Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

De inhoud van deze antwoorden is hoofdzakelijk informatief. Het vormt geen wettelijke basis en geeft geen rechten waarop men zich kan beroepen.

Meest Gestelde Vragen:

PROCEDURES EN DOCUMENTATIE

GEZONDHEIDSZORG

WONING

RECHTEN EN PLICHTEN

ALGEMENE VRAGEN EN WETGEVING

BELASTINGEN

VOERTUIGEN

Antwoorden:

PROCEDURES EN DOCUMENTATIE

Wat is het NIE?
Het NIE is het Identificatienummer voor Buitenlanders. Het gaat om een persoonlijk, uniek en exclusief nummer dat door het hoofdbureau van politie wordt verstrekt aan buitenlanders. Dit nummer dient niet alleen te staan op alle openbare documenten die in Spanje aan een buitenlandse burger worden verstrekt, maar ook op alle aanvraagformulieren die de desbetreffende persoon richt aan de overheidsorganen. Het is ook van belang bij een groot deel van handelingen tussen privé-personen onderling (banken, verzekeringsmaatschappijen...) Het NIE is geen identiteitsbewijs.

Daarom dient een Europese burger, naast het NIE, desgewenst zijn / haar geldig identiteitsbewijs te kunnen overhandigen (paspoort, of nationaal identiteitsbewijs...). Het NIE dient te worden aangevraagd bij het Commissariaat van de Nationale Politie waar de woongemeente onder valt.

Het Commissariaat dat gerelateerd is aan iedere Gemeente in Alicante, evenals de daartoe benodigde documentatie ter verkrijging van het NIE, kunnen worden opgezocht onder de aangegeven LINK.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 2393/2004, van 30 december waarbij het reglement van de Organieke Wet 4/2000, van 11 januari met betrekking tot de rechten en vrijheden van de buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie wordt goedgekeurd. (artikel 101)

www.consultor.com/oue

Het rijbewijs van iedere willekeurige lidstaat van de Europese Unie is geldig in Spanje indien de houder van dit rijbewijs ouder is dan 18 jaar.

Als de houder van het rijbewijs voornemens is zich in Spanje te vestigen, zal de geldigheidsduur van genoemd rijbewijs, evenals de periodieke psychofysieke controles waaraan hij zich moet onderwerpen, vallen onder de Spaanse wetgeving.

In deze gevallen van permanente vestiging in Spanje, kan de houder van een rijbewijs bij ieder willekeurig Provinciaal Hoofdbureau van Verkeer vragen om inschrijving in het register van bestuurders van voertuigen. Het is interessant dit verzoek in te dienen omdat in geval van diefstal, verlies of vernietiging van het rijbewijs, de Spaanse Autoriteiten een duplicaat van het rijbewijs kunnen verstrekken.

Een permanente resident kan eveneens het rijbewijs in ruilen voor een Spaanse versie.

Wettelijke Referenties:
Artikelen 21 tot 29 van het Koninklijk Decreet 772/1997, van 30 mei waarbij het Algemeen Reglement van Bestuurders wordt goedgekeurd.

www.dgt.es

Met ingang van 2 april 2007 is het niet meer nodig voor burgers uit een van de lidstaten van de EU., die voornemens zijn zich blijvend in Spanje te vestigen, over een residentiekaart beschikken. In plaats daarvan moeten zij vragen om ingeschreven te worden in het Centraal Vreemdelingenregister.

Deze aanvraag dient persoonlijk te gebeuren op het Vreemdelingenbureau van de provincie waar men van plan is zich te vestigen, of op het desbetreffende Hoofdbureau van Politie. De aanvraag dient plaats te vinden binnen drie maanden gerekend vanaf de datum van aankomstkomst in Spanje. Het registratiecertificaat wordt, na betaling van de leges (6,80 € in 2008) meteen verstrekt. Op het certificaat komen de naam, de nationaliteit en het adres te staan van de geregistreerde persoon, evenals zijn Identificatienummer voor Buitenlanders (NIE) en de datum van registratie.

In het geval een Europese Resident al houder is van een residentiekaart en deze mocht komen te vervallen, verloren raken, gestolen of vernietigd worden, dan dient het voornoemde certificaat te worden aangevraagd. Dit certificaat dient op verzoek, altijd vertoond te worden samen met het paspoort of een ander geldig nationaal identiteitsbewijs.

De residentiekaart wordt nog slechts verstrekt aan extracommunitaire familieleden van burgers van de Europese Unie.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari, aangaande de toegang, bewegingsvrijheid en huisvesting in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Vrije Economische Ruimte.

www.consultor.com/oue

De afhandeling van het certificaat van inschrijving als burger van de EU in het Centraal Vreemdelingen Register dient persoonlijk te geschieden op een van de afdelingen van het politiebureau in uw woonplaats.

De documentatie die daarbij moet worden overlegd is de volgende:

 • een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag aan leges voor het jaar 2008 is € 6,60)
 • Het officiële model van het aanvraagformulier (Ex-16)
Indien een burger van de EU, op het moment van het aanvragen van genoemd certificaat, nog niet over het NIE nummer beschikt, dient dit eerst te worden toegekend. Over het algemeen kunnen beide zaken op dezelfde dag worden afgehandeld.

In geval het NIE nummer eerst dient te worden toegekend is de daartoe benodigde documentatie:

 • een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
 • Bewijs van betaling van de leges (het bedrag aan leges voor het jaar 2008 is € 9,00)
 • Het officiële model van het aanvraagformulier (Ex-14)
Politiebureaus in de Provincie Alicante waar u deze zaken kunt afhandelen:
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Alicante
  C/ Isabel la Católica 25. 03007- Alicante.
  Telefoon: 965148847 / 965148848.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Elche
  C/Abeto, 1, 03203 Elche
  Telefoon: 966 613 968.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Torrevieja
  C/Maldonado, 57, 03181 Torrevieja
  Telefoon: 965 708 834.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Orihuela
  C/Sol, 34, 03300 Orihuela.
  Telefoon: 965 303 244.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Benidorm
  C/ Apolo XI, 36, 03500 Benidorm.
  Telefoon:965 855 308.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie Denia
  C/Castell d'Olimbroi, 5, 03700 Denia.
  Telefoon: 966 420 555.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie Elda - Petrer
  C/Lamberto Amat, 26, 03600 Elda
  Telefoon: 966 980 101.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
 • Het Commissariaat van de Nationale Politie te Alcoy
  C/Perú, 10 03803 Alcoy
  Telefoon: 965 330 493.
  Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag van 09:00 - 14:00 uur.
Wettelijke Referenties:
Organieke Wet 4/2000, van 11 januari over de rechten, vrijheden en sociale integratie van vreemdelingen in Spanje.
Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, aangaande de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van de burgers uit de Europese Unie en andere staten die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte.
Order PRE 3654/2007, van 14 december, waarbij de bedragen aan leges voor het verrichten van administratieve handelingen, de uitgifte van documenten aangaande emigratie- en vreemdelingenzaken, en het afhandelen van visa aan de grens, werden vastgesteld.

http://extranjeros.mtin.es

Het FD9 formulier is een document waarmee de burgers met een nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk aan de Belastingdienst van hun land van herkomst (Inland Revenue) hun Fiscale Residentie in Spanje meedelen, met het doel niet in beide landen, maar uitsluitend in Spanje, belastingen te betalen.

Het is een tweetalig document (Engels / Spaans) dat in eerste instantie moet worden ingeleverd op het Belastingkantoor van de woonplaats in Spanje. Er bestaat een formulier voor individuele personen en een ander voor bedrijven. U kunt het formulier downloaden van de hierna aangegeven website.

Op de volgende manier kan tevens meer informatie worden verkregen:

 • U kunt zich richten tot het Inland Revenu, Centre for Non Residents, Fitz Roy House,
  PO Box 46, Nottingham, Engeland NG2 1BD
 • Of tijdens kantooruren bellen / faxen, van buiten het Verenigd Koninkrijk, met nummer +44 151 210 2222 resp. + 44 115 974 1919 en vanaf
 • het Verenigd Koninkrijk nummer 0845 070 0040 resp. 0115 974 1919.
Wettelijke Referenties:
De Conventie ter voorkoming van dubbele belasting tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje (BOE 18/11/1976)
De Engelse Wetgeving

Om het formulier te downloaden: www.hmrc.gov.uk/cnr/spain-individual.pdf

Zowel het aanvraagformulier voor het NIE nummer als het certificaat voor EU burgers ter inschrijving in het Centraal Vreemdelingen Register zijn gratis en kunnen worden verkregen op de verschillende politiebureaus waar deze registraties plaatsvinden. Ook kunnen deze formulieren worden gedownload van verschillende websites:
www.mir.es, www.consultor.com/oue, extranjeros.mtin.es

Er dienen echter leges betaald te worden voor de uitgifte van beide documenten en wel:

 • leges voor de toekenning van het NIE nummer op verzoek van belanghebbende: € 9,00.
 • leges voor de uitgifte van het certificaat van inschrijving EU burgers in het Centraal Vreemdelingen Register: € 6,60.
Als een burger van de EU voor de eerste keer het certificaat van inschrijving in het Centraal Vreemdelingen Register aanvraagt en voorafgaand aan deze aanvraag, het NIE nummer nog niet is toegekend, dienen beide bedragen aan leges te worden voldaan, zowel voor het certificaat als voor het NIE nummer, daar het om twee verschillende administratieve handelingen gaat.

In dit geval bedragen de totale kosten dus € 15,60.

Wettelijke Referenties:
Organieke Wet 4/2000, van 11 januari over de rechten, vrijheden en sociale integratie van vreemdelingen in Spanje.
Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, aangaande de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van de burgers uit de Europese Unie en andere staten die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte.

www.mir.es, www.consultor.com/oue, extranjeros.mtin.es

Het Bewijs van in leven zijn is een officieel document dat dient om te bewijzen dat een persoon nog in leven is. De autoriteiten van de landen van herkomst van Europese Residenten die in Spanje wonen, vragen gewoonlijk jaarlijks het document te overleggen om de betalingen van pensioenen en andere uitkeringen te continueren.

Een Europese Resident die in Spanje woonachtig is vraagt dit certificaat normaliter aan op het Consulaat van zijn land van herkomst. Daartoe vult hij de daar aanwezige formulieren in. De wetgeving in de verschillende lidstaten staat het echter ook toe het bewijs dat iemand in leven is te leveren aan de hand van officiële documenten die daartoe worden uitgegeven door de Spaanse Autoriteiten.

De Spaanse Wetgeving bepaald dat de Certificaten van In leven zijn, dienen te worden aangevraagd bij het Bevolkingsregister of de Juridische afdeling (De Civiele Rechter) in de plaats waar de persoon woonachtig is. Het document kan echter ook worden verkregen middels een notariële akte.

Indien het om een Spaanse Autoriteit gaat die vraagt dat een Europese Resident het bewijs levert in leven te zijn, volstaat het in persoon te verschijnen tegenover de desbetreffende Autoriteit en zich op een juiste manier te identificeren (paspoort of identificatiebewijs uit het land van herkomst). Zo wordt dan geverifieerd of de persoon in kwestie daadwerkelijk in leven is.

Om het Bewijs van het in leven zijn te verkrijgen dient men zich te identificeren bij het Bevolkingsregister, de Civiele Rechter of de Notaris. Gewoonlijk wordt het document meteen verstrekt hoewel in sommige gevallen het ook enige dagen kan duren.

Mocht de belanghebbende verhinderd zijn, dan kan het bewijs door een andere persoon worden aangevraagd. Hij dient hiertoe een fotokopie van het identificatiebewijs van de belanghebbende, een fotokopie van het eigen identiteitsbewijs en een recente medische verklaring (nier ouder dan 15 dagen) te overleggen. Ook het overleggen van ieder ander document dat de omstandigheid van verhindering van de belanghebbende bewijst, is toegestaan.

Het is in ieder geval raadzaam een en ander op het desbetreffende Consulaat te verifiëren voor het verzoek tot uitgifte van een Bewijs van in leven zijn te richten aan de Spaanse Autoriteiten.

Wettelijke Referenties:

 • De Wet Bevolkingsregister (Ley del Registro Civil) van 8 juni 1957: artikel 97
 • Het Reglement van het Bevolkingsregister (Reglamento del Registro Civil) Decreet van 14 november 1958, waarbij het Reglement van de Wet Bevolkingsregister wordt goedgekeurd, artikelen 17 tot 35 en artikelen 363 en 364.
 • Aankondiging van 20 juli 1989 aangaande bepaalde modellen van het Bewijs van in leven zijn en de burgerlijke staat van personen, evenals uittreksels en letterlijke verklaringen van de aktes uit het Register.
 • Aankondiging van 19 oktober 1989 van het Ministerie van Justitie. Consulaire Registers: datum van het van kracht worden van de Aankondiging van 20 juli 1989 waarbij goedkeuring plaatsvindt van de verschillende modellen van het Bewijs van in leven zijn en de burgerlijke staat van personen evenals van de uittreksels en letterlijke verklaringen van de aktes.
 • Circulaire van 16 november 1984 van de Centrale Directie van Registers en het Notariaat over dossiers aangaande het Bewijs van in leven zijn en de burgerlijke staat van personen.
 • Akkoord van Istanbul van 4 september 1958, over de internationale uitwisseling van informatie aangaande zaken over de burgerlijke staat van personen.

www.mjusticia.es

De Organieke Wet 2/2002, waarbij het Recht op Vereniging is geregeld, stelt in artikel 9.3, zonder daarbij te kort te doen aan het gestelde in de Communitaire Verordening, dat buitenlandse verenigingen die op een duurzame en stabiele wijze activiteiten in Spanje te willen uitoefenen, een vertegenwoordigend orgaan dienen te hebben op Spaans grondgebied. Ook artikel 25.1.b) van dezelfde wet geeft in deze zin aan, dat buitenlandse verenigingen die hun activiteiten in Spanje uitoefenen hun vertegenwoordiging dienen in te schrijven in het Nationale Verenigingenregister.

Voor de inschrijving van vertegenwoordigende organen van buitenlandse verenigingen in Spanje, dient de hierna te noemen documentatie te worden overlegd, voorzien van een be&eum;digde vertaling naar het Spaans en de ratificatie die van toepassing is op buitenlandse openbare documenten, of van een Apostille volgens het Verdrag van Den Haag d.d. 5 oktober 1961, waarmee de eis tot legalisering van buitenlandse openbare documenten overbodig werd verklaard. De hierna te noemen documentatie dient geredigeerd en ondertekend te zijn door de vertegenwoordigers van de vereniging:

 1. Een aanvraagformulier gericht aan het Algemeen Technisch Secretariaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nationale Verenigingenregister, (Calle Amador de los Ríos, 7 / 28010 Madrid), of via de website van de telematische dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: www.mir.es/MIR/Servicios Telematicos/
 2. De notulen of een certificaat van de vergadering van het bevoegde orgaan, ondertekend door de personen die de vertegenwoordiging van de buitenlandse vereniging voeren, waarin het akkoord over het opzetten van een vertegenwoordigend orgaan in Spanje is opgenomen met vermelding van volledige adresgegevens van de vestigingsplaats van genoemde vertegenwoordiging (straat, huisnummer, gemeente, plaats, provincie en postcode).
 3. Als het gaat om fysieke personen, de identiteit van de vertegenwoordigers in Spanje, met vermelding van de naam, achternamen, nationaliteit, woonplaats en fiscaal identificatienummer. Als het gaat om rechtspersonen, het maatschappelijk doel of de naam, met opgave van de identiteitsgegevens van de fysieke personen die namens haar handelen. Als het gaat om fysieke personen dienen zij tevens het Spaanse Residentiecertificaat te kunnen overhandigen.
 4. Documentatie waaruit blijkt dat de buitenlandse vereniging in overeenstemming met de op haar van toepassing zijnde persoonlijke wetten, rechtsgeldig is opgericht. Deze documentatie dient te bestaan uit een door de daartoe bevoegde autoriteiten in het land van herkomst afgegeven certificaat waaruit de rechtsgeldigheid van inschrijving, goedkeuring, legalisatie of erkenning blijkt. Ook de Statuten van genoemde vereniging dienen hierbij te worden overlegd.
 5. Identificatie van de vertegenwoordiging in Spanje, met vermelding van het fiscale identificatienummer en de volledige adresgegevens van de vestigingsplaats.
 6. Leges: De documentatie dient voorzien te zijn van het 'Exemplaar voor de Overheid' ('Ejemplar para la Asministración') van formulier nummer 790. Dit formulier geldt als bewijs van betaling van de wettelijk vastgestelde leges aan de staatskas en dient bekrachtigd te zijn door iedere willekeurige bankinstelling.
Als het vertegenwoordigende orgaan eenmaal legaal is ingeschreven, zal het Nationale Verenigingenregister de desbetreffende Autonome Deelregering in kennis stellen van haar bestaan.

Wanneer de vereniging op rechtsgeldige wijze is ingeschreven kan zij op haar beurt, inschrijving aanvragen in andere registers zoals in het bestaande van de verenigingen van dierenbescherming. Hiertoe dient zij zich in verbinding te stellen met de daartoe bevoegde diensten van de Autonome Deelregering in haar vestigingsplaats.

Wettelijke Referenties:
Organieke Wet 2/2002 aangaande het Recht op Vereniging.

U kunt informatie inwinnen via de telefonische dienstverlening van het Nationale Verenigingenregister: 91 537 25 44 / 91 537 25 03
U kunt ook informatie en verkrijgen en officiële modellen van de benodigde formulieren opvragen via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:
www.mir.es/SGACAVT/asociaciones/inscripcion/delegaciones.html
Op de website: servicio.mir.es:81/biblio/AsociacionesSugerencias.php kunt u per e-mail eventuele vragen stellen.

Het indienen van bezwaarschriften tegen het handelen van lokale overheden is afhankelijk van de handeling, het besluit of de norm waartegen men in beroep wil gaan.

Bijvoorbeeld: In gevallen waarbij een burger deel uitmaakt van een bepaalde procedure (een verkeersboete, de aanvraag voor een uitkering of openbare hulp, de aanvraag van een vergunning, etc.) moeten wij de exacte regelgeving en de verschillende fasen van afhandeling van de desbetreffende procedure kennen. Ook moeten wij op de hoogte zijn van het moment waarop wij bezwaarschriften kunnen indienen en, als de procedure eenmaal afgehandeld is, hoe en bij wie, wij hoger beroep kunnen instellen. Er zijn twee soorten bezwaarschriften, de administratieve, die worden ingediend bij de desbetreffende overheidsinstelling en de contentieus administratieve, die worden ingediend bij de Rechtbank wanneer er geen administratieve mogelijkheden meer zijn.

Wanneer het gaat om algemene procedures, bijvoorbeeld, bij de openbaarmaking van het Algemene Bestemmingsplan Ruimtelijke Ordening, of de goedkeuring van algemene normen, zoals, de Fiscale Verordening waarbij de Onroerendgoedbelasting (IBI) van de gemeente wordt geregeld, vindt vanuit de gemeente voorpublicatie plaats in het Officiële Bulletin van de Provincie (BOP). Hierbij wordt een termijn opgenomen waarin bezwaarschriften kunnen worden ingediend. Als deze eenmaal zijn ingediend, wordt de nieuwe norm definitief goedgekeurd, wederom gepubliceerd in het Officiële Bulletin van de Provincie (BOP) en wordt een nieuwe termijn gesteld voor het indienen van de desbetreffende bezwaarschriften.

De Spaanse APK is uitsluitend geldig voor voertuigen met een Spaans kenteken. Het is toegestaan in Spanje te rijden in een voertuig met een buitenlands kenteken en een buitenlands APK certificaat, echter voor de duur van maximaal 6 maanden. Als u voornemens bent in Spanje woonachtig te zijn voor een periode van langer dan 6 maanden, dient u voor het voertuig een Spaans kenteken aan te vragen. Daartoe dient het voertuig een Spaanse APK te ondergaan. Mocht u niet langer dan 6 maanden in Spanje verblijven en vervalt binnen deze periode de geldigheid van de APK van uw voertuig, dan mag u in Spanje niet langer gebruik maken van dit voertuig. U zou dan moeten terugkeren naar Duitsland en daar de keuring laten doen.
Doet u dit niet, dan loopt u kans op een bekeuring.

Van toepassing zijnde Wetgeving:

 • Koninklijk Besluit 2822/1998, van 23 december, waarbij het Algemeen Reglement voor Voertuigen wordt goedgekeurd.
 • Koninklijk Besluit 2042/1994, van 14 oktober, waarbij de Technische Inspectie op Voertuigen (APK) is geregeld.
www.dgt.es www.mir.es
GEZONDHEIDSZORG

Heeft een Europese Resident het recht te worden opgenomen in het Spaanse sociale zekerheidsstelsel?
Onder sociaal zekerheidsstelsel verstaan wij het geheel aan uitkeringen en verstrekkingen in natura die een burger ontvangt, als gevolg van zijn bijdrage aan het ziekenfonds of het belastingsysteem, of die hij simpelweg ontvangt als bijstand.

Het sociale zekerheidsstelsel onderscheidt twee grote uitkeringsvarianten die in relatie staan tot de manier waarop het recht op de uitkering wordt verkregen. Het gaat om de betalende variant en de bijstandsvariant.

Het recht op een uitkering, voortvloeiend uit de betalende variant, wordt verkregen door bij te dragen aan het ziekenfonds, i.e. als gevolg van het verrichten van arbeid (voor eigen rekening of in dienstverband) of soortgelijke situaties. Anderzijds heeft men recht op een bijstandsuitkering als men niet over minimale financiële middelen beschikt en legaal verblijf gedurende een bepaalde tijd in Spanje kan bewijzen.

Europese Residenten hebben onder dezelfde voorwaarden als Spanjaarden recht op deze uitkeringen.

Wettelijke Referenties:
De Algemene Ziekenfondswet, goedgekeurd door het Koninklijk Decreet 1/1994, van 20 juni waarmee de bewerkte tekst van de Algemene Ziekenfondswet werd goedgekeurd.

www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm

Europese burgers die woonachtig zijn in Spanje hebben recht op de openbare gezondheidszorg. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken is het nodig in het bezit te zijn van de Ziekenfondskaart SIP, een persoonsgebonden document, dat aan iedere bezitter het recht op medische assistentie garandeert. Ieder familielid moet in het bezit zijn van een eigen kaart.

Deze kaart dient ter identificatie en als bewijs, dat de houder ervan recht heeft op gebruikmaking van het hele openbare medische netwerk, zowel in de Valenciaanse Gemeenschap als in de rest van Spanje. De kaart is te verkrijgen in het gezondheidscentrum waar de woonplaats van de aanvrager onder valt.

Voor algemene informatie over de medische dienstverlening en om te weten te komen onder welk gezondheidscentrum men valt kan het gratis informatienummer 900 161 161 van INFISALUT gebeld worden.

Wettelijke Referenties:
Decreet 26/2000, van 22 februari van de Valenciaanse Deelregering, waarbij het recht op medische hulp wordt verleend aan de buitenlanders die woonachtig zijn in de Valenciaanse Gemeenschap.

www.san.gva.es/cas/ciud/homeciud.html

De Europese Ziekenfondskaart is een persoonsgebonden document dat wordt verstrekt aan burgers van de Europese Unie. De houder heeft hierdoor gedurende een tijdelijk verblijf in iedere willekeurige lidstaat van de EU recht op het verkrijgen van medische hulp onder dezelfde voorwaarden als de burgers van het desbetreffende land.

De tijdelijke geldigheidsduur staat aangegeven op de kaart die aangevraagd dient te worden in het land van herkomst. Men dient er in ieder geval rekening mee te houden dat de Europese Ziekenfondskaart niet geldig is wanneer de houder zich naar een andere lidstaat begeeft om een specifieke behandeling te ondergaan.

Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat iedere Europese burger die voornemens is zich permanent in Spanje te vestigen in het bezit moet zijn van een Spaanse Ziekenfondskaart.

europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c10123.htm

De Spaanse Ziekenfondskaart wordt verkregen als de aanvrager permanent is Spanje verblijft en dus zijn vaste woonplaats in dit land heeft. Dit wordt door de Spaanse Autoriteiten meegedeeld aan het land van herkomst.

In de dienaangaande wetgeving van het land van herkomst moet worden nagegaan of het toegestaan is om medische dekking in beide landen aan te houden.

In ieder geval kan een Europese burger die in Spanje woonachtig is, tijdens een bezoek aan het land van herkomst, zich beroepen op de Europese Ziekenfondskaart.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 183/2004, van 20 januari, waarbij de individuele ziekenfondskaart wordt geregeld.

www.seg-social.es

Sinds 1 juni 2004 zijn de formulieren die geldig waren gedurende een tijdelijk verblijf in Spanje, voornamelijk de E-111 en E-128, vervangen door de Europese Ziekenfondskaart [Trajeta Sanitaria Europea (TSE)].

Deze kaart is persoonsgebonden en geeft de houder ervan het recht op medische hulpverlening gedurende een tijdelijk verblijf in iedere willekeurige lidstaat van de EU, de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen) en Zwitserland. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de hulpverlening en de duur van het verblijf.
De geldigheidsduur van de Europese Ziekenfondskaart staat erop vermeld.

De medische hulpverlening vindt plaats onder dezelfde omstandigheden als die welke gelden voor de verzekerden in het land waar men zich naartoe begeeft. Men dient er echter rekening mee te houden dat de Europese Ziekenfondskaart niet gebruikt mag worden met het doel een specifieke medische behandeling te ondergaan in een andere lidstaat van de EU.

Om in het bezit te komen van de Europese Ziekenfondskaart, dient men zich persoonlijk te melden op een van de desbetreffende kantoren ( Centros de Atención e Información de la Seguridad Social, CAISS) van het Nationaal Instituut van de Sociale Zekerheid (Instituto Nacional de la Seguridad Social), waar na identificatie van de belanghebbende, de kaart meteen zal worden verstrekt. Indien het gaat om familieleden van de kaarthouder, dient tevens het formulier Model P-1 te worden ingevuld. Op dit formulier staan de gegevens vermeld van de desbetreffende familieleden.

Als de aanvrager, om welke reden dan ook, de kaart niet heeft kunnen krijgen, kan via de hierna vermelde website van de Sociale Zekerheid - Virtueel Kantoor van de Sociale Zekerheid, een Voorlopig Vervangend Certificaat [Certificado Provisional Sustitutorio(CPS)] worden aangevraagd.
www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/ Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/index.htm

In Spanje kan de Europese Ziekenfondskaart worden aangevraagd door iedere willekeurige persoon die, conform de Spaanse Wetgeving, recht heeft op medische hulpverlening en die voornemens is tijdelijk in een andere lidstaat van de EU, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland te verblijven.

Als het echter gaat om een EU burger die voornemens is tijdelijk in Spanje te verblijven, dient genoemde ziekenfondskaart voorafgaand aan het bezoek aan Spanje, in het land van herkomst te zijn aangevraagd. De medische dekking van deze personen is dezelfde als die geldt voor de overige rechthebbenden op medische hulpverlening volgens het Spaanse Sociale Zekerheidsstelsel.

www.seg-social.es, ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_es.htm

Ik begrijp dat wanneer er gerefereerd wordt aan 'een Europese Ziekenfondskaart', er sprake is van de Openbare Gezondheidszorg. Hierbij dient te worden vermeld dat een burger uit de EU die gebruik maakt van het openbare gezondheidsstelsel in een andere lidstaat van de EU, opname in het Spaanse openbare gezondheidsstelsel kan aanvragen.

Als het echter gaat om een Particuliere Verzekeringskaart, u resident bent in Spanje en gebruik wilt maken van het Spaanse openbare gezondheidsstelsel, dan dient u te worden ingeschreven als gebruiker van genoemd stelsel. Als u burger bent van een EU lidstaat dient u daartoe het volgende te kunnen aantonen:

 • Dat u gebruik maakt van het openbare gezondheidsstelsel van het land van herkomst (middels een document dat is verstrekt door een daartoe bevoegde instantie in genoemd land).
 • Ofwel dat u werkzaam bent in Spanje.
 • Ofwel dat u als familielid valt onder de zorg van een gebruiker van het Spaanse gezondheidsstelsel.
 • Ofwel dat u niet over voldoende financiële middelen beschikt en ingeschreven staat in het Gemeentelijk Bevolkingsregister.
Als geen van de genoemde punten op u van toepassing is, kunt u geen gebruik maken van de Spaanse gezondheidszorg.

Nu deze voorwaarden eenmaal zijn afgebakend, dient duidelijk te worden gesteld dat een ieder die gebruik wenst te maken van het Spaanse gezondheidsstelsel, in het bezit moet zijn van de SIP kaart (Tarjeta SIP) om toegang te hebben tot de medische dienstverlening.

Voor de afhandeling van genoemde SIP kaart en de daartoe benodigde documentatie dient u zich in ieder geval te wenden tot het gezondheidscentrum waar u onder valt.

Van toepassing zijnde wetgeving:
Artikel 8, Wet 6/2008, van 2 juni van de Generalitat, aangaande de Ziektekostenverzekering van het Openbare Gezondheidsstelsel in de Valenciaase Deelgemeenschap.

www.gva.es, www.seg-social.es

Indien u in uw land van herkomst op grond van uw situatie een invaliditeitspensioen ontvangt, blijft u deze ontvangen als u in Spanje gaat wonen. Het enige dat u moet doen is via het Spaanse Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg in de plaats waar u zich vestigt, uw verandering van woonplaats meedelen aan de Belgische autoriteiten.

Als het daarentegen uw bedoeling is dat de Spaanse autoriteiten uw situatie onderkennen en u daardoor gebruik kunt maken van de hulp en uitkeringen die dienaangaande zijn voorzien in de Spaanse wetgeving, dient u bij de Spaanse Dienst voor de Gezondheidszorg een onderzoek te ondergaan om, met betrekking tot uw situatie, uw mate van mindervaliditeit te laten vaststellen. In het geval van de Valenciaase Deelregering, heeft dit onderzoek plaats bij het Departement van Maatschappelijk Welzijn.

Als uw mindervaliditeit eenmaal wordt onderkend door de Spaanse autoriteiten, kunt u, indien van toepassing, naar gelang het toegekende percentage, een aanvraag indienen tot het verkrijgen van de desbetreffende uitkering. (het toegekende percentage van uw mindervaliditeit hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het in België toegekende percentage).
U dient zich echter ook te realiseren, dat als u niet heeft bijgedragen aan het Spaanse Zekerheidsstelsel, de uitkering die u aanvraagt, qua hoeveelheid, hierdoor zal worden beïnvloed. Daarnaast is het vereist, minimaal 10 jaar legaal in Spanje te hebben gewoond.

U kunt ook worden gezien als 'afhankelijke', en in die hoedanigheid volgens de Ley de Dependencia, de Afhankelijkheidswet, zowel in aanmerking komen voor de daaraan gerelateerde financiële bijdragen als voor de overige sociale uitkeringen die hiervoor worden toegewezen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet u, (behalve door de daartoe bevoegde autoriteiten een bepaalde graad van afhankelijkheid toegekend te hebben gekregen) minstens 5 jaar legaal op Spaans grondgebied hebben gewoond waarvan minimaal 2 jaar direct voorafgaand aan uw aanvraag.

Wettelijke Referenties:

 • Wet 39/2006, van 14 december, aangaande het Stimuleren van de Persoonlijke Zelfbeschikking en Aandacht aan personen die zich in een afhankelijke situatie bevinden. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia)
 • Reglement (CE) Nummer 883/2004 en Nummer 987/ 2009 (Reglamento (CE) Núm. 883/2004 y Núm. 987/2009)
 • Koninklijk Wettelijk Besluit 1/1994, van 20 juni, waarbij de bewerkte tekst van de Algemene Wet op het Zekerheidsstelsel en haar ontwikkelingsrichtlijnen wordt goedgekeurd. (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo)
 • WET 11/2003, van 10 april, van de Autonome Regering, aangaande het Statuut van Mindervalide personen (LEY 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad)
 • Overige ontwikkelingsregelgeving in zaken aangaande de Sociale Zekerheid

www.bsocial.gva.es, www.seg-social.es, www.imsersodependencia.csic.es
WONING

Wat moet men doen om een vergunning te krijgen voor kleine bouwwerkzaamheden. (Licencia de Obra Menor)?
Tot kleine bouwwerkzaamheden worden die werkzaamheden gerekend waarbij er geen veranderingen worden aangebracht aan de aspecten die de voornaamste architectonische karakteristieken van het gebouw of de woning bepalen. Dit geldt voor de ruwbouw, de ruimtelijke indeling en de algemene organisatie, de interne herindeling, veranderingen aan gevels, daken, de plaatsing van smeedwerk / latwerk, patio's, trappen en tuinen.

Voor het verkrijgen van een vergunning dient men zich, voor de aanvang van de werkzaamheden, te melden op de afdeling Urbanisatiezaken van de Gemeente waar het eigendom zich bevindt. Hier wordt een aanvraagformulier verstrekt. Dit formulier dient u in te vullen en samen met een fotokopie van het NIE nummer en een fotokopie van de koopakte (escritura) van de woning waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, in te leveren. Voor de uitgifte van genoemde vergunning dienen leges betaald te worden. Deze zijn per Gemeente verschillend en bedragen ongeveer 3,72% van de bouwbegroting. Het kan ook een vast bedrag zijn dat bepaald wordt aan de hand van de te verrichten werkzaamheden.

Het aanvraagformulier en de daarbij horende instructies ter verkrijging ervan zijn ook te vinden op de website van een aantal Gemeenten in de Provincie.

Afhankelijk van het soort werkzaamheden en de plaats waar de woning zich bevindt, kan naast het aanvraagformulier en het bewijs van betaling van de leges, gevraagd worden additionele documenten, zoals een plattegrond van het eigendom en een schets van de te verrichten werkzaamheden, in te leveren. Het is daarom raadzaam hier concreet naar te vragen in het Gemeentehuis.

Wettelijke Referenties:
Zie de bouwverordeningen van de desbetreffende Gemeente.

www.miprovincia.es/interes_r.php?interesID=Ayuntamientos kunnen de telefoonnummers en websites van de Gemeenten in de Provincie Alicante worden geraadpleegd.

De bezorgdheid die de Klimaatsverandering teweeg brengt bij zowel de openbare overheden als bij burgers, heeft geleid tot het nemen van een aantal maatregelen waarbij geprobeerd wordt het energieverbruik te reduceren en het gebruik van duurzame energie te ontwikkelen.

Zich bewust van deze noodzakelijkheid, hebben de autoriteiten van de Valenciaanse Gemeenschap het Valenciaans Agentschap voor Energie (Agencia Valenciana de la Energía, AVEN) in het leven geroepen. Dit agentschap houdt zich bezig met het zoeken naar energiebesparende oplossingen en met de bevordering van het gebruik van duurzame energie.

Een van de functies van het agentschap is het toekennen van subsidies, zowel aan bedrijven als aan particulieren. Voor deze laatste groep bestaan er verschillende vormen van hulp zoals, subsidies voor de vervanging van geisers en bepaalde huishoudelijke apparatuur (koelkasten, wasmachines...) of de installatie van zonnepanelen.

De toekenning van deze subsidies vindt plaats op jaarbasis en op de website van het AVEN kunnen de termijnen, de voorwaarden en de vereiste documentatie om hiervoor in aanmerking te komen, worden bekeken.

Wettelijke Referenties:
Wet 8/2001, van 26 november, aangaande de oprichting van het Valenciaans Agentschap voor Energie

www.aven.es

Als iemand een woning koopt binnen de Valenciaanse Gemeenschap met het doel deze te betrekken als zijnde zijn gebruikelijke woning, kan hij een korting krijgen op de desbetreffende Belasting voor Gedocumenteerde Juridische Handelingen bij het redigeren van de eerste notariële koopakte van genoemde woning, door 0,1% in plaats van de gebruikelijke 1% te betalen. Dit is opgenomen in artikel 14.1 van Wet 13/1997 van de Generalitat Valenciana met betrekking tot het Wettelijk Koninklijk Besluit 1/1993, van 24 september, waarbij de herziene tekst van de Wet op Eigendomsoverdracht en Gedocumenteerde Juridische Handelingen is goedgekeurd.

Deze korting zal worden toepast, wanneer de koper van de woning zich op het desbetreffende adres inschrijft in het Bevolkingsregister. Hieruit blijkt dat er sprake is van de gebruikelijke woonplaats.

Wanneer eenmaal het gekochte goed geregistreerd staat als het gebruikelijke adres en er per vergissing een hoger percentage aan belastingen is betaald is dan wettelijk nodig is, heeft men het recht op teruggave van het per vergissing teveel betaalde bedrag.

De procedure heet: 'TERUGGAVE VAN ONTERECHTE BETALINGEN'.

Het doel van deze procedure is om aan belastingbetalers, onterecht gedane betalingen aan de Openbare Schatkist terug te betalen.

Iedere belastingbetaler die ten onrechte een dergelijke betaling heeft gedaan, kan deze procedure aanvangen, en in geval van overlijden, is dit voorbehouden aan zijn/haar erfgenamen.

De termijn waarbinnen deze procedure kan worden begonnen is 4 jaar gerekend vanaf de datum van ondertekening van betaling van genoemde belasting.
Teruggave moet schriftelijk worden aangevraagd door formulier MODEL 722 in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden van de hierna opgegeven website of aanvragen op ieder willekeurig belastingkantoor in de Provincie Alicante.

Formulier Model 722 dient volledig ingevuld, voorzien van de reden van het verzoek tot teruggave en verantwoording van het ten onrechte betaalde bedrag (bijv. het betalingsbewijs), gericht te zijn aan hetzelfde Departement van het Ministerie van Economische Zaken, Belastingzaken en Werkgelegenheid, waar de betaling heeft plaatsgevonden, of aan het Register van de Territoriale Directie van Economische- en Belastingzaken te Alicante, Calle Churruca N° 25.

Het is bovendien raadzaam, alle documentatie waarover men beschikt en die kan dienen ter rechtvaardiging van het verzoek tot teruggave, in te leveren.

Er bestaat hiertoe niet een specifieke lijst, maar gedacht wordt aan:

 • Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister;
 • Het certificaat van inschrijving in het Centraal Vreemdelingen Register, waarop de woning vermeld staat als zijnde ons gebruikelijk adres;
 • Rekeningen van elektriciteit, water, telefoon, gas, kabel TV ..., of iedere andere rekening die duidt op een gebruikelijke consumptie op het desbetreffende adres.
 • Ieder ander document waaruit blijkt dat de woning in kwestie het gebruikelijke woonadres is, bijvoorbeeld, belastingopgaven, rijbewijzen, indien omgezet tot een Spaanse, officiële aanvragen die gericht zijn aan verschillende bestuurlijke organen ...
 • Indien en voorzover men documenten wil aandragen die afkomstig zijn van officiële instanties in andere landen die niet in het Spaans geredigeerd zijn, moeten deze voorzien zijn van een beëdigde vertaling, en in bepaalde gevallen van het zogenoemde 'Apostille van Den Haag'. Het is daarom raadzaam een en ander van tevoren te verifiëren bij het Departement waar het verzoek tot teruggave wordt ingediend.
Voorts dient de voorkeur van de wijze waarop men het bedrag van een goedgekeurd verzoek tot teruggave wenst te ontvangen, aan te gegeven. (Bijvoorbeeld door overschrijving op de bankrekening, met opgave van het rekeningnummer en de bankinstelling of door middel van een cheque).

Wettelijke Referenties:

 • Decreet 151/1994, 29 juli, van de Valenciaanse Regering, waarbij de procedure tot teruggave van ten onrechte betaalde belastingen aan de Generalitat Valenciana, is geregeld.
 • Koninklijk Besluit 1065/2007, 27 juli, waarbij het Algemeen Reglement aangaande de procedures met betrekking tot de afhandeling en inspectie van belastingen en de ontwikkeling van de algemene normen die gelden voor genoemde procedures, wordt goedgekeurd.
 • Koninklijk Besluit 939/2005, waarbij het Algemeen Belastingen Reglement wordt goedgekeurd.
 • Wet 58/2003, van 17 december, Algemene Belastingen.

www.gva.es/c_economia/web/notasdeprensa/modelostributaria/722rellenable.pdf

Wettelijk gezien zijn beide personen eigenaren van de woning. Dit wordt ook zo opgenomen en vermeld in het eigendommenregister. Voor wat de relatie van deze twee personen betreft ten opzichte van de Vereniging van Eigenaren schrijft de wet voor, dat als een woning of lokaal aan meer dan één persoon toebehoort, slechts één van hen kan worden aangewezen als vertegenwoordiger om deel te nemen aan de vergaderingen van de vereniging en daarbij een stem uit te brengen. Indien de Vereniging een openstaande schuld vordert van de eigenaren en deze eigenaren geen vertegenwoordiger hebben aangewezen, is de kennisgeving die gericht is aan welke eigenaar dan ook rechtsgeldig. Als de Vereniging van Eigenaren zich wendt tot de Rechtbank ter inning van een openstaande schuld, dienen alle eigenaren, van de woning of het lokaal waar de schuld op rust, te worden gedagvaard.
RECHTEN EN PLICHTEN

In overeenstemming met het Spaanse kiesreglement, kunnen de burgers van de Europese Unie, naast stemmen en gekozen worden bij de Spaanse Gemeentelijke verkiezingen ook stemmen en gekozen worden bij de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Om te kunnen stemmen tijdens de gemeentelijke verkiezingen moeten zij meerderjarig en niet ontoerekeningsvatbaar zijn, ingeschreven staan in het kiesregister van Europese Residenten (CERE) en hun vrije wil tot stemmen te kennen hebben gegeven aan de Spaanse autoriteiten.

Om zich kandidaat te kunnen stellen dient men te voldoen aan voornoemde voorwaarden en mag er geen enkele sprake zijn van onverkiesbaarheid of onverenigbaarheid ten opzichte van de inhoud van de Spaanse kieswetgeving, noch van het verlies van het stemrecht in het land van herkomst.

Wettelijke Referenties:
Organieke Wet 5/1985, van 19 juni aangaande het Algemeen Kiesstelsel.

www.ine.es/censoe/menucenso.htm

De Spaanse wetten, evenals die van de Comunidad Valenciana, erkennen uitsluitend het Spaans en het Valenciaans. De algemene regelgeving is daarom ook, dat men ten opzichte van de openbare overheidsinstellingen geen andere dan de twee genoemde talen mag gebruiken.

Er bestaat echter een aantal uitzonderingen. Bij de notaris kunnen wij bijvoorbeeld vragen dat bepaalde documenten, zoals testamenten, ook in een andere taal dan de twee genoemde worden geredigeerd door middel van een beëdigde vertaling. Van het gebruik van afwijkende talen is voorts sprake bij het invullen van consumenten klachtenformulieren waarbij zowel het Engels als het Frans gebruikt mogen worden.

In ieder geval doet zich steeds vaker de situatie voor, dat bij de openbare overheidsinstellingen er mensen aanwezig zijn met kennis van talen, die tenminste mondeling de Europese Resident kunnen bijstaan.

Wettelijke Referenties:
Wet 4/1983, van 23 november, aangaande het onderwijs in het Valenciaans.

In overeenstemming met de Spaanse wetgeving is iedere persoon verplicht zich in te schrijven in het bevolkingregister van de Gemeente waar hij /zij hoofdzakelijk woonachtig is.

Slechts wanneer men ingeschreven staat in genoemd register, verkrijgt men de status van burger en daarmee de mogelijkheid tot actieve deelname aan het leven in de Gemeente (bijvoorbeeld deelname aan de Gemeentelijke verkiezingen) en toegang tot een belangrijk aantal openbare diensten (onderwijs, sociale diensten, Gemeentelijke installaties...).

Bovendien is registratie in het Gemeentelijke bevolkingsregister onvermijdelijk om toegang te krijgen tot een aantal diensten en hulpprogramma's die worden aangeboden door andere overheidsinstellingen.

Wettelijke Referenties:
Wet 7/1985, van 2 april, met betrekking tot de Locale Regelgeving.

www.ine.es/inebase/cgi/um?M=%2Ft20%2Fe245&O=inebase&N=&L

Slechts de volgende data zijn verplicht ter inschrijving in het Gemeentelijk Bevolkingsregister:
 • Naam en achternamen
 • Geslacht
 • Gebruikelijke woonplaats
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum en plaats
 • Indien het gaat om burgers die afkomstig zijn uit een van de lidstaten van de Europese Unie, het paspoortnummer of het nummer van het identiteitsbewijs dat is uitgegeven in het land van herkomst. Bovendien moeten zij in het bezit zijn van het bewijs van inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister. Het desbetreffende certificaat dient dus aangevraagd te worden vóór inschrijving in het Gemeentelijk Bevolkingsregister.
 • Diploma's of Academische titels die men heeft
 • Alle verdere informatie die nodig mocht zijn voor de samenstelling van het kiesregister, op voorwaarde dat daarbij het respect voor de fundamentele rechten, als opgenomen in de Grondwet, worden gegarandeerd.
De benodigde documenten om zich in te schrijven in het Gemeentelijk Bevolkingsregister zijn:
 • Het paspoort of een ander geldig nationaal document
 • Het certificaat van inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister
 • Documentatie die de woonplaats accrediteert (koopakte van de woning, huurcontract...)
Wettelijke Referenties:
Wet 7/1985, van 2 april, Regelgeving met betrekking tot de Beginselen van het Lokale Bestuur.
Hoe kan ik als Europees Resident mijn pensioen in Spanje ontvangen? Welke documentatie moet in daartoe overleggen?
Om in aanmerking te komen voor het recht op belastinggerelateerde en niet belastinggerelateerde pensioenen (als voorzien in de Communitaire Reglementen (CEE) 1408/71 en 574/72 aangaande van toepassing zijnde zaken over het Sociale Zekerheidsstelsel en die in Spanje op 01-01 1986 van kracht zijn geworden) dient men de perioden dat men verzekerd is geweest, arbeid heeft verricht of woonachting is geweest in iedere andere willekeurige lidstaat van de Europese Unie, de staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, bij elkaar op te tellen.

De belanghebbende kan de belastinggerelateerde pensioenen, inkomsten die verkregen worden door een arbeidsongeval en professionele arbeidsongeschiktheid evenals de uitkeringen wegens overlijden, ongeacht zijn woon- of verblijfplaats ontvangen, als deze zich binnen de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt.

De niet belastinggerelateerde uitkeringen waarop het Reglement van toepassing is kunnen door een belanghebbende slechts, in overeenstemming met de geldende wetgeving, worden ontvangen binnen de lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland waar hij woonachtig is.

Ieder land betaalt de eigen vergoedingen direct uit aan de belanghebbende.

Indien belanghebbende in Spanje woonachtig is, KAN, hij zich wenden tot een van de kantoren van het Sociale Zekerheidsstelsel (Instituto Nacional de la Seguridad Social) met het doel genoemde pensioenen aan te vragen en af te handelen, HOEWEL DEZE PENSIOENEN DOOR EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EU DIENEN TE WORDEN ERKEND EN UITBETAALD. IN DIT LAATSTE GEVAL STUURT HET INSS DE AANVRAAG EN DE OVERIGE DOOR BELANGHEBBENDE AANGELEVERDE DOCUMENTATIE OP NAAR DE DESBETREFFENDE INSTELLING VAN DE STAAT DIE DE UITKERING IN KWESTIE DIENT TE ERKENNEN EN UIT TE BETALEN.

Het aanvraagformulier, de documentatie die nodig is voor IEDER AFZONDERLIJK GEVAL en alle andere aanvullende informatie, kunnen verkregen worden via de webpagina van het Sociale Zekerheidsstelsel.

www.seg-social.es/Internet_1/Internacional/Reglamentoscomunita32120/index.htm

of rechtstreeks worden aangevraagd op een van de kantoren van het INNS, (Instituto Nacional de la Seguridad Social), die in de Provincie Alicante op de volgende adressen zijn gevestigd:

ALICANTE:

 • C/ Churruca, 26
  03003 ALACANT - ALICANTE(ALICANTE )
  Telefoon : 96 5903133
  Fax: 96 5903186
 • C/ Médico Pascual Pérez, 28
  03001 ALACANT - ALICANTE(ALICANTE )
  Telefoon : 96 5205909 / 96 5205910
  Fax: 96 5143756
PROVINCIA ALICANTE
 • C/ Dr. Sempere, 28
  03803 ALCOI - ALCOY (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5333073 / 96 5333106
  Fax: 96 5525952
 • C/ Júpiter, 1 bajo
  03501 BENIDORM (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5855905 / 96 5855909
  Fax: 96 5855906
 • P° Saladar, 41
  03700 DENIA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5780022
  Fax: 96 5780530
 • C/ Fra Jaume Torres, 32 AC
  03204 ELCHE - ELX (ALICANTE )
  Teléfoon: 96 6630670
  Fax: 96 6630671
 • C/ González Bueno, 2
  03600 ELDA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 6981140 / 96 6981141
  Fax: 96 6980017
 • Avda. de Alcoy, 14
  03100 XIXONA/JIJONA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5610284
  Fax: 96 5612856
 • C/ San Agustín, 20
  03300 ORIHUELA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5300006 / 96 6740389
  Fax: 96 5302258
 • C/ Constitución, 10
  03570 VILA JOIOSA, LA/VILLAJOYOSA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5890194
  Fax: 96 5891465
 • C/ Marqués de Villores, 7 bajo A
  03400 VILLENA (ALICANTE )
  Telefoon: 96 5800173
  Fax: 96 5800544
Algemeen Informatienummer van de Sociale Zekerheid: 900166565

Wettelijke Referenties:
Communitaire Reglementen (CEE ) 1408/71 y 574/72 aangaande het Sociale Zekerheidsstelsel

www.seg-social.es
www.seg-social.es/Internet_1/Internacional/Reglamentoscomunita32120/index.htm

De rechten van burgers en de plichten van de overheid ten opzichte van deze burgers, zijn opgenomen in verschillende wettelijke teksten waarin diverse administratieve formaliteiten zijn geregeld. Er bestaat geen specifieke catalogus of specifieke lijst waarin de rechten van burgers staan vermeld.

In de Grondwet is een aantal fundamentele rechten opgenomen zoals het recht op vrijheid, lichamelijke integriteit, de vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens, of de toegangsmogelijkheid tot openbare functies. Dit zijn rechten die de overheid moet garanderen.

Anderzijds, is er artikel 35 van Wet 30 d.d. 26 november 1992, aangaande het Juridische Beleid van de Overheidsorganen en de Algemene Overheidsprocedures, waarin de rechten van burgers ten opzichte van de overheid zijn opgenomen. In deze wet wordt het RECHT onderkend om:

 1. Op ieder willekeurig moment, kennis te nemen van de stand van zaken aangaande procedures waarbij burgers belanghebbenden zijn, en op het verkrijgen van aan de procedures gerelateerde kopieën van documenten.
 2. De autoriteiten en het personeel, die ten dienste staan van de overheid en onder wiens verantwoordelijkheid procedures worden afgehandeld, te identificeren.
 3. Een gestempelde kopie te ontvangen van de documenten die zij, samen met een origineel indienen, alsook op teruggave van het origineel, behalve wanneer deze als onderliggend stuk moeten dienen bij de afhandeling van een bepaalde procedure.
 4. In in overeenstemming met met het gestelde in deze wet en het gestelde in het overige rechtsstelsel, gebruik te maken van een van de officiële talen binnen het gebied van de Autonome Deelstaat.
 5. Bezwaarschriften in te dienen en documenten aan te dragen tijdens iedere willekeurige fase van de procedure voorafgaand aan de verhoorformaliteiten. Met deze bezwaarschriften en documenten dient, door het daartoe bevoegde orgaan, rekening te worden gehouden bij het redigeren van de uiteindelijke beslissing.
 6. Documenten die voor de afhandeling van de procedure niet vereist zijn op grond van de van toepassing zijnde normen, of die, welke al in het bezit zijn van het besbetreffende overheidsorgaan, niet te hoeven overhandigen.
 7. Informatie te krijgen en kennis op te doen met betrekking tot de juridische en technische vereisten die door de van kracht zijnde verordeningen worden opgelegd ter voldoening aan de projecten, handelingen of verzoekschriften die men voornemens is te realiseren, te verrichten of in te dienen.
 8. Op toegang tot en inzage in de registers en archieven van de overheid, onder de voorwaarden als voorzien in de Grondwet, alsook op toegang tot en inzage in de Grondwet en andere wetten.
 9. Op een respectvolle en eerbiedwaardige manier te worden behandeld door autoriteiten en functionarissen. Zij moeten het daarbij de burger mogelijk moeten maken, zijn rechten ten uitvoer te brengen en zijn plichten na te komen.
 10. Van de overheid en het personeel dat hun ten dienste staat, verantwoordelijkheid te vereisen waar dit wettelijk noodzakelijk mocht zijn.
 11. Van ieder ander recht dat is opgenomen in de Grondwet en de overige Wetten gebruik te maken.

Wettelijke Referenties:
Op specifieke administratieve gebieden, zoals dat van de gezondheidszorg, zijn in de wetten ook lijsten opgenomen ten aanzien van bepaalde burgerrechten. In artikel 10 van Wet 14 d.d. 25 april 1986, aangaande de Algemene Gezondheidszorg, worden aan burgers rechten toegekend in hun relatie tot de sanitaire bestuursorganen. Op het gebied van Belastingszaken, voorziet artikel 34 van Wet 58 d.d. 17 december 2003, aangaande Algemene Belastingen, in een lijst van burgerrechten ten opzichte van de belastingdiensten.

Voor wat de specifieke wetgeving met betrekking tot de lokale overheden betreft, zijn in artikel 18 van Wet 7 d.d. 2 april 1985, aangaande de Regelgeving van de Beginselen voor Lokaal Bestuur, de rechten en plichten van de burgers opgenomen. Het gaat hierbij echter om burgers die woonachtig zijn in de gemeente en staan ingeschreven in het gemeentelijk bevolkingsregister.

Het gaat hier niet om een goedkeuring noch een modificatie van enig communitaire richtlijn waarbij de verplichting tot vernieuwing van de gegevens in het Gemeentelijk Bevolkingsregister iedere 5 jaar verplicht zou zijn gesteld. Dit is wel het geval voor Extracommunitaire buitenlanders die houder zijn van een tijdelijke verblijfsvergunning.

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (Instituto Nacional de Estadísticas, INE) als bevoegd orgaan voor de coórdinatie van de Registergegevens van alle Gemeenten, vereist van de Gemeenten met een hoog percentage inwoners afkomstig uit andere EU lidstaten, dat zij de gegevens in het Bevolkingsregister bijwerken met het doel deze aan te passen aan de maatschappelijke realiteit. Dit is ontstaan doordat men in veel gevallen heeft kunnen achterhalen dat er een onevenredigheid bestaat in de gegevens over het aantal in het Bevolkingsregister ingeschreven Europese Residenten en het aantal dat daadwerkelijk in de Gemeente woonachtig is.

Een en ander gebeurt op grond van de daartoe verstrekte bevoegdheden die opgenomen zijn in Wet 7/1985, van 2 april, waarbij de Basisrichtlijnen voor Lokaal Bestuur zijn gereguleerd, en binnen de normale controle- en herzieningsbevoegdheden van zowel het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) als van de Gemeenten.

In de laatste paragraaf van artikel 17 van de Wet aangaande de Basisrichtlijnen voor Lokaal Bestuur staat letterlijk: 'Als een Gemeente genoemde controlehandelingen niet verricht, kan het Nationaal Instituut voor de Statistiek, na verslag aan de Registerraad en vaststelling van de inactiviteit, haar sommeren hiertoe over te gaan en indien dit zou worden geweigerd, onverminderd de rechtsmiddelen die hiervan het gevolg zouden zijn, overgaan tot de plaatvervangende uitvoering van de controle als voorzien in artikel 60 van deze Wet'.

Voor wat betreft het concrete geval van een Zwitserse burger geeft de Wetgeving geen uitsluitsel over het iedere 2 jaar wel of niet moeten vernieuwen van de inschrijving in het bevolkingsregister zoals dat het geval is voor niet Communitaire burgers. Dit gezien het feit dat in artikel 16.1 van Wet 7/1985 opgenomen is, dat genoemde vernieuwing verplicht is voor alle niet Communitaire buitenlanders die niet in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning. Door te spreken over Communitaire burgers en niet over 'burgers afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie, burgers uit andere Staten die onderdeel vormen van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte of burgers uit Staten waarover krachtens een internationaal akkoord het juridische stelsel dat van toepassing is op de burgers uit eerder genoemde Staten zich uitstrekt', - waarvan overigens wel sprake is in artikel 16.2 van dezelfde norm -, kan begrepen worden dat slechts burgers uit de EU en niet de burgers die afkomstig zijn uit een Staat die deel uitmaakt van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte, noch de burgers die afkomstig zijn uit Zwitserland, uitgesloten zijn van de plicht tot vernieuwing. Dit was aanvankelijk de interpretatie van de norm waardoor in eerste instantie de vervaltermijn van 2 jaar werd toegepast en zij werden uitgeschreven. Vanaf juni 2006 zijn burgers die afkomstig zijn uit Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein echter gelijk gesteld met de Communitaire burgers (volgens hetgeen is opgenomen in de Toelichtingen op de Vernieuwingsprocedure / ongeldigheid van de ENCSARP en BCR115, inhoudende wijzigingen van criteria waarvan de Registerraad in kennis werd gesteld in de vergadering van 30/06/2006).

De gevolgen van uitschrijving uit het Bevolkingsregister zijn voor een EU burger dezelfde als voor iedere willekeurige Spanjaard. Deze burger is niet langer inwoner van de Gemeente, geniet niet langer van de rechten en heeft ook niet meer de verplichtingen, die gerelateerd zijn aan het ingeschreven staan in het Bevolkingsregister van de Gemeente. Dit houdt overigens niet in dat hij zijn status van legaal verblijf in Spanje verliest.

Van toepassing zijnde wetgeving: Artikelen 12 tot 19 van Wet 7(1985 van 2 april, aangaande de Basisrichtlijnen voor Lokaal Bestuur.

Belangrijke Webpagina: https://idapadron.ine.es

Als u voornemens bent zich definitief in Spanje te vestigen dient u, om gebruik te kunnen blijven maken van uw voertuig met een buitenlands kenteken, bij het Hoofdbureau voor Verkeer omnummering van het kenteken aan te vragen. Hiertoe dient u eerst de APK in orde te maken (ES, ITV). Als het echter uw bedoeling is slechts tijdelijk in Spanje te verblijven, kunt u uw voertuig met Belgisch kenteken en met het APK certificaat uit België, gedurende een periode van maximaal 6 maanden gebruiken in Spanje.

Van toepassing zijnde Wetgeving:

 • Koninklijk Besluit 2822/1998, van 23 december, waarbij het Algemeen Reglement voor Voertuigen wordt goedgekeurd.
 • Koninklijk Besluit 2042/1994, van 14 oktober, waarbij de Technische Inspectie op Voertuigen (APK) is geregeld.

www.dgt.es, www.mir.es
ALGEMENE VRAGEN EN WETGEVING

Wie wordt beschouwd als Europees Resident?
In overeenstemming met de Spaanse wetgeving worden als Europees Resident (of Communitaire resident) die personen beschouwd, die burger zijn van enige lidstaat van de Europese Unie, en wier bedoeling het is zich in Spanje te huisvesten voor een periode van langer dan drie maanden.

Europese Residenten dienen zich in te schrijven in Centraal Register van Buitenlanders en zowel zijzelf als hun familieleden, ook wanneer dezen geen burger zijn van enige lidstaat van de EU, hebben belangrijke voordelen met betrekking tot de toegang, en het verblijf in Spanje.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari, aangaande de toegang, bewegingsvrijheid en huisvesting in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Vrije Economische Ruimte.

http://extranjeros.mtas.es

Het bestaan van gespecialiseerde diensten die gericht zijn op Europese Residenten is niet wettelijk verplicht, hoewel de Spaanse overheden, en in het bijzonder de lokale overheidsinstellingen die zich ervan bewust zijn dat er een groeiend aantal Europese burgers in Spanje woonachtig is, begonnen zijn met het opzetten van specifieke diensten die gericht zijn op genoemde groep.

Zo heeft het Provinciebestuur van Alicante de Afdeling Europese Residenten in het leven geroepen. Via deze afdeling wordt informatie verstrekt aan de Europese burgers die in de provincie Alicante wonen, zodat zij toegang hebben tot de dienstverlening van verschillende openbare instanties. Bovendien worden daartoe verschillende sociaal-culturele integratieactiviteiten gerealiseerd.

Ook hebben veel Gemeentebesturen in de Provincie Alicante Gemeentelijke diensten en portefeuilles gecreëerd om aan deze behoefte te voldoen.

www.residenteseuropeos.com

De meest gangbare manier waarop een Europese Resident in contact kan treden met de autoriteiten van zijn land van herkomst is via de Ambassade en de Consulaten van het desbetreffende land in Spanje.

De Ambassade van een land bevindt zich in Spanje over het algemeen in de hoofdstad Madrid. In het hele land bevinden zich echter ook Consulaten waar de Europese Resident de nodige zaken, met betrekking tot de autoriteiten in zijn land van herkomt, in orde kan maken.

Een groot aantal van de lidstaten van de Europese Unie heeft een Consulaat in de provincie Alicante. U kunt het adres, de telefoonnummers en openingstijden van de Belgische consulaten vinden op:
www.viw-costablanca.com/info-nuttige-adressen.shtml

Het basisprincipe van de Spaanse Wetgeving met betrekking tot de belastingen is: 'een ieder draagt naar verhouding van zijn financiële draagkracht bij aan het onderhoud van de publieke uitgaven', dus zijn ook Europese Residenten verplicht om de verschillende bestaande belastingen te voldoen en wel, in verhouding met het gestelde in het desbetreffende Spaanse normensysteem.

Men dient er rekening mee te houden, dat tussen de verschillende lidstaten van de EU., er akkoorden zijn getekend om de zogeheten 'dubbele aanslag' te vermijden, dit wil zeggen, om te voorkomen dat een burger twee maal (in het land van herkomst en in Spanje) dezelfde belastingen moet betalen.

In Spanje bestaan er verschillende soorten belastingen die allen door verschillende instanties worden geheven. U treft meer informatie over de verschillende belastingen en de instanties die belast zijn met het heffen ervan op de hierna aangegeven Link.

www.suma.es

De Spaanse Wetgeving schrijft voor dat burgers die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Unie onder gelijkwaardige voorwaarden als de Spanjaarden, toegang hebben tot alle openbare arbeidsplaatsen, behalve tot die, welke een directe of indirecte deelname aan de uitvoering van de openbare macht veronderstellen en waarbij het gaat om functies die ten doel hebben de Staatsbelangen of die van de Openbare Overheden te beschermen.

Ook hebben de echtgenotes van Spanjaarden of burgers van de andere lidstaten, toegang tot openbare functies onder dezelfde voorwaarden als voornoemd, op voorwaarde dat er geen sprake is van scheiding van tafel en bed. Dit geldt ook voor hun kinderen en die van hun echtgenotes, ook hier, op voorwaarde dat er geen sprake is van scheiding van tafel en bed, of de kinderen die jonger of ouder zijn dan 21 jaar, maar nog van hen afhankelijk zijn.

De Regering, of waar nodig, de desbetreffende organen van de Autonome Deelregeringen of die van de overige Openbare Overheden, bepalen, binnen hun competenties, tot welke functies of arbeidsplaatsen burgers van de overige lidstaten van de Europese Unie niet kunnen worden toegelaten.

U kunt wat vereist is om in aanmerking te komen voor een openbare functie raadplegen op de hierna aangegeven Link.

Wettelijke Referenties:
Wet 17/1993, van 23 december aangaande de toegang van burgers uit de overige lidstaten van de Europese Unie tot bepaalde sectoren van de arbeidsmarkt.

www.map.es/documentacion

Extracommunitaire familieleden van burgers uit de Europese Unie die woonachtig zijn in Spanje en voordeel hebben uit het zogeheten 'recht op gezinshereniging' zijn de volgende:
 • De echtgenoot / echtgenote, tenzij er sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding.
 • De partner indien sprake is van een geregistreerd partnerschap dat is ingeschreven in een speciaal daartoe opgericht openbaar register in een van de lidstaten van de Europese Unie of een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, om zo de mogelijkheid van een dubbele registratie te voorkomen, tenzij voornoemde registratie is geannuleerd.
 • Zijn / haar directe nakomelingen en die van zijn /haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner, tenzij er sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding of annulering van het geregistreerde partnerschap, kinderen die jonger of ouder zijn dan 21 jaar en die van hem /haar afhankelijk zijn of gehandicapten.
 • Zijn / haar directe ascendenten en die van zijn / haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner die van hem / haar afhankelijk zijn, tenzij er sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding of annulering van het geregistreerde partnerschap.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari aangaande de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en de overige staten die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte.

http://extranjeros.mtas.es

De volgende extracommunitaire familieleden van een in Spanje woonachtige Europese burger hebben, zowel in dienstverband als voor eigen rekening, in het kader van de dienstverlening of studies, onder dezelfde voorwaarden als de Spanjaarden, toegang tot iedere willekeurige activiteit. Onder deze groep familieleden worden gerekend:
 • De echtgenoot / echtgenote mits er geen sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding.
 • De partner met wie er sprake is van een geregistreerd partnerschap dat is ingeschreven in een speciaal daartoe opgericht openbaar register in een van de lidstaten van de Europese Unie of een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte, om zo de mogelijkheid van een dubbele registratie te voorkomen, en deze registratie niet is geannuleerd.
 • Zijn / haar directe nakomelingen en die van zijn /haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner, tenzij er sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding of annulering van het geregistreerde partnerschap, kinderen die jonger of ouder zijn dan 21 jaar en die van hem /haar afhankelijk zijn of gehandicapten.
 • Zijn / haar directe ascendenten en die van zijn / haar echtgenoot / echtgenote of geregistreerd partner die van hem / haar afhankelijk zijn, tenzij er sprake is van nietigverklaring van de huwelijkse verbintenis, echtscheiding, of wettelijke scheiding of annulering van het geregistreerde partnerschap.
 • De niet van een burger van de Europese Unie financieel afhankelijke kinderen boven de 21 jaar en niet financieel afhankelijke ascendenten, vallen niet onder dit recht.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari aangaande de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en de overige staten die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte.

http://extranjeros.mtas.es

Een burger van de Europese Unie kan slecht toegang of verblijf in Spanje worden geweigerd, als daar redenen toe bestaan die te maken hebben met de openbare veiligheid, de openbare orde en de openbare gezondheid.

Uitsluitend is deze gevallen kan het recht op vrij verkeer en verblijf van burgers uit de EU en hun familieleden in Spanje beperkt worden.

Wettelijke Referenties:
Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte.

www.consultor.com/oue

In de Spaans Burgerlijk Wetboek zijn de vereisten vastgelegd waaraan personen die de Spaanse nationaliteit wensen aan te vragen moeten voldoen. Over het algemeen bestaat de mogelijkheid de Spaanse nationaliteit aan te vragen, na verloop van een bepaalde termijn van legaal verblijf in Spanje. De vereiste termijn om in aanmerking te komen voor de Spaanse nationaliteit, is na tien jaar aaneengesloten legaal verblijf, onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Er zijn echter uitzonderingen op deze algemene termijn van tien jaar waarbij rekening wordt gehouden met een korter legaal verblijf.

Als algemene regel kunnen wij stellen, dat iedere burger die afkomstig is uit een van de lidstaten van de EU, na tien jaar legaal verblijf in Spanje, de Spaanse nationaliteit kan aanvragen. In ieder geval moet naast de termijn van legaal verblijf, ook worden voldaan aan de overige vereisten, als aangegeven in het desbetreffende normensysteem, om het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit langs deze weg te realiseren.

Deze vereisten zijn: een bewijs van goed burgerlijk gedrag en voldoende mate van integratie en de Spaanse maatschappij.

De benodigde documentatie is:

 • Als het gaat om burgers van een van de lidstaten van de Europese Unie of van de andere staten die deel uitmaken van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, de Residentiekaart of het Certificaat van inschrijving in het Vreemdelingenregister.
 • Paspoort.
 • Indien nodig, het bewijs van inschrijving in het Gemeentelijk Bevolkingsregister.
 • Een gelegaliseerd of van apostille voorzien geboortebewijs van de belanghebbende, met een beëdigde vertaling.
 • Indien nodig, een gelegaliseerd of van apostille voorzien uittreksel uit het Centraal Justitieel Documentatiecentrum (CJD) uit het land van herkomst, voorzien van een beëdigde vertaling, of een bewijs van goed gedrag uitgegeven door het Consulaat.
 • Als de Spaanse nationaliteit wordt aangevraagd voor minderjarigen, zijn noch het strafblad, noch het consulaire bewijs van goed gedrag vereist.
 • Documenten die accrediteren op basis van welke inkomstenbronnen het verblijf is Spanje is gebaseerd.
 • Alle overige documenten die belanghebbende van belang acht of die vereist worden door de functionaris van het Bevolkingsregister en die te maken hebben met het dossier.
De belanghebbende dient de aanvraag persoonlijk in te dienen bij de functionaris van het Bevolkingsregister. Als eenmaal alle zaken zijn afgehandeld bij het Bevolkingsregister, wordt het dossier verstuurd naar de Algemene Onderafdeling van Nationaliteiten en Burgerlijke Stand en het Algemene Hoofdkantoor van Registers en het Notariaat, het orgaan dat uiteindelijk moet beslissen over de aanvraag.

Als de beslissing gunstig is, wordt de aanvrager opgeroepen opnieuw te verschijnen ten kantore van de functionaris van het Bevolkingsregister in zijn woonplaats, met het doel een verklaring af te leggen aangaande zijn wil om Spanjaard te worden en, indien nodig, afstand te doen van de eigen nationaliteit (met uitzondering van de burgers van Portugal, dienen alle overige Europese Residenten afstand te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit om, langs deze weg, de Spaanse nationaliteit te verkrijgen) en de eed van trouw aan de Koning en de Spaanse Grondwet af te leggen.

De wettelijke termijn om deze aanvragen af te handelen is één jaar. Het is niet verplicht, maar wel raadzaam, om hierbij de hulp van een advocaat in te roepen.

Wettelijke Referenties:
Spaanse Grondwet art. 17 - 26, Wet van het Bevolkingsregister art. 63 - 68 en het Reglement van het Bevolkingsregister art. 220 - 237.

www.mju.es

In Spanje is het Openbaar Bestuur onderverdeeld over drie niveaus: Het Algemeen Bestuur, het Autonoom Gewestelijk Bestuur (Generalitat Valenciana) en het zogenoemde Lokaal Bestuur, dat in het geval van de Provincie Alicante wordt gevormd door Provinciale Staten van Alicante en de verschillende Gemeenten.

In de Provincie Alicante zijn er 141 Gemeenten, alle met een eigen Gemeentelijk Bestuursorgaan bestaande uit Burgemeester en Wethouders. Niet alle Gemeenten leveren dezelfde diensten.

Dit is afhankelijk van het aantal inwoners: hoe groter de Gemeente, hoe uitgebreider de dienstverlening dient te zijn. Voorts, als zijnde een bestuursorgaan dat het dichtst bij de bewoners staat, levert de Gemeente ook diensten die haar door andere Bestuursorganen zijn gedelegeerd.

Over het algemeen, hebben de Gemeenten, - in bepaalde zaken echter niet exclusief -, de bevoegdheid om op de volgende gebieden te handelen:

 • Openbare veiligheid
 • Verkeersveiligheid op de openbare wegen, zowel voor personen als voor voertuigen
 • Bescherming Bevolking; preventie en het blussen van branden (het laatste vaak in samenwerking tussen verschillende Gemeenten of Provinciale Staten)
 • Ruimtelijke Ordening; het bevorderen en controleren van woningbouw, de aanleg van parken en tuinen, het asfalteren van openbare wegen en het behoud en onderhoud van wegen en paden in de buitenwijken
 • Het beheren van het historisch artistiek erfgoed
 • Bescherming van het milieu
 • Het beheren van markten, slachthuizen en beurzen
 • Consumentenbelangen
 • Toezien op de Openbare gezondheidszorg
 • Deelname in de organisatie van de Primaire gezondheidszorg
 • Begraafplaatsen en begrafenisdiensten
 • Sociale dienstverlening en bevordering van de sociale herintreding
 • Het leveren van water en openbare verlichting; openbare werken, vuilnisophaaldiensten, riolering en behandeling van afvalwater
 • Openbaar vervoer van reizigers
 • Culturele activiteiten en het zorgen voor sportaccommodaties. Vrijetijdsbesteding en toerisme. Deelname aan de Onderwijsprogrammering en samenwerking met het Onderwijsbestuur bij het creëren, bouwen en onderhouden van openbare onderwijsinstellingen. Meedoen aan de organisatie en toezien op de naleving van de onderwijsplicht.
Provinciale Staten is hiërarchisch gezien niet superieur aan de Gemeenten. Zij kan besluiten die door de verschillende Gemeenten worden genomen niet herzien, annuleren of wijzigen. Deze bevoegdheid valt de Rechtbank ten deel. Provinciale Staten is een orgaan van samenwerking en coórdinatie met de Gemeenten. Zij helpt vooral de kleinere Gemeenten de openbare dienstverlening efficiënter te doen verlopen en zo de kwaliteit te verhogen. In het algemeen verleent Provinciale Staten diensten aan de Gemeenten, hoewel zij soms ook direct hulp verleent aan burgers. Dit is het geval van de SUMA belastingkantoren. Zij zorgen in een belangrijk aantal Alicantijnse Gemeenten voor de directe afhandeling van lokale belastingen.

Andere diensten die rechtstreeks door Provinciale Staten worden geleverd zijn, bijvoorbeeld, het openstellen van musea (MARQ in Alicante) sociale diensten (Hogar Provincial) brandweer... etc.

Noemenswaardig is het gegeven dat de Afdeling Europese Residenten van Provinciale Staten van Alicante, behalve diensten aan te bieden aan de Gemeenten in de Provincie, ook rechtstreeks diensten verleent en adviezen geeft aan de communitaire burgers uit de EU.

Wettelijke Referenties:
De Spaanse Grondwet Wet 7/1985, van 2 april, waarin de grondbeginselen voor het Lokaal Bestuur zijn geregeld.

www.ladipu.com, www.fvmp.es
BELASTINGEN

Ik ben op korte termijn van plan mij in Spanje te vestigen. Op dit moment ontvang ik een privé-pensioen van de Belgische Staat.
In Spanje, evenals in de overige lidstaten van de Europese Unie, is het criterium bij het betalen van belastingen, de fiscale residentie (residencia fiscal). Belastingbetalers die langer dan 183 dagen in Spanje woonachtig zijn, of hier economische activiteiten voeren, worden door de Spaanse fiscale autoriteiten gezien als fiscale residenten in Spanje en zij dienen dus hier inkomstenbelastingen te betalen.

De Inkomstenbelastingen belasten over het algemeen zowel de door de fiscale residenten in Spanje genoten inkomsten als die welke verkregen worden uit andere landen. In ieder afzonderlijk geval dient echter rekening te worden gehouden met hetgeen dienaangaande is opgenomen in het Akkoord tussen Spanje en de andere lidstaten, om zo een dubbele belasting te voorkomen.

Voor wat mogelijke aftrekposten betreft kan worden gesteld, dat er bij de opgave inkomstenbelasting rekening wordt gehouden met aftrekposten als het persoonlijke en familiare minimum, die naar gelang de leeftijd van de persoon in kwestie variëren, en aftrekposten vanwege invaliditeit en familieleden die afhankelijk zijn van de belastingbetaler. Deze bedragen worden in mindering gebracht op het genoten inkomen.

Het belastingsstelsel kent ook verschillende aftrekposten in gevallen zoals het moederschap, het aanschaffen van een hoofdwoning en voor het bijdragen aan een pensioenplan. Voorts past ieder Autonoom Gewest, naast de door de Staat voorgeschreven aftrekposten, een aantal aanvullende ontheffingen toe.

Wettelijke Referenties:
Wet 37/1992 over de Inkomstenbelastingen (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas)

www.aeat.es
VOERTUIGEN

Ik ben Europees burger en heb mijn auto meegenomen uit België om hem te gebruiken wanneer ik hier in Spanje ben (ongeveer 6-7 keer per jaar). Ik zou graag een Spaans kenteken willen aanvragen en hier de Algemene Periodieke Keuring (APK) laten uitvoeren. Welke formaliteiten moet ik hiertoe afhandelen?
Allereerst dient u hier de APK keuring te laten uitvoeren bij een van de daartoe geautoriseerde centra in de provincie waar u woonachtig bent. Op de website van de Algemene Directie voor Wegverkeer (Dirección general de Tráfico) kunt u de lijst raadplegen van de APK keuringscentra in iedere provincie (www.dgt.es)

Daarna dient u in de Gemeente waar u in het bevolkingsregister ingeschreven staat, de wegenbelasting over het lopende jaar te betalen.

Vervolgens stelt u zich in verbinding met de Nationale Belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT: www.aeat.es) om te weten te komen of u voor uw voertuig, vanwege zijn specifieke eigenschappen, wel of niet de kentekenbelasting moet betalen (Formulier, Model 576).

Met al deze documenten gaat u vervolgens naar het Verkeersbureau in de provincie waar u woont om de omzetting van het kenteken aan te vragen. U moet daarnaast ook de volgende papieren meenemen:

 • Een geldig paspoort.
 • Het certificaat van inschrijving als EU burger in het Centrale Register voor Buitenlanders.
 • Uw rijbewijs.
 • De originele autopapieren waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van het voertuig.
 • Het APK keuringsrapport; het origineel en twee kopieën.
 • Het bewijs van betaling van de wegenbelasting.
 • Het bewijs van betaling, vrijstelling of het niet van toepassing zijn van de kentekenbelasting (Model 576, 06 of 05 van de Nationale Belastingdienst)
Welke bedragen moet ik betalen voor de omzetting van het kenteken en de APK keuring?
Wat de Algemene Periodieke Keuring betreft bestaat er geen standaardprijs. De te betalen kosten zijn afhankelijk van het keuringscentrum waar u naartoe gaat en van het type keuring dat uw voertuig moet ondergaan. U kunt in ieder geval van te voren een offerte aanvragen.

Voor wat de kentekenbelasting betreft, is de berekening van het te betalen bedrag afhankelijk van de CO2 emissie van het voertuig. Afhankelijk van deze CO2 emissie worden dus de desbetreffende kosten bepaald. Het is daarom van belang een en ander eerst te verifiëren bij de Nationale Belastingdienst, AEAT.

Daarnaast dient u de wegenbelasting te betalen. Dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woonachtig bent. Tegenwoordig hebben praktisch alle gemeenten in de provincie Alicante de afhandeling van deze belasting ondergebracht bij de SUMA kantoren.

Tot slot dient u de leges te betalen die zijn vastgesteld in de regelgeving voor het wegverkeer. Deze kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van zowel de specifieke eigenschappen als het soort voertuig dat u bezit. Het is in ieder geval geen erg hoog bedrag en moet betaald worden wanneer u op het Verkeersbureau de documenten afgeeft.

Wettelijke Referenties:

 • Koninklijk Besluit 2822/1998 van 23 december, waarbij de algemene regelgeving voor voertuigen wordt goedgekeurd.
 • Koninklijk Besluit 2042/1994, van 14 oktober, waarbij de Algemene Periodieke Keuring van voertuigen is vastgelegd.

Informatietelefoon van het Algemene Landelijke Administratiekantoor: 060

www.dgt.es, www.mir.es, www.aeat.es

Bron: "Aanwijzingen en informatie voor Europese Residenten", Diputación de Alicante