Erfrecht voor Nederlanders met vastgoed in Spanje
� Yves Sirejacob
Yves Sirejacob Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met het overlijden van een dierbare, op zich al moeilijk genoeg. Maar wat als die dan nog eens een huis in Spanje had, dan kan het al wat complexer worden. In deze editie wordt in grote lijnen toegelicht wat van belang kan zijn. Wij kunnen onmogelijk alle specifieke vragen in deze artikelen behandelen, daarvoor is erfrecht te persoonsgebonden. Maar we geven U nu al mee dat de erfregeling heel verschillend is voor Belgen en Nederlanders. Deze bijdrage is uitsluitend bedoeld voor Nederlanders met bezittingen in Spanje
Welk recht is van toepassing op de goederen in Spanje?
Het recht dat van toepassing is op Nederlanders met bezittingen in Spanje wordt bepaald door het Haags erfrechtverdrag. Samengevat komt het er op neer dat, indien je als Nederlander minder dan 5 jaar in Spanje woont op het ogenblik van je overlijden, de vererving wordt beheerst door het Nederlandse recht. Echter, heeft de Nederlandse erflater al langer dan vijf jaar zijn gewone verblijfplaats in Spanje, dan wordt de vererving beheerst door het Spaanse recht. Wilt u deze bovenstaande situatie voorkomen, dan doe je er goed aan in een notarieel testament rechtskeuze te maken en op die manier te kiezen voor de toepassing van het Nederlandse recht. Dus, als je al langer dan vijf jaar je woonplaats hebt in Spanje, en je wilt de langstlevende echtgenoot de bescherming geven die het Nederlands erfrecht beoogt, dan weet u wat te doen. Je laat dan per notari�le akte in je testament uitdrukkelijk een rechtskeuzebeding opnemen. Dit kan zowel gedaan worden door een Nederlandse notaris als door een Spaanse notaris. Laat je dit doen door een Spaanse notaris dan raden we toch professionele begeleiding door een advocaat aan. De Spaanse notaris zou zich wel eens kunnen vergissen omdat Spaanse notarissen niet echt vertrouwd zijn met buitenlands erfrecht, laat staan Nederlands erfrecht.
Wie krijgt wat volgens het Nederlandse erfrecht?
Het Nederlandse erfrecht, gewijzigd in 2003, houdt eigenlijk in dat bij overlijden de langstlevende partner automatisch alles krijgt. Kinderen komen ook wel aan de beurt, maar zij kunnen hun erfdeel pas krijgen als ook de tweede ouder overlijdt. Zij krijgen in tussentijd dus een vorderingsrecht dat pas opeisbaar is als de overlevende ouder komt te overlijden of failliet wordt verklaard. Deze regeling werd uiteraard ingevoerd ter bescherming van de overblijvende echtgenoot, die dus blijft beschikken over het ganse vermogen van de overledene. Dit is natuurlijk wel nadelig voor de kinderen omdat ze geen garantie hebben dat zij die vordering ooit krijgen. De langstlevende echtgenoot kan het nagelaten vermogen immers besteden.
Kan ik afwijken van deze �langstlevende� regeling?
Uiteraard kan nog steeds via testament van deze algemene regel worden afgeweken, en kan je de kinderen toch een groter deel geven dan waar ze volgens de gemeenrechtelijke regeling recht op hebben. Bovendien is het niet onbelangrijk om weten dat men een testament ook kan beperken tot bepaalde goederen en zelfs tot een bepaald land. Zo is het best mogelijk in Nederland een testament op te maken dat uitsluitend van toepassing is op de goederen in Spanje, of zelfs tot dat ene huis in Spanje�
Als ik voor de toepassing van de Nederlandse wet kies, betaal ik dan nog belastingen in Spanje?
Uiteraard, de toepassing van de Nederlandse wet heeft slechts betrekking op de manier hoe en door wie wordt ge�rfd. In elk geval zullen in Spanje steeds de Spaanse successiebelastingen moeten betaald worden op de goederen die de erflater in Spanje nalaat.
Betaal ik meer of minder belastingen als ik alles nalaat aan de langstlevende echtgenoot?
Zoals hierboven werd vermeld laten Nederlanders graag alles over aan de langstlevende echtgenoot opdat die tot zijn of haar overlijden de controle over het gezinsvermogen kan behouden. Men kan dit doen, doch dit heeft fiscaal wel een prijs. Als het ganse vermogen aan ��n erfgenaam wordt nagelaten, in dit geval de langstlevende echtgenoot, dan wordt de belastbare basis veel groter en zullen er dus veel meer successierechten moeten worden betaald.

oktober 2011


Yves Sirejacob, zaakvoerder van Sirejacob Legal & Tax Spain, is in Belgi 15 jaar als advocaat ingeschreven geweest, en 8 jaar aan de Spaanse Balie. In 2012 werd hij opgenomen op de lijst van ere-advocaten van de Balie te Gent. In de loop van februari 2016 werd hij benoemd als Belgisch Ereconsul in Spanje.

Sirejacob Legal & Tax organiseert in Vlaanderen doorlopend seminaries met betrekking tot aankoop van vastgoed in Spanje en erfrecht in Spanje. Meer informatie via: www.sirejacob.com/nl/seminars.

Verder participeert en sponsort Sirejacob Legal & Tax de "Spanje Infodagen" in België. Meer informatie via www.expobeurs-spanje.com