Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

Inhoud

I. Lokale en Rijksbelastingen

1. Omschrijving

De lidstaten van de Europese Unie hebben fiscale verdragen ondertekend met het doel een dubbele belasting te vermijden. Deze verdragen maken het ook mogelijk vast te stellen wat het juiste “fiscale adres” is van een persoon. Dit is vooral van belang wanneer de wetgeving van het gastland en die van het land van herkomst, beiden een persoon beschouwen als ingezetene. Als “fiscaal resident” in een land dat lid is van de EU, dient een persoon in het desbetreffende land, over alle inkomsten belastingen te betalen (Universele inkomsten), en zeker, wanneer genoemde inkomsten ook in een ander land als belastbaar zouden kunnen worden beschouwd.

Het Spaanse Belastingenstelsel bestaat hoofdzakelijk uit twee soorten belastingen:

 • De directe of persoonlijke belastingen:
  Deze belastingen hebben betrekking op het vermogen en het genoten inkomen.

  Onder deze categorie vallen:
  1. Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas IRPF)
  2. Vennootschapsbelastingen (Impuesto de Sociedades)
  3. Belastingen op Donaties (Impuesto de Donaciones)
  4. Vermogensbelasting (Impuesto de Patrimonio).
 • De indirecte of werkelijke belastingen:
  Deze belastingen worden geheven over het handelsverkeer, de consumptiemaatschappij en de bestede inkomens.

  Hieronder vallen:
  1. BTW (Impuesto sobre el Valor Añadido IVA)
  2. Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales)
  3. belasting over Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados)
  4. Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales).

Rijksbelastingen, Autonome en Lokale Belastingen

Onder Rijksbelastingen vallen de volgende heffingen:

 • De Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF). De heffing van deze belasting ligt voor een gedeelte in handen van de Autonome Gewesten.
 • Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)
 • Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) (Impuesto sobre el Valor Añadido)
 • Bijzondere Belastingen (Impuestos Especiales, IE).

Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten zijn:

 • Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)
 • Successierechten en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre sucesiones y Donaciones, ISD)
 • Overdrachtsbelastingen (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)
 • Belasting op Kansspelen (Tributos sobre el Juego)

De meest voorkomende lokale belastingen zijn de volgende:

 • OZB (Impuestos sobre Bienes Inmuebles, IBI)
 • Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)
 • Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica o de Circulación)
 • Leges en Gemeentelijke Belstingen (Tasas y Precios Públicos)

2. Rijksbelastingen

 • Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, IRPF)

  De Inkomstenbelasting kenmerkt zich door het feit, een directe, persoonlijke en subjectieve belasting te zijn, die het totaal aan netto verdiensten en de groei van het vermogen belast.
  Deze belasting belast dus het financiële vermogen van de belastingbetaler.

 • Vennootschapsbelasting (Impuesto sobre Sociedades, IS)

  Het gaat om een directe belasting van persoonlijke aard die de inkomsten van vennootschappen en overige juridische beleidsorganen, die niet in aanmerking komen voor betaling van de IRPF, belast. Ook beleidsorganen zonder wettelijke persoonlijkheid vallen onder deze heffing. De bedrijfswinsten worden belast.
  Het belastbare aspect ligt in het genereren van inkomsten, en bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn zowel handels- als burgerlijke maatschappijen, tijdelijk gefuseerde bedrijven, verschillende beleggingsfondsen evenals pensioenfondsen.

 • Belasting Toegevoegde Waarde (Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA)

  Deze indirecte belasting valt onder de consumptiemaatschappij. Belast worden de leveringen van goederen en diensten door bedrijven of professionelen, de
  Intracommunitaire betrekkingen en de invoerrechten. De BTW wordt opgelegd aan de eindconsument en niet aan de bedrijven of professionelen. Zij verhalen over het algemeen de BTW op hun cliënten en op die manier compenseren zij de door hun leveranciers aan hen opgelegde BTW.

3. Belastingen die worden geheven door de Autonome Gewesten

 • Vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio, IP)

  Het betreft een belasting die periodiek wordt opgelegd en wordt geheven over het netto vermogen van personen.
  Het belastbare aspect ligt in de eigendomstitel van goederen en financiële rechten (op deze manier worden persoonlijke of familiaire rechten uitgesloten). Er vindt aftrek plaats van de lasten en bezwaren die tot waardevermindering leiden en ook van de schulden en persoonlijke verplichtingen waaraan de belastingplichtige moet voldoen.
  Deze belasting is van oplopende aard, d.w.z., de belasting wordt hoger naar mate het belastbare bedrag stijgt.

 • Successierecht en Belastingen op Donaties (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ISD)

  Dit is een indirecte, subjectieve belasting die opgelegd wordt over de lucratieve waardetoename van het vermogen van personen die kan ontstaan uit het verkrijgen van een erfenis, legaten of donaties. Deze belasting wordt ook geheven over bedragen die begunstigden van een levensverzekering ontvangen, in ieder geval, als de verzekeringnemer een andere persoon is dan de begunstigde.

 • Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre la Transmisiones Patrimonilaes, ITP) en Belasting op Gedocumenteerde Juridische Handelingen (Actos Jurídicos Documentados, AJD)

  Deze belasting kent drie belastbare componenten:
  1. Belasting op vermogensoverdracht die het burgerlijke verkeer belast, hetgeen als aanvulling dient van de belasting op het handelsverkeer die vervat zit in de BTW.
  2. Belasting op de overdracht van vennootschappen die de belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering belast. Deze belasting vloeit voort uit de overeenkomsten tussen vennootschapen en, over het algemeen, uit de omzettingen van vermogen die ermee gepaard gaan.
  3. Belasting op gedocumenteerde juridische handelingen, die het redigeren van bepaalde notariële, zakelijke en administratieve documenten belast.

4. Lokale Belastingen

 • VOZB (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI)

  Deze belasting, ook bekend als de contributie “Contribución”, wordt geheven over het bezit van onroerende zaken, rustiek of stedelijk. De belasting wordt berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed, (i.e. de waarde van het gebouw en het perceel), en komt voor rekening van de eigenaar van het desbetreffende Onroerend Goed. De hoogte van de heffing is afhankelijk van het aantal inwoners in de Gemeente waar het onroerend goed zich bevindt.
 • Belasting op Economische Activiteiten (Impuesto de Actividades Económicas, IAE)

  Deze belasting wordt geheven over bedrijfsmatige, professionele of artistieke economische activiteiten, wel of niet uitgevoerd in een bepaalde plaats, en wel of niet gespecificeerd in belastingtabellen. De belasting is gerelateerd aan de productie of distributie van goederen en diensten.
 • Motorrijtuigenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de TracciónMecánica o de Circulación, IVTM)

  Genoemde belasting wordt geheven over het bezit van geregistreerde gemotoriseerde voertuigen, onafhankelijk van de klasse en categorie, die geschikt worden bevonden voor deelname aan het wegverkeer op openbare wegen. Gemeenten hebben het recht de desbetreffende tarieven aan te passen aan het aantal inwoners.
 • Gemeentelijke Belastingen / Leges (Tasas y Precios Públicos)

  Dit zijn Gemeentelijke Belastingen die geheven worden over de uitvoering van publieke dienstverleningen. Hieronder vallen, onder andere, het innen van gelden voor parkeerplaatsen, de vuilnisophaaldienst, abonnementen op gemeentelijke zwembaden, het gebruik van de bibliotheek … . Samengevat, een bijdrage voor het uitvoeren van bepaalde gemeentelijke diensten.

5. Informatie

 • De verschillende Gemeentehuizen
 • Informatiepunt Basisbelastingen (Información Tributaria Básica)
  Telefoon: 901 33 55 33
  www.gva.es


II. Gemeentelijke belastingen

1. SUMA Belastingzaken

A. Wat is SUMA?

SUMA is een openbare instelling die valt onder de Provinciale Regering van Alicante. Zij is belast met het afhandelen en innen van lokale belastingen in de Gemeenten van de Provincie Alicante, die deze bevoegdheden aan haar hebben overgedragen.

B. Wat doet SUMA?

SUMA is onder andere, belast met het afhandelen van:
 • Onroerendgoedbelasting (IBI)
 • Belasting op economische activitenten (IAE)
 • Motorrijtuigenbelasting (IVTM)
 • Belasting over de Waardevermeerdering van bebouwbare grond (Plusvalía, Meerwaarde)
 • Gemeentelijke heffingen (Afvalstoffenheffing, Uitritten etc.)

C. Hoe leg ik contact met SUMA?

 • De Belastingtelefoon: 965 292 000
  Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur
 • Afdeling buitenlandse belastingbetalers:
  Plaza San Cristóbal 1, 03002 Alicante
  Telefoonnummer voor informatie in het Engels, Duits en Frans: 965 148 561
  maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
 • Virtuele kantoor
  Via de website van Suma: www.suma.es heeft u toegang tot het Virtueel Kantoor

  Handelingen en formaliteiten die beschikbaar zijn via het Virtueel Kantoor:
  1. Het indienen van geschriften, aanvragen en mededelingen. U krijgt hier ook antwoorden op de gestelde vragen.
  2. De stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van formaliteiten of ingeleverde documenten.
  3. Automatische betaling van belastingen.
  4. Verbetering van persoonlijke gegevens.
  5. Het raadplegen en uitprinten van formulieren over openstaande en betaalde schulden.
  6. Betaling van schulden.
  7. Deelname aan het persoonlijke betalingsplan.

2. Algemene informatie

A. Wanneer moet u belastingen betalen?

Er zijn gedurende het jaar twee vrijwillige betaalperioden. Deze zijn ongeveer in de volgende maanden:

1° periode: maart - april

Gedurende deze periode worden de volgende belastingen betaalbaar gesteld:
 • motorrijbelasting
 • andere gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolrecht en andere...

2° periode: augustus - september

Gedurende deze periode worden de volgende belastingen betaalbaar gesteld:
 • onroerendgoedbelasting (IBI)
 • belasting op economische activiteiten (IAE)
De exacte data van betaling en de belastingen die in iedere periode betaalbaar worden gesteld, worden jaarlijks gepubliceerd via de diverse media (krantenberichten, radio, aanplakbiljetten etc.).

B. Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de vrijwillige betaalperiode?

1. Bij uw bank of spaarkas

 • Met het aanslagformulier dat Suma u toestuurt kunt u bij iedere willekeurige aangesloten bankinstelling betalen.
 • Mocht u het betalingsdocument niet hebben ontvangen of het hebben verloren, dan kunt u op ieder gewenst Sumakantoor een nieuw aanvragen.
 • Op de keerzijde van het aanslagformulier staat een lijst van bankinstellingen waar u de betaling kunt voldoen.

  Aangesloten bankinstellingen
  Banesto Caixapetrer
  Banco Herrero Caja Madrid
  Banco Popular Caja Murcia
  Banco Sabadell / Atlántico Caja Rural Central
  Banco Santander CAM
  Banco de Valencia "La Caixa"
  BBVA RuralCaja
  Caixaltea Solbank
  Caixcallosa  

2. Betaalautomaten

 • Voor de betaling van uw aanslagen kunt u ook terecht bij de betaalautomaten van:
  • BBVA
  • CAM
  • Caja Murcia
  • Caja Madrid
  • La Caixa
  Dit kunt u doen met de betaalkaarten van deze instellingen of met die van de red de cajeros 4B
 • De benodigde gegevens om de aanslag te betalen staan op de voorzijde van het aanslagformulier vermeld. U kunt deze echter ook opvragen bij ieder willekeurig Sumakantoor of door te bellen naar de belastingtelefoon 965 292 000.

3. Met een betaalkaart bij de Sumakantoren

Bij de Sumakantoren kunt u betalen met de EURO 6000, 4B en SERVIRED betaalkaarten.

4. Via internet

 1. Via elektronisch bankieren:

  Op de volgende websites
  www.cam.es (CAM DIRECTO) www.bancopopular.es
  www.cajamadrid.es (CAJA MADRID) www.cajamurcia.es
  www.bancosantander.es (SUPERNET) www.ruralcaja.es
  www.banesto.es (BANESNET) www.caixaltea.es
  www.bbva.es (BBVA net) www.caixapetrer.es
  www.lacaixa.es (LINEA ABIERTA) www.ruralcentral.com
    www.ruralvia.com


 2. U hebt ook toegang tot deze internetsites via de webpagina van de Suma belastingdienst: www.suma.es

  Om een betaling via internet te kunnen verrichten moet u een rekening hebben bij een van de genoemde instellingen en bovendien gebruiker / klant zijn van de Banca On-Line dienst (Elektronisch bankieren) van de desbetreffende bank.

  Gegevens om via internet te betalen

  De benodigde gegevens om de aanslag te betalen staan op de voorzijde van het aanslagformulier vermeld. U kunt deze echter ook opvragen bij ieder willekeurig Sumakantoor of door te bellen naar de belastingtelefoon 965 292 000.

 3. Via het Virtueel Kantoor van Suma

  24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

 4. Via de website van Suma www.suma.es

  Met de volgende betaalkaarten: EURO 6000, 4B en SERVIRED

  De benodigde gegevens om van deze betalingsmogelijkheid gebruik te kunnen maken zijn het NIF-nummer van de belastingbetaler en het referentienummer van het aanslagformulier. (Dit gegeven kan worden geverifieerd op eerdere aanslagbiljetten. In het geval van de motorrijtuigen komt dit nummer overeen met het kentekennummer.)

5. Door middel van een automatische overschrijving

Indien u reeds opdracht hebt gegeven tot automatische overschrijving, zal Suma u een kennisgeving toezenden waarin wordt gemeld op welke datum en ten laste van welke rekening de aanslagen zullen worden geïnd. De bank dient het betalingsbewijs met alle gegevens van het aanslagformulier aan u op te sturen.

Hoe maakt u de automatische overschrijving van uw belastingen in orde?

Iedere willekeurige persoon die betaling van de belastingsaanslagen voor zijn rekening wil nemen, kan daartoe opdracht tot automatische overschrijving geven. Het is niet nodig dat hij / zij belastingbetaler is van deze aanslagen.

Zodat de automatische overschrijving in de volgende vrijwillige betaalperiode van kracht komt te zijn, moet het minstens 2 maanden voor de aanvang van deze periode worden aangevraagd.
 1. Bij de aangesloten instellingen

  Op het moment dat u het aanslagbiljet indient ter betaling bij de aangesloten bankinstelling, kunt u op de achterkant van het formulier de gegevens invullen die worden gevraagd (rekeningcode van de klant, de rekeninghouder, het NIF van de rekeninghouder, telefoonnummer) en het formulier ondertekenen zodat deze informatie direct wordt doorgestuurd aan Suma.

 2. Op ieder willekeurig kantoor van Suma

  Gedurende het hele jaar kan de automatische overschrijving worden aangevraagd op ieder willekeurig kantoor van Suma. Op het kantoor wordt de opdracht tot automatische overschrijving ingevuld met de gegevens van de belastingbetaler (rekeningcode van de klant, de rekeninghouder, het NIF van de rekeninghouder, telefoonnummer) en vervolgens door hem ondertekend.

  Als bewijs ontvangt de belastingbetaler een kopie van het opdrachtformulier.

 3. Via het Virtueel Kantoor (met de digitale handtekening)

  Gedurende het hele jaar kan de automatische overschrijving worden afgehandeld via het Virtueel Kantoor van de Suma.

 4. Per post

  Gedurende het hele jaar kan per post de aanvraag tot automatische overschrijving van de belastingsaanslagen worden ingediend. Daartoe dient per post de volgende documentatie te worden verzonden:
  • fotokopie van de aanslag ter automatische overschrijving (het laatste aanslagformulier)
  • een aanvraag tot automatische overschrijving waarop u de belastingsgegevens dient te vermelden waarvoor u de automatische overschrijving aanvraagt.

 5. Per telefoon

  Dit is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een document waarop een referentienummer staat vermeld waarmee u de automatische overschrijving kunt aanvragen.

6. Gespreide betaling

Wettelijke voorschriften

Zowel in de vrijwillige betaalperiode als in de invorderingsperiode, kan een verzoek tot gespreide betaling van belastingsschulden worden ingediend op ieder willekeurig Suma belastingkantoor. De betalingstermijnen zijn maandelijks en u dient een bewijs van uw rekeningnummer in te leveren waar de bedragen van kunnen worden afgeschreven.

Komen niet in aanmerking voor gespreide betaling:
 • schulden tegen een hoofdsom van minder dan 60,- euro
 • verkeersboetes uitgeschreven in de vrijwillige betaalperiode, met een korting van 30%
Het persoonlijk betaalplan

Dit is een speciaal systeem voor betaling van de belastingsaanslagen door middel van maandelijkse (of periodieke) overschrijvingen van de geschatte schuld. De betaling geschiedt door middel van een betalingsopdracht ten laste van de rekening bij een daartoe geautoriseerde instelling.

De belastingbetaler kan van dit systeem gebruik maken voor enkele of voor alle belastingsaanslagen.

Om van dit persoonlijke betaalsysteem gebruik te maken:
 • dient het daartoe juiste verzoek te worden ingediend
 • moet men houder zijn van tenminste één aanslagformulier
 • dient er een overeenkomst te bestaan tussen de aanvrager en de belastingplichtige van de belastingen die worden opgenomen in het plan
 • mogen de bedragen van de gespreide betaling niet minder zijn dan 6 euro
 • dient opdracht tot gespreide betaling te worden afgehandeld bij de daartoe geautoriseerde bankinstelling
 • moet men het nummer opgeven van een mobiele telefoon of een vaste telefoonlijn en een e-mailadres.
Het persoonlijke betaalplan kan worden aangevraagd:
 • op ieder willekeurig Sumakantoor
 • via de belastingtelefoon 965 292 000, na persoonlijke identificatie en met het referentienummer dat toegang geeft tot het betaalplan als weergegeven op het aanslagformulier dat de belastingplichtige heeft ontvangen
 • via het Virtueel Kantoor van Suma.

C. Hoe kunt u de belastingen betalen gedurende de invorderingsperiode?

Hierna volgt een overzicht van de verschillende mogelijkheden van betalen:
 • bij de aangesloten bankinstellingen
 • bij de betaalautomaten
 • met enkele betaalkaarten bij de Sumakantoren
 • via internet elektronisch bankieren
 • via internet op het Virtueel Kantoor van Suma
Toeslag en Rentes wegens late betaling
Als na afloop van de betalingstermijn binnen de vrijwillige betaalperiode het bedrag niet betaald werd, worden in de invorderingsperiode toeslagen geheven volgens artikel 28 van de Algemene Belastingswet. Ook worden rentes wegens late betaling opgelegd. Deze rentes worden bepaald aan de hand van de in de desbetreffende periode geldenden percentages.

Beslaglegging op lopende rekeningen
Slechts het bedrag van de belastingsschuld dat is weergegeven op het beslagleggingsformulier wordt geblokkeerd. Het overige geld op de rekening blijft ter beschikking van de rekeninghouder. Het embargo van het bedrag dat vermeld staat op het beslagleggingsformulier wordt voor de duur van 20 werkdagen aangehouden. Dit is de termijn waarbinnen het embargo kan worden opgeheven als daartoe aanleiding bestaat wegens ongegrondheid. Binnen deze termijn kunt u zich aanmelden bij ieder willekeurig Sumakantoor en de mogelijke fout aangeven om, indien van toepassing, het embargo te laten opheffen.

D. Het aanslagformulier

 • Het merendeel van de Gemeentelijke belastingen dient jaarlijks betaald te worden. Dit kan gedurende de eerste of de tweede vrijwillige betaalperiode.
 • In sommige gewesten vindt de afvalstoffenheffing echter halfjaarlijks plaats en de aanslag op het gebruik van drinkwater twee- of driemaandelijks. Dit is afhankelijk van de desbetreffende gemeente.
 • Het aanslagformulier wordt uitsluitend binnen het Spaanse grondgebied verstuurd naar het fiscale adres van de belastingplichtige of diens fiscale vertegenwoordiger. Het versturen van de aanslagformulieren naar het buitenland is uitgesloten.
 • In dit kader dient er rekening te worden gehouden met het feit dat het niet ontvangen van het aanslagformulier, de belastingplichtige geen vrijstelling verleent van de verplichting zijn belastingen op tijd en op de juiste wijze te voldoen.

E. Middelen

 • U kunt uw documenten op de volgende manieren indienen:

  • persoonlijk: op ieder willekeurig Sumakantoor
  • via internet: via het Virtueel Kantoor van Suma door middel van het desbetreffende formulier
  • per post: op het postkantoor
  • overige: op iedere andere willekeurige administratieve instelling van de Centrale Overheid, de Autonome Deelstaat of het Lokaal Bestuur als, in dit laatste geval, er hiertoe een overeenkomst is ondertekend. Hierbij dient tevens een rechtsgeldige kopie van de benodigde documentatie te worden ingeleverd.

F. De fiscale vertegenwoordiger

 • Indien u goederen in Spanje bezit en gedurende meer dan zes maanden per jaar in het buitenland woont, dient u volgens de van kracht zijnde Spaanse Belastingswetgeving voor uw contacten met de overheidsorganen een fiscale vertegenwoordiger aan te stellen, die binnen het Spaanse groondgebied woonachtig is.
 • Het is van belang de aanstelling van een fiscale vertegenwoordiger schriftelijk of persoonlijk op een van de Sumakantoren te melden.
 • Vanaf dat moment zullen alle kennisgevingen van Suma gericht zijn aan deze fiscale vertegenwoordiger.
 • De vertegenwoordiger is gehouden zijn machtiging ter vertegenwoordiging op het Sumakantoor te tonen, teneinde in naam van de belastingplichtige te kunnen handelen.

3. De lokale belastingen in Spanje

A. Onroerendgoedbelasting (IBI)

De eigenaar van een woning, garage, opslagruimte, lokaal of terrein is verplicht Onroerendgoedbelasting te betalen.

In geval van het recht op vruchtgebruik van het eigendom, is de belastingplichtige de vruchtgebruiker en niet de eigenaar.

Hoe wordt het te betalen bedrag berekend?

 • De belastbare grondslag (Base Liquidable) wordt vermenigvuldigd met het belastingtarief en van dit resultaat worden de kortingen afgetrokken, als u hiervoor in aanmerking komt.
 • De belastbare grondslag is het resultaat van het belastbaar bedrag (kadastrale waarde) verminderd met een wettelijk aangegeven percentage, in die gemeenten waar de index van de kadastrale waarde is herzien.
 • Deze korting werd aan de hand van een specifieke formule in de Belastingwet opgenomen om de enorme stijging van de kadastrale waarden en derhalve de belastingaanslag te dempen.
 • Voorbeeld van de berekening van de jaarlijkse IBI-aanslag:

  Kadastrale waarde: 62.644,91 euro
  Belastbare grondslag: 34.428,10 euro
  Belastingtarief: 0,80 %
  Jaarlijks aanslagbedrag: 34.428,10 x 0,80% = 275,42 euro
 • In die Gemeenten waar de kadastrale herziening nog niet is toegepast, is de belastbare grondslag gelijk aan de kadastrale waarde.

Waarom wordt het bedrag van de aanslag ieder jaar verhoogd?

 • Ieder jaar wordt de kadastrale waarde aangepast door toepassing van een percentage dat ongeveer gelijk is aan de stijging van de index van de consumptieprijzen (IPC).
 • In het geval dat in uw Gemeente een kadastrale herziening werd uitgevoerd, wordt ook de belastbare grondslag gedurende de daarop volgende 9 jaren elk jaar verhoogd.
 • De Gemeenteraad kan ook besluiten het belastingtarief te wijzigen.

De persoonlijke gegevens op het aanslagbiljet zijn verkeerd

Als uw naam, identificatie en/of adres fout geschreven zijn, kunt u met uw NIE en paspoort of identiteitskaart in één van onze SUMA kantoren terecht om dit te laten veranderen. De veranderingen worden dan meteen aangebracht en opgenomen in onze gegevensbank.

De identificatie en/of beschrijving van mijn vastgoed zijn verkeerd (huisnummer, straatnaam, enz.)

 • Het is mogelijk dat de gegevens op uw IBI-aanslagbiljet niet overeenstemmen met de gegevens die het Gemeentehuis heeft bepaald. Dit wil niet zeggen dat we over verkeerde informatie beschikken.
 • U kunt voor uw geruststelling bij uw SUMA kantoor een plattegrond bekijken, zodat u zeker kan zijn dat het aanslagbiljet dat u ontvangt, overeenstemt met uw eigendom.
 • In het geval dat wij over verkeerde informatie zouden beschikken, kunt u bij ons de overeenkomstige wijzigingen aanvragen.

Ik ben het niet eens met de kadastrale waarde van mijn vastgoed

 • De kadastrale waarde wordt vastgelegd door het Directoraat-Generaal van het Kadaster (Dirección General del Catastro), volgens bepaalde richtlijnen en voorschriften die afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals bijv. de ligging.
 • Hiertegen kunt u bezwaar maken in het SUMA kantoor van uw gemeente, waar u nadere inlichting over de procedure krijgt.

Ik heb een vastgoed gekocht maar op het aanslagbiljet staat nog steeds de naam van de vorige eigenaar

 • In uw SUMA kantoor kunt u verandering aanvragen met de volgende bewijstukken:
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de Eigendomsakte.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.
 • Deze verandering gaat in vanaf het nieuwe jaar na uw aanvraag.
 • Zouden er nog aanslagen te betalen zijn van vorige jaren, worden alléén de aanslagen van de termijnen ná de koop aan de nieuwe eigenaar overgedragen.

Ik heb in maart een vastgoed gekocht. Moet ik IBI betalen?

 • Het belastingjaar van de IBI valt samen met het kalenderjaar. Deze belasting wordt op de eerste dag van het belastingjaar geheven en is dus jaarlijks.
 • Dit houdt in dat degene die op 1 januari het eigendom bezit, de betalingsplichtige is voor het hele jaar.

Kan ik verantwoordelijk gesteld worden voor de schulden van de vorige eigenaar?

 • Volgens de Belastingwet zijn de onroerende goederen verantwoordelijk voor de openstaande IBI-betalingen die nog niet verlopen zijn, d.w.z. die van de laatste 4 jaren.
 • De nieuwe eigenaar kan voor deze schulden verantwoordelijk gesteld worden indien de vorige eigenaar insolvent wordt verklaard of indien de administratie deze schulden op geen enkele manier van de betalingsplichtige kan innen.
 • In dit geval zou de administratie een vereffening opsturen voor de niet verlopen openstaande betalingen, voor het totaalbedrag van de betaalbare schuld, m.a.w. zonder enige toeslag.
 • Om deze situaties te voorkomen, zijn de notarissen wettelijk verplicht om:
  • Informatie over mogelijke schulden van het vastgoed bij de administratie in te winnen en aan de koper mede te delen.
  • De koper te informeren over verschuldigde bedragen wat betreft IBI.
  • De koper te informeren over het termijn waarin de eigendomsoverdracht moet worden aangegeven indien geen kadasterreferentie van het vastgoed werd voorgelegd.
  • De koper attent te maken over het feit dat het vastgoed onderhevig is aan de betaling van de belastingsbijdrage en over andere plichten.

Ik heb een nieuwbouw gekocht. Wanneer krijg ik mijn eerste aanslagbiljet?

 • Vóór dat de belasting geheven kan worden, moet het vastgoed met al zijn specificaties (plattegrond, oppervlakte en kadastrale waarde) in het Kadaster ingeschreven staan.
 • Sommige Sumakantoren beschikken over een plattegrond waar u uw vastgoed kunt identificeren en kunt nagaan of deze ingeschreven is in het kadaster.
 • Neem telefonisch contact op met uw Sumakantoor om na te gaan of we over deze informatie beschikken alvorens u langsgaat. Als dit niet zo is, kunt u bij het kadaster terecht om uw probleem op te lossen.
 • De aangifte van een nieuwbouw moet door de bouwonderneming of door de koper aan SUMA doorgegeven worden via het formulier 902.
 • Het nieuwe vastgoed wordt dan, ongeveer 12 maanden na de aangifte, opgenomen in het bestand van het Kadaster.

Ik heb een vastgoed verkocht, maar het aanslagbiljet komt nog steeds op mijn naam

 • De Wet verplicht de koper, in diens hoedanigheid van eigenaar, de overdracht aan de administratie door te geven, maar ook is de verkoper gemachtigd deze verandering aan te vragen.
 • U kunt wijzigingen aanvragen in uw SUMA kantoor, op voorlegging van de volgende bewijstukken:
  • Origineel en kopie van uw NIE en paspoort of identiteitskaart.
  • Origineel en kopie van de authentieke verkoopakte. Zou u hierover niet beschikken, kunt u een kopie bij de notaris verkrijgen, een 'Nota Simple' bij het vastgoed-register aanvragen of het onderhandse verkoopcontract voorleggen.
  • Kopie van de laatst betaalde belastingaanslag IBI.

B. De belasting op economische activiteiten (IAE)

De belasting op economische activiteiten wordt uitsluitend betaald over het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten, evenals professionele en artistieke activiteiten binnen het Spaanse grondgebied.

Wie dient zich hiervoor te laten registreren?

 • De belastingplichtigen die geen vrijstelling hebben verkregen.
 • Zij die niet langer van een vrijstelling tot betaling genieten.

Wie komen er in aanmerking voor vrijstelling?

 • Fysieke personen
 • De belastingplichtigen die een bedrijfsactiviteit aanvangen binnen het Spaanse grondgebied, gedurende de eerste twee belastingsperioden.
 • De instellingen die een netto omzet hebben van minder dan 1.000.000 euro.
 • De belastingplichtigen waarop een vrijstelling, in het kader van internationale verdragen en overeenkomsten, van toepassing is.
De vrijgestelde belastingplichtingen zijn niet verplicht belastingsaangifte te doen, maar dienen wel accijnsaangifte te doen bij de Nationale Belastingdienst door middel van het invullen van formulier model 036.

Hoe dient men zich te laten registreren, uit te schrijven of een verandering door te geven?

 • Persoonlijk: op ieder willekeurig Sumakantoor, met formulier GT-703.
 • Per post: met het formulier GT-703.
 • Anders: op iedere andere willekeurige administratieve instelling van de Centrale Overheid, de Autonome Deelstaat of het Lokaal Bestuur als, in dit laatste geval, er hiertoe een overeenkomst is ondertekend. Hierbij dient tevens een rechtsgeldige kopie van de benodigde documenten te worden ingeleverd.

C. De belasting op motorvoertuigen

De houder van een voertuig met een Spaans kenteken, dient ieder jaar de belasting op motorvoertuigen te betalen. Dit is het geval als het voertuig niet is uitgeschreven uit de registers van het Provenciaal Verkeersbureau. De belastingplichtige is de persooon die op 1 januari van het lopende kalenderjaar geregistreerd staat als de eigenaar van het voertuig.

Ik heb een nieuwe wagen gekocht. Moet ik hiervoor belasting betalen?

 • Ja. Om het kenteken van uw nieuw voertuig te kunnen verkrijgen, moet u een eerste betaling van deze belasting uitvoeren. Dit kan in één van de Sumakantoren.
 • Na de inschrijving van uw voertuig bij het Provinciaal Verkeersbureau (Jefatura Provincial de Tráfico), ontvangt u jaarlijks het aanslagbiljet. Dit moet dan binnen de vrijwillige betalingsperiode die door SUMA wordt gesteld, betaald worden.

Ik wil mijn auto verkopen. Hoe moet ik dit aangeven?

 • Binnen 10 dagen na verkoop moet u het Provinciaal Verkeersbureau hiervan op de hoogte brengen aan de hand van de volgende bewijstukken:
  • persoonlijke gegevens van koper én verkoper
  • het kentekenbewijs (permiso de circulación) van het voertuig
  • het overdrachtscontract, ondertekend door koper en verkoper
  • laatst betaalde belastingaanslag IVTM
  • bewijs van betaling van het overeenkomstige tarief

Ik ga mijn voertuig uitschrijven. Wat moet ik hiervoor doen?

 • Als u uw voertuig definitief wilt uitschrijven, kunt u bij een Erkend Verwerkingscentrum (Centro Autorizado de Tratamiento, CAT) terecht, samen met uw autopapieren en de volgende bewijstukken:
  • Aanvraagformulier voor uitschrijving
  • NIE en paspoort of identiteitskaart
  • Laatst betaalde belastingaanslag IVTM
 • Via de volgende link kunt u uw dichtstbijzijnde CAT vinden: www.dgt.es
 • Als het om een brom- of motorfiets gaat, moet u deze persoonlijk bij het Provinciaal Verkeersbureau afmelden.

Ik verhuis naar het buitenland en neem mijn wagen mee. Waar moet ik dit opgeven?

 • U moet uw voertuig definitief uitschrijven wegens verhuizing naar het buitenland bij het Provinciaal Verkeersbureau, met dezelfde documenten als voor de uitschrijving van een voertuig op het einde van de levensduur.

Mijn wagen is gestolen. Wat moet ik doen?

 • U moet eerst aangifte doen bij het Politiebureau of de Guardia Civil en een kopie hiervan vragen ter vervanging van de autopapieren.
 • Let op! U moet wel een tijdelijke uitschrijving aanvragen bij het Provinciaal Verkeersbureau, want dit wordt niet automatisch doorgegeven.

Ik heb mijn wagen uitgeschreven bij het Provinciaal Verkeersbureau maar ik ontvang nog steeds het aanslagbiljet IVTM. Wat kan ik doen?

 • Met het uitschrijvingsbewijs van het Provinciaal Verkeersbureau, kunt u in één van onze kantoren of op het Gemeentehuis terecht.

Ik heb een nieuw adres. Wat moet ik doen?

 • Elke adresverandering van de houder van het kentekenbewijs, zeker als het om een andere gemeente gaat, moet worden meegedeeld aan het Provinciaal Verkeersbureau, samen met een kopie van uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw nieuwe woonplaats.

Als ik de uitschrijving in april aanvraag, moet ik dan IVTM voor het hele jaar betalen?

 • De IVTM wordt per kwartaal berekend in de ondergenoemde situaties:
  • Eerste inschrijving (nieuw voertuig)
  • Definitieve uitschrijving
  • Tijdelijke uitschrijving in geval van diefstal
 • Voor de overige gevallen moet u de belasting voor heel het jaar betalen.
 • Als de uitschrijving bij het Provinciaal Verkeersbureau vóór of gedurende het vrijwillig betalingstermijn plaatsvindt, moet u bij uw Gemeentehuis of uw SUMA kantoor (als dit bevoegd is voor het beheer van de IVTM) uw bewijs van uitschrijving voorleggen. U wordt dan enkel één of twee kwartalen aangerekend.
 • Als de uitschrijving ná de vrijwillige betalingstermijn plaatsvindt, moet u de achterstallige belastingaanslag voor het lopende jaar betalen en een teruggave aanvragen voor de kwartalen die niet van toepassing zouden zijn.

Wat moet ik doen als ik mijn oude wagen bij een Autodealer heb ingewisseld?

 • Binnen 10 dagen na de inlevering van uw voertuig, moet u persoonlijk de tijdelijke uitschrijving bij het Verkeersbureau aanvragen, met de volgende bewijsstukken:
  • uw persoonlijke gegevens
  • de persoonlijke gegevens van de Autodealer
  • het kentekenbewijs
  • het bewijs van inlevering aan de Autodealer
  • laatst betaalde belastingaanslag IVTM
 • Vanaf dat moment bent u niet langer de eigenaar van het voertuig maar wel de Autodealer indien deze het voertuig niet verkoopt en het niet op naam van de nieuwe eigenaar wordt ingeschreven.
 • Dit soort tijdelijke uitschrijving geeft geen recht op evenredige verdeling van het bedrag van de belastingaanslag voor terugbetaling.

Ik ben invalide, kan ik vrijstelling van belastingen krijgen?

 • Vrijstelling van belasting kan aangevraagd worden door personen aan wie een invaliditeitsgraad van 33% of meer is toegekend.
 • Er kan slechts voor één voertuig vrijstelling worden verkregen. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt voor of door de mindervalide persoon en moet ook op zijn naam staan.

Kan ik een toeristenkenteken aanvragen?

 • Op het Provinciaal Verkeersbureau kan een toeristenkenteken worden verkregen door:
  • fysieke personen die in het buitenland woonachtig zijn
  • fysieke personen uit de Europese Unie die buiten de EU gevestigd zijn
 • De geldigheidsduur van het toeristenkenteken en de betaling van de belasting naar rato worden bepaald door de Belastingsdienst (Douane) en het desbetreffende Provinciaal Verkeersbureau.
 • Gedurende de geldigheidsduur van het toeristenkenteken is de houder van het voertuig verplicht de belasting op motorvoertuigen te betalen.

D. De belasting op de waardevermeerdering van bebouwbare grond of "Plusvalia"

 • Suma heft deze belasting bij de overdracht van eigendommen of bij de vastlegging van werkelijke rechten op een onroerend goed of stedenbouwkundig terrein.
 • De meerwaardebelasting wordt berekend aan de hand van de kadastrale waarde van het terrein, die van toepassing is bij de berekening van de onroerendgoedbelasting (IBI) van het eigendom dat wordt overgedragen en niet van de verkoopprijs als vermeld in de openbare koopakte.
 • Deze belasting dient betaald te worden door de verkoper indien deze resident is. In het geval de verkoper niet-resident is, wordt deze belasting, onafhankelijk dat het anders is overeengekomen in een privéovereenkomst of vermeld wordt in een openbare koopakte, betaald door de koper. In het geval van donatie of erfenis wordt de belasting betaald door de verkrijger of erfgenaam.
 • Deze belasting dient betaald te worden na het verlijden van de openbare koopakte. Daartoe dient de belastingplichtige, binnen de daartoe door de wet vastgestelde termijn, een kopie van de koopakte te overhandigen op een van de Sumakantoren.
  • 1 maand in geval van verkoop
  • 6 maanden in geval van donatie of erfenis

E. Overige gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolrecht enz...

 • De eigenaar van een onroerend goed is gehouden belastingen te betalen voor de openbare dienstverleningen waar hij gebruik van maakt. Dit is van toepassing vanaf het moment dat de gemeente met deze openbare dienstverlening aanvangt.
 • De betaling van deze belasting is niet afhankelijk van het feit of het eigendom bewoond wordt of niet.
 • De heffing vindt plaats op 1 januari. In het geval van eerste betaling bij een nieuw ingevoerde heffing, wordt rekening gehouden met een verrekening naar rato per kwartaal.
 • Voor de afvalstoffenheffing geldt dat zowel in het geval van vuilnisophaaldienst als in het geval van de verwerkingsprocedure voor hergebruik, belasting wordt betaald.

4. Verkeersboetes

 • Wanneer een burger een verkeersovertreding begaat, is de politie verplicht het voertuig aan te houden en ter plekke de bekeuring uit te schrijven, tenzij er sprake is van een van de hierna vernoemde omstandigheden:
  • wanneer de weersomstandigheden het niet toestaan
  • wanneer de overtreding wordt vastgesteld aan de hand van beeldmateriaal
  • wanneer er sprake is van grote verkeersdrukte
  • wanneer er werkzaamheden aan de gang zijn waarbij aanhouding van het voertuig wegens gevaar niet mogelijk is
  • wanneer het voertuig stationair draait en de bestuurder niet aanwezig is. In dit laatste geval betekent het achterlaten van een bon onder de ruitenwisser niet dat er sprake is van kennisgeving van bekeuring.
 • In de genoemde gevallen is de administratie voor wegverkeer verplicht naderhand, binnen de daartoe gestelde termijn en op de voorgeschreven wijze, een kennisgeving van het voorval aan de belanghebbende te doen toekomen.

Binnen welke termijn kan betaald worden met een korting van 30%?

 • Als de bekeuring eenmaal is uitgereikt, hetzij door overhandiging, per post of bekendmaking in het Officiële Blad van de Provincie (BOP), heeft men 30 dagen de tijd om betaling te voldoen met toepassing van een korting van 30% over het hele bedrag.
 • De betaling met toepassing van de korting van 30% houdt in dat men afziet van het indienen van bezwaarschriften en eveneens het einde van de procedure zonder dat daartoe expliciet een besluit dient te worden uitgevaardigd.

Wie betaalt de bekeuring als de bestuurder niet de eigenaar van het voertuig is?

 • In het geval de eigenaar van het voertuig de kennisgeving van de bekeuring ontvangt terwijl hij niet de overtreder is, moet hij binnen de termijn van 15 dagen, gerekend vanaf de dag waarophij de kennisgeving heeft ontvangen, de gegevens van de bestuurder bekend maken.
 • Als niet aan deze verplichting wordt voldaan, zal de eigenaar van het voertuig worden aangemerkt als veroorzaker van een ernstige overtreding, hetgeen neerkomt op een boete van tussen de 301 en 1.500 euro.

Wat te doen als u het niet eens bent met de bekeuring?

 • U kunt hiertoe, binnen 15 dagen na ontvangst van de kennisgeving, een bezwaarschrift indienen met vermelding van het voorval, de boete, de persoon op wiens naam hij is uitgeschreven, alsook de gegevens van de bestuurder. Dit kunt u indienen:
  • op ieder willekeurig Sumakantoor
  • per post
  • via het Virtueel Kantoor van Suma onder het hoofdstuk "Indienen van geschriften en aanvragen (Presentación de escritos y solicitudes)"

5. Meest gestelde vragen

De automatische incasso is niet ingegaan

 • Als het aanslagbedrag niet van uw rekening is afgeschreven, kunt u met het bewijs van de aanvraag voor automatische incasso in één van onze kantoren bezwaar maken.

De betalingstermijn is bijna voorbij en ik heb nog geen aanslagbiljet ontvangen

 • Neem telefonisch contact op met Suma om na te gaan of u een automatische incasso heeft aangevraagd.
 • Zou dat niet het geval zijn, moet u in uw dichtsbijzijnde SUMA kantoor een kopie van het aanslagbiljet vragen. Ook kunt u telefonisch uw betalingsreferentie opvragen om via bankautomaat of telebankieren te betalen.

Ik ben niet in Spanje gedurende het betalingstermijn

 • U kunt dan beter automatische incasso aanvragen. Een andere mogelijkheid is een vertegenwoordiger benoemen om uw fiscale verplichtingen te behartigen.

Ik heb per ongeluk iets twee maal betaald. Hoe kan ik mijn geld terugkrijgen?

 • U kunt de terugbetaling van het tweede bedrag aanvragen door de volgende bewijstukken voor te leggen:
  • Bewijs van de uitgevoerde betalingen
  • NIE en paspoort of identificatiebewijs
  • Bewijs van uw bankinstelling en rekeningnummer om het bedrag terug te storten

Waar moet ik Inkomstenbelasting en Vermogensbelasting betalen?

 • Dit zijn nationale belastingen waarvoor u bij de Nationale Belastingsdienst (Agencia Estatal de Administración Tributaria 'Hacienda') terecht kunt.

Kan ik in ieder SUMA kantoor terecht voor het beheer van mijn gemeentelijke belastingen?

 • In ieder SUMA kantoor kunt u uw belastingaangiften doen, betaalmogelijkheden verkrijgen en algemene informatie aanvragen over de belastingen die SUMA beheert.

6. Suma kantoren

Klik hier voor een lijst van alle Sumakantoren, hun openingstijden en telefoonnummer.