanneer een persoon niet langer in Spanje woonachtig is, dient hij uitschrijving uit het Register aan te vragen.

Benodigde documentatie:

 • Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 18.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2013 is € 10,40). De te betalen leges zijn dezelfde als die voor de Spanjaarden gelden bij het aanvragen van hun DNI (Documento Nacional de Identidad).
 • Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Indien een burger van de EU, op het moment van het aanvragen van genoemd Certificaat, nog niet over het NIE nummer beschikt, dient dit eerst te worden toegekend. Over het algemeen kunnen beide zaken op dezelfde dag worden afgehandeld. In geval het NIE nummer eerst dient te worden toegekend is de daartoe benodigde documentatie:

  1. een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
  2. Bewijs van betaling van de leges.
  3. Het officiële model van het aanvraagformulier Ex-15.

8. De Residentiekaart voor familieleden van een Communitair burger

Wat is de Residentiekaart voor familieleden van een EU burger?

 • De residentiekaart voor familieleden van een EU burger is een document, waarmee een familielid van een EU burger die niet de nationaliteit heeft van een van de lidstaten, zijn legaal verblijf in Spanje aantoont.
 • Op de kaart zijn persoonlijke gegevens opgenomen, zoals nationaliteit, woonplaats, NIE nummer en een pasfoto van de persoon in kwestie.
 • Op de kaart staan ook de naam, achternamen en het NIE nummer van de EU burger aan wie het familielid het recht op verblijf ontleent.

Hoe wordt de kaart verkregen?

 • Binnen 3 maanden gerekend vanaf het moment van binnenkomst in Spanje, moeten niet Communitaire familieleden van een EU burger die voornemens zijn langer dan 3 maanden in het land te blijven, deze kaart aanvragen.
 • Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen.
 • Om in de Provincie Alicante dit verzoek af te handelen, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via de website www.consultor.com/oue. Klik op 'modo para presentación de solicitudes' (aanvragen indienen) en vervolgens op 'CITA-4'.
 • De aanvrager krijgt eerst een ontvangstbewijs en als de kaart hem uiteindelijk is toegewezen, ontvangt hij deze binnen maximaal 3 maanden. De ingangsdatum wordt met terugwerkende kracht verleend gerekend vanaf de datum van aanvraag.
 • De geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte, of voor de voorziene verblijfsduur van de EU burger waar hij familielid van is, in het geval dit verblijf korter is dan 5 jaar.

Benodigde documentatie

 • Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 18.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2013 is € 10,40) De te betalen leges zijn dezelfde als die voor de Spanjaarden gelden bij het aanvragen van hun DNI (Documento Nacional de Identidad).
 • Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Indien nodig, een vertaald of van apostille of legalisatie voorzien bewijsstuk waaruit de familierelatie blijkt, de geldigheid van het huwelijk bevestigd wordt of een door een daartoe erkende instelling afgegeven bewijs (met een maximale uitgiftedatum van 3 maanden voorafgaand aan het in te dienen verzoek) van een geregistreerd partnerschap. De documentatie dient uitgegeven te zijn door de autoriteiten van het land waarvan de Communitaire burger de nationaliteit heeft. (Bijvoorbeeld: Als een burger uit Duitsland getrouwd is met een burger uit Cuba, dient de desbetreffende documentatie te worden verstrekt door de Duitse autoriteiten)
 • Het registratiecertificaat van de EU burger die hem begeleidt of met wie hereniging plaatsvindt, evenals het geldige paspoort of identiteitsbewijs van genoemde burger. Indien het recht verkregen wordt door bemiddeling van een Spaanse burger, het DNI van de persoon in kwestie of de autorisatie om via elektronische weg zijn identiteitsgegevens te verifiëren.* Voor wat de elektronische verificatie betreft, is in de Provincie Alicante een telematisch consult nog niet mogelijk. Daarom moet in ieder geval een kopie van het DNI worden overlegd.
 • In het geval van descendenten van 21 jaar of ouder, of van directe ascendenten: een bewijs dat zij wat hun inkomsten betreft, afhankelijk zijn van de EU burger, of van diens echtgenoot of geregistreerd partner.
 • Drie recente kleurenpasfoto's met een witte achtergrond.
 • In het geval het familielid van de EU burger, op het moment van de aanvraag van de residentiekaart, nog geen NIE nummer heeft, zal op het Vreemdelingenbureau dit nummer op het ontvangstbewijs van zijn aanvraag worden vermeld. Hiermee kan hij tijdens de behandeling van zijn aanvraag tijdelijk arbeid verrichten.

9. Het Registratiecertificaat dat recht geeft als EU burger permanent is Spanje te verblijven

Wat is het Registratiecertificaat als Communitair resident?

 • Dit is het document waarmee het legale permanente verblijf in Spanje van een burger uit een van de lidstaten van de EU, wordt bekrachtigd.
 • Dit document is substantieel hetzelfde als het eerder genoemde Certificaat, hoewel het tevens verwijst naar het feit dat de EU burger langer dan de vereiste 5 jaar is verbleven op Spaans grondgebied, of heeft voldaan aan de vereisten van een van de andere voorwaarden daartoe.

Hoe wordt dit certificaat verkregen?

 • Als eenmaal is voldaan aan de tijdelijke vereisten of een van de andere voorwaarden als vastgesteld door de normen, dienen zij die voornemens zijn permanent in Spanje te verblijven dit certificaat aan te vragen.
 • Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen. Indien er in de Provincie geen Vreemdelingenbureau is, wordt het verzoek behandeld op het desbetreffende Commissariaat van Politie.
 • In de Provincie Alicante worden deze verzoeken behandeld op het Bureau van de Nationale Politie in de woonplaats van de aanvrager. In het hoofdstuk 'Kantoren en Registers' staan de adressen van alle Politiebureaus in de Provincie Alicante vermeld.
 • Het certificaat wordt niet meteen verstrekt, daar de autoriteiten dienen te verifiëren of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten.
 • De registergegevens kunnen wijzigen, bijvoorbeeld, door verandering van woonplaats. In dit geval dient een nieuw certificaat te worden aangevraagd waarop de nieuwe gegevens worden vermeld.
 • Wanneer een persoon niet langer in Spanje woonachtig is, dient hij uitschrijving uit het Register aan te vragen.

Benodigde documentatie

 • Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 18.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2008 is € 6,60).
 • Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient tevens de volgende documentatie getoond te worden.

  1. Het registratiecertificaat van het EU burgerschap waaruit een minimale periode van 5 jaar onafgebroken verblijf in Spanje blijkt.
  2. Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die,
   • is opgehouden met werken,
   • conform de Spaanse normen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
   • recht heeft op een pensioensuitkering,
   • meer dan 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond,
   • zijn werkzaamheden gedurende de laatste 12 maanden in Spanje heeft uitgevoerd,
 • dient tevens de volgende documentatie te tonen:

  1. Het bewijs van pensionering
  2. Een certificaat over het arbeidsverleden uitgegeven door het Sociale Zekerheidsstelsel, waaruit blijkt dat hij gedurende de laatste 12 maanden zijn werkzaamheden in Spanje heeft verricht (dit, tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
  3. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van minimaal 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond (tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
 • Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die op basis van vervroegd pensioen is opgehouden met werken:

  1. Het bewijs van pensionering
  2. Een certificaat over het arbeidsverleden uitgegeven door het Sociale Zekerheidsstelsel, waaruit blijkt dat hij gedurende de laatste 12 maanden zijn werkzaamheden in Spanje heeft verricht (dit, tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk/geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
  3. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van minimaal 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond (tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger). In dit geval dient documentatie te worden overhandigd aan de hand waarvan men deze omstandigheid kan aantonen.
 • Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die als gevolg van permanente arbeidsongeschiktheid is opgehouden met werken:

  1. Een document waarmee de permanente arbeidsongeschiktheid kan worden aangetoond.
  2. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van minimaal 2 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond, (tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk/ geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).Het is niet nodig enige onafgebroken verblijfsduur aan te tonen, als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval of van een ziekte die is opgelopen door de uitoefening van een beroep dat recht geeft op een pensioensuitkering waarvoor, geheel of gedeeltelijk, een Spaanse instelling verantwoordelijk is.
 • Een werknemer die na 3 opeenvolgende jaren van werkzaamheden en verblijf in Spanje, zijn werkzaamheden verplaatst naar een andere lidstaat en zijn woonplaats in Spanje aanhoudt. Hierbij moet kunnen worden aangetoond dat hij minstens 1 maal per week terugkeert naar Spanje.

  1. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit een minimale periode van 3 onafgebroken jaren op Spaans grondgebied blijkt.
  2. Een certificaat van het Sociale Zekerheidsstelsel waaruit blijkt dat hij de laatste 3 jaar zijn werkzaamheden in Spanje heeft verricht.
  3. Een document waaruit blijkt dat hij zijn werkzaamheden in een lidstaat verricht.
  4. Bewijs dat hij minstens 1 maal per week terugkeert naar Spanje.

10. De Residentiekaart voor permanent verblijf van een familielid van een EU burger

Wat is de residentiekaart voor een familielid van een EU burger?

 • Dit is een document aan de hand waarvan een familielid van een EU burger die niet over de nationaliteit van een van de lidstaten beschikt, het recht op permanent legaal verblijf in Spanje aantoont.
 • Deze kaart bevat, als eerder aangegeven, de persoonlijke gegevens van het familielid zoals, de nationaliteit, de woonplaats, het NIE nummer en een pasfoto.

Hoe wordt deze kaart verkregen?

 • Binnen een maand voorafgaand aan de vervaldatum van een eerder uitgegeven residentiecertificaat.
 • De kaart kan ook binnen 3 maanden na genoemde vervaldatum worden aangevraagd. In dit geval zal er een administratieve boete worden opgelegd.
 • Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen.
 • De aanvrager krijgt eerst een ontvangstbewijs en als de kaart hem uiteindelijk is toegewezen, ontvangt hij deze binnen maximaal 3 maanden. De ingangsdatum wordt met terugwerkende kracht verleend gerekend vanaf de datum van aanvraag.
 • De kaart is 10 jaar geldig en wordt automatisch verlengd.

Benodigde documentatie

 • Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 18.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2008 is € 6,60).
 • Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Een vertaald of van apostille of legalisatie voorzien bewijsstuk waaruit de familierelatie blijkt, de geldigheid van het huwelijk bevestigd wordt of een door een daartoe erkende instelling afgegeven bewijs (met een maximale uitgiftedatum van 3 maanden voorafgaand aan het in te dienen verzoek) van een geregistreerd partnerschap.
 • Drie recente kleurenpasfoto's met een witte achtergrond.
 • Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient tevens de volgende documentatie getoond te worden:

  • Een familielid van een EU burger met recht op permanent verblijf:
   1. Het registratiecertificaat van de EU burger als permanent resident.

  • Een familielid van een EU burger die, voorafgaand aan het verkrijgen van het recht tot permanente residentie, is overleden:
   1. Residentiekaart van familielid van een EU burger die ontleend is aan het hebben samengewoond met de overledene.
   2. Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient tevens de volgende documentatie getoond te worden:
    1. Een registratiecertificaat als EU burger van het overleden familielid waaruit blijkt dat er van een minimale periode van 2 onafgebroken jaren verblijf in Spanje sprake is;
    2. Een bewijs dat het overlijden te wijten is aan een bedrijfsongeval of ziekte opgelopen door de uitoefening van een bepaald beroep;
    3. Bewijs dat de langstlevende Spaans burger was en deze nationaliteit is kwijtgeraakt als gevolg van een eerder gesloten huwelijk met de overledene.
 • In ieder geval dient er rekening mee te worden gehouden dat de geldigheid van de registratiecertificaten en residentiekaarten en hun vervanging, door een bewijs van permanente residentie, respectievelijk, een permanente residentiekaart, afhankelijk zal zijn van het feit of de houder nog steeds voldoet aan een van de voorwaarden die recht geeft op het verkrijgen hiervan.
 • Belanghebbenden dienen alle eventuele wijzigingen van omstandigheden te melden op het Vreemdelingenbureau van de Provincie waar zij woonachtig zijn of bij het ontbreken van een dergelijk bureau, op het desbetreffende Commissariaat van Politie. Hierbij wordt gedacht aan verandering van nationaliteit, burgerlijke staat of woonplaats.

11. Het Identificatienummer van Buitenlanders (N.I.E.)

 • Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonsgebonden nummer, dat het Hoofdbureau van Politie toewijst aan buitenlanders. Dit nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven, alle aanvragen die gericht zijn aan Openbare Bestuursorganen en voorts, vermeld wordt bij een belangrijk deel van handelingen tussen privé-personen (zoals bij bankinstellingen, het sluiten van verzekeringen, leveranciers van water, elektriciteit, telefoon ...).
 • Het NIE is een identificatienummer van de persoon en heeft hoofdzakelijk fiscale doeleinden. Het is geen identiteitsbewijs waardoor een EU burger altijd naast het NIE nummer, een bewijs moet kunnen overleggen waaruit zijn identiteit blijkt (paspoort, nationaal identiteitsbewijs ...).
 • Het NIE nummer wordt aangevraagd op het Hoofdbureau van Politie in de Gemeente waar men woont. De verschillende Commissariaten van Politie in de Provincie Alicante staan hierna vermeld.
 • Er bestaat een specifieke informatiefolder over het NIE Nummer die is geredigeerd door de Afdeling Europese Residenten van de Excma. Diputación de Alicante. Deze folder kunt u raadplegen op onze Website www.residenteseuropeos.com/. U treft een uitgebreide uitleg over wat het NIE nummer is, waar het toe dient, hoe men het verkrijgt, de benodigde documentatie ter verkrijging, etc. ...

12. Aanbevelingen

 • Voordat u welke zaak dan ook afhandelt op het Vreemdelingenbureau is het raadzaam eerst de Website van het bureau te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de juiste documenten kunt overleggen.
 • Het is belangrijk alle benodigde documentatie bij zich te hebben als er een aanvraag wordt gedaan op een politiebureau of een vreemdelingenbureau. Bij het ontbreken van een document bestaat de kans dat u de volgende dag terug moet komen.
 • Alle documentatie waaruit de relatie met een EU burger blijkt dient, vertaald en van apostille voorzien, te worden overhandigd.
 • Wanneer een huwelijk tussen een EU burger en een burger uit een land dat geen lid is van de Europese Unie plaatsvindt buiten het land van herkomst van genoemde EU burger, dient dit huwelijk ingeschreven te staan in het Bevolkingsregister van het land van herkomst van deze EU burger. Het is daarom belangrijk deze inschrijving te realiseren voor binnenkomst op Spaans grondgebied. In het geval er in het buitenland een huwelijk is gesloten tussen een Spaanse burger en een extracommunitaire burger, dient dit huwelijk te worden ingeschreven in het Centrale Bevolkingsregister te Madrid om in Spanje van kracht te zijn. Deze inschrijving dient te worden aangevraagd op het Spaanse Consulaat of Consulair kantoor in het land waar het huwelijk gesloten is.

13. Wettelijke Referenties

 • Organieke Wet 4/2000, van 11 januari, over de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie, gewijzigd bij de Organieke Wetten 8/2000, 11/2003 en 14/2003.
 • Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Europese Economische Ruimte.
 • Koninklijk Besluit 2393/2004, van 31 december, waarbij het reglement ter ontwikkeling van de Organieke Wet 4/2000 wordt goedgekeurd.
 • Reglement (CE) N° 539/2001, gewijzigd bij Reglement (CE) N° 2414/2001, Reglement (CE) N° 453/2003 en Reglement (CE) N° 1932/2006, waarbij goedkeuring plaatsvindt van de gezamenlijke lijst van derde landen waarvan de burgers geen visum hoeven te overleggen in de Lidstaten.
 • Instructie DGI/SGRJ/03/2007, met betrekking tot het Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Europese Economische Ruimte.
 • Instructie DGI/SGRJ/08/2006, van 26 december, over het van kracht zijnde stelsel tijdens de overgangsperiode van het vrije verkeer van werknemers in loondienst uit Bulgarije en Roemenië.
 • Order pre/3654/2007, van 14 december, waarbij het bedrag aan leges wordt vastgesteld voor het toekennen van bestuurlijke autorisaties en de uitgifte van documenten aangaande Immigratie- en Vreemdelingenzaken, of het afhandelen van visa aan de grens.

14. Kantoren en Registers

 • Afdelingen van de Politie Alicante. Ter verkrijging van het Registratiecertificaat van het Communitaire Burgerschap, Calle Pintor Aparicio, n° 15.
  C/ Campo de Mirra, 6. C.P.03005 Alicante. Telefoon: 965 125 531. Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Vreemdelingenbureau te Altea: C/ San Isidro Labrador, n° 1. 03590, Altea. Telefoon: 965 019 260
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Elche. C/ Abeto, 1 C.P. 03203 Elche. Telefoon: 966 613 968.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Torrevieja. C/ Maldonado, 57 C.P. 03181 Torrevieja. Telefoon: 965 708 834.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Orihuela. C/ Sol, 34 C.P. 03300 Orihuela. Telefoon: 965 303 244.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Benidorm. C/ Apollo XI, 36 C.P. 03500 Benidorm. Telefoon: 965 855 308.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Denia. C/ Castell d'Olimbroi, 5 C.P. 03700 Denia. Telefoon: 966 420 555.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur. 20
 • Commissariaat Elda. C/ Lamberto Amat, 26 C.P. 03600 Elda. Telefoon: 966980101.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Commissariaat Alcoy. C/ Perú, 10 C.P. 03803 Alcoy. Telefoon: 965330493.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Vreemdelingenbureau te Alicante. C/ Ebanister&iacure;a, N° 4 -6, 03008 Alicante.
 • Afdeling Informatie en burgerzaken van de Algemene Directie voor Emigratie van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (91 363 90 71 / 91 363 90 69 / 91 363 71 08).

15. Belangrijke Websites

 • Webpagina van het Ministerie voor Werkgelegenheid en Emigratie met betrekking tot het Spaanse stelsel voor burgers uit de EU.
  http://extranjeros.mtas.es
 • Webpagina van het Vreemdelingenbureau, dat ressorteert onder de Subdelegatie van de regering van Alicante met betrekking tot specifieke informatie over het stelsel voor burgers uit de EU.
  www.consultor.com/oue/regcomun.html
 • Webpagina van de Afdeling Europese Residenten van het Provinciaal Bestuur van Alicante, waar men overvloedige wettelijke en administratieve informatie aantreft aangaande de actualiteit en vrijetijdsbesteding specifiek gericht op Europese Residenten in de Provincie Alicante.
  www.residenteseuropeos.com/


Wettelijke Kennisgeving:
De in deze folder verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend. Vlamingen in de Wereld - Costa Blanca draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.