Schrijf u in op onze nieuwsbrief

e-mailadres:

Ik heb het Privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord.

WELKOMBROCHURE

Informatiebrochure voor Belgen
die zich in Spanje vestigen


I. INLEIDING
U bent net in Spanje aangekomen of u wenst zich in Spanje te vestigen?

Welkom!

Deze brochure is voor u bestemd. Zij bevat een aantal nuttige inlichtingen over verblijfsdocumenten, sociale zekerheid, belastingen, pensioenen, voertuigen, rijbewijs, scholen...

De brochure bevat slechts algemene informatie. Voor verdere vragen kunt u zich richten tot de Belgische of Spaanse overheden vermeld in deze brochure.

De belangrijkste diensten waarmee het Consulaat u kan helpen zijn: afleveren van identiteitskaarten en paspoorten en bijhouden van een administratief dossier van de Belgen. U kan er ook terecht voor vragen over nationaliteit en burgerlijke stand. In bepaalde gevallen fungeert de Consul ook als notaris. Tenslotte doet het Consulaat bij de federale parlementsverkiezingen ook dienst als het stembureau voor de Belgen ingeschreven op het Consulaat.

Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om een correcte informatie te geven, neemt het Belgisch Consulaat geen verantwoordelijkheid op zich voor eventuele fouten. Aan deze brochure kunnen ook geen rechten ontleend worden.


II. VESTIGING EN VERBLIJF IN SPANJE
Belgen (en alle andere onderdanen van de Europese Unie) hebben het recht om Spanje vrij binnen te komen of te verlaten, er zich te verplaatsen en er te verblijven.

U heeft enkel een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort nodig.

Voor een verblijf van minder dan drie maanden in Spanje moet u enkel in het bezit zijn van uw identiteitskaart of een geldig paspoort. Kinderen jonger dan 12 jaar een kids-ID of een paspoort.

Voor familieleden van buiten de Europese Unie gelieve U te wenden tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Spanje.

U kan meer informatie vinden op: http://www.interior.gob.es/extranjeria-28 en http://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html

Voor een verblijf van meer dan 3 maand dient U zich :
 • in te schrijven bij de Spaanse gemeente - U bekomt een Certificado de empadronamiento
 • een NIE (identificatie nummer voor vreemdeling) aan te vragen - zie punt 2
 • in te schrijven in het register van de burgers van de Europese Unie - U bekomt een Certificado de Registro de residencia comunitaria
2. Het NIE (Número de Identificación de Extranjero)
Diegene die - uit professionele, sociale of economische redenen - activiteiten uitoefent in Spanje, moet zich identificeren. Daarvoor moet hij als buitenlander een identificatienummer, het NIE (Número de Identificación de Extranjero) aanvragen d.m.v. het formulier Ex15
http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/modelos-de-solicitud-903

Het NIE is een persoonlijk nummer dat o.a. op het "Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea" staat.

Zelfs indien u geen resident bent, dan kan u toch een NIE aanvragen (bvb.aankoop van een gsm, aan- of verkoop van vastgoed, erfenis, als Erasmus student, ...).

Aanvraag en/of verdere info:
In Spanje: http://www.interior.gob.es/extranjeria-28
In België: Ambassade van Spanje in Brussel
3. Inschrijving bij de gemeente (Certificado de empadronamiento)
Dit is een eenvoudige formaliteit en deze inschrijving zal u meerdere malen gevraagd worden, onder andere:
 • om zich in te schrijven op het Consulaat
 • om een getuigschrift van woonst te bekomen
 • voor het openen van een bankrekening in Spanje
 • voor het bekomen van belangrijke prijsverminderingen bij de inschrijving voor sportactiviteiten georganiseerd door de gemeente
 • voor het deelnemen aan verschillende culturele activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden
De inschrijving gebeurt direct bij de gemeentelijke diensten (Ayuntamiento).

Documenten die u moet voorleggen:
 • Formulier dat de gemeente u verstrekt,
 • Geldig paspoort of identiteitskaart voor alle familieleden,
 • Familieboekje,
 • Bewijs van de woonplaats (huurcontract, telefoonrekening, etc.).
4. Inschrijvingsattest als inwoner van de EU (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión Europea)
Sinds 02.04.2007 is de inschrijving in het "Registro Central de extranjeros" (Centraal vreemdelingenregister) verplicht voor alle buitenlanders die zich in Spanje wensen te vestigen.

N.B.: het "Certificado de Registro" bewijst uw recht van verblijf maar is geen identificatiebewijs. U bent dus verplicht om steeds uw Belgische identiteitskaart/reispas bij u te hebben.

Aanvraag:

Gelieve zich te wenden tot het kantoor van de Nationale Politie in uw buurt om te vragen waar u het "Certificado de Registro" moet aanvragen (aangezien dit afhangt van de zone waar u woont).
http://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html

Nodige documenten (origineel + kopie):
 • het Identificatienummer van buitenlander (Número de Identificación de Extranjero - NIE). Indien u nog niet in het bezit van een NIE bent kan u dat tergelijkertijd doen. (Aanvraagformulier Ex-15)
 • geldig paspoort of identiteitskaart
 • het aanvraagformulier Ex-18 http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/modelos-de-solicitud-903
 • een bewijs van de betaling van de te betalen taks bij de bank (deze taks kan u alleen betalen indien u al een NIE hebt)
 • bewijs dat U voldoende inkomsten hebt en verzekerd bent in geval van ziekte of een ongeval; de voor te leggen documenten zijn hier afhankelijk van uw situatie, dit kan een werkcontract zijn, een attest van de bank.
De volgende website kan eveneens geraadpleegd worden: http://www.interior.gob.es/extranjeria-28/ciudadanos-de-la-union-europea-718

De familieleden die onderdaan zijn van de EU genieten dezelfde rechten om in Spanje te verblijven en moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden die hierboven vermeld zijn.

Familieleden van buiten de EU moeten de kaart: "tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión" aanvragen. U dient zich te wenden tot de Comisaría de Extranjería om inlichtingen te hebben over de voor te leggen documenten.


III. WERK EN WERKLOOSHEID
1. Een werkvergunning is niet nodig
Als Belg heeft u geen werkvergunning nodig (evenmin als de andere onderdanen van de Europese Unie) om in Spanje te kunnen werken. U moet enkel in het bezit zijn van een NIE = Número de Identificación de Extranjero
2. Werkzoekenden
U kan zich als werkzoekende inschrijven bij het Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van de provincie waar u woont. De adressen kan u vinden op de webstek www.sepe.es, (bij Contacto en Oficinas).
http://www.sepe.es/direccionesytelefonosWeb/jsp/JSP_index.jsp

Indien u een werkloosheidsuitkering ontvangt in België, kan deze gedurende drie maanden in Spanje uitbetaald worden.

Hiervoor moet u vóór uw vertrek bij de R.V.A. in België het formulier U2 (voormalig E-303/3) aanvragen. Vervolgens moet u zich binnen de 7 dagen na aankomst in Spanje inschrijven bij SEPE. Indien u binnen de drie maanden geen werk in Spanje heeft gevonden, kan u uw werkloosheidsuitkering in België blijven ontvangen, op voorwaarde dat u vóór het einde van de drie maanden terugkeert naar België.

Tips bij het zoeken naar werk in Spanje:
 • uw kandidatuur richten tot ondernemingen of organisaties waarvoor u interesse heeft
 • antwoorden op werkaanbiedingen die worden gepubliceerd in de Spaanse pers
 • u kan contact opnemen met interim-kantoren (Empresa de Trabajo Temporal - ETT).
Verder kan u contact opnemen met de diensten voor arbeidsvoorzieningen (in België: VDAB, BDAB en FOREM). Deze diensten zijn op Europees niveau verbonden door een netwerk, genaamd EURES (European Employment Services), met een afdeling gespecialiseerd voor internationale werkaanbiedingen. Voor meer informatie kan u de webstek van deze dienst http://ec.europa.eu/eures raadplegen.

De Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg geeft een driemaandelijks tijdschrift Intercambios uit, waarin werkaanbiedingen en zakenvoorstellen worden gepubliceerd. Het adres is:
Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo en España,
Calle Claudio Coello 99 28006 Madrid
tel: 00 34 902 095 055
fax: 00 34 914 117 137
http://www.ccble.com/
3. Uw eigen onderneming opstarten
Veelvuldige formaliteiten dienen in acht te worden genomen bij het opstarten van uw eigen onderneming als natuurlijk persoon of als rechtspersoon (gemeentelijke toelating, sociale zekerheid, fiscaliteit...).

Meer informatie:
IPYME, Área de Información,
Paseo de la Castellana 162
28046 Madrid
Infolijn: 900 190 092
http://www.ipyme.org (klikken op > Creación de empresas)

Ministero de Industria, turismo y Comercio:
http://www.creatuempresa.org/es

Verder zijn er in verschillende steden de zogenaamde "bedrijfsloketten" of Ventanilla Única Empresarial.
Infolijn: 902 100 096
www.ventanillaempresarial.org (adressen vindt U bij oficinas vue)
4. Erkenning van Belgisch diploma voor beroepsdoeleinden
Deze erkenning volgens de Europese Richtlijnen staat u toe een beroep uit te oefenen in Spanje, waarvoor u het vereiste diploma behaalde in België.

De erkenningsprocedure van een diploma is gratis. Alle Belgische documenten (diploma, getuigschrift, ...) zijn nu vrijgesteld van de Apostille na de legalisatie. (zie hoofdstuk X, punt 4)

Indien U in het bezit bent van een diploma van een van de volgende studies gebeurt de erkenning vrijwel automatisch:
Arts, tandarts, apotheker, dierenarts, verpleegkundige, vroedvrouw of architect.

Voor andere beroepen die alleen uitgeoefend kunnen worden na een bijkomende opleiding, is er in sommige gevallen toestemming nodig van verschillende instanties. Bovendien moet het beroep in Spanje gereglementeerd zijn.

Verdere inlichtingen:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Calle Alcalá, 36
28071 Madrid
tel: 00 34 902 218 500
fax: 00 34 917 018 648
http://www.educacion.gob.es/horizontales/servicios/gestion-titulos.html

U kan ook in België de Ambassade van Spanje contacteren:
Consejería de Educación y Ciencia
Bisschoffsheimlaan 39 (Bus 15 en 16)
1000 Brussel
tel: 00 32 (0)2 223 20 33
fax: 00 32 (0)2 223 21 17
http://www.educacion.gob.es/belgica/reconocimiento-titulos/para-extranjeros.html
5. Vrije beroepen
Indien u een vrij beroep uitoefent zoals arts of advocaat, richt u zich best tot de beroepsorganisatie die u de nodige informatie zal bezorgen over de te volgen procedure. Hieronder vindt u een lijst van een aantal vrije beroepen.
Advocaten
Consejo General de Abogacía Española
Paseo de recoletos 13
28004 Madrid
Tel: (+34) 915 23 25 93
Fax: (+34) 915 32 78 36
info@cgae.es
www.cgae.es
Notarissen
Consejo General de Colegios de Notarios en España
Paseo del General Martínez Campos 46/6
28010 Madrid
Tel: (+34) 913 087 232
Fax: (+34) 913 087 053
info@notariado.org
www.notariado.org
Geneesheren
Consejo General de Colegios de Médicos en España
Plaza de las Cortes, 11
28014 Madrid
Tel : (+34) 914 317 780
Fax: (+34) 914 319 620
webmaster@cgcom.es
www.cgcom.org
Dierenartsen
Consejo General de Colegios Veterinarios de España
Calle Villanueva n° 11
28001 Madrid
Tel : (+34) 914 353 535
Fax: (+34) 915 783 468
www.colvet.es
Architecten
Consejo General de la Arquitectura Técnica de España
Paseo de la Castellana, 155
28046 Madrid
Tel : (+34) 915 705 588
Fax: (+34) 915 712 842
consejo@arquitectura-tecnica.com
www.arquitectura-tecnica.com
Tandartsen
Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España
Calle Alcalá.79, 2° planta
28009 Madrid
Tel : (+34) 914 264 410
Fax: (+34) 915 770 639
info@consejodentistas.es
www.consejodentistas.org


IV. PENSIONEN
1. Vestiging in Spanje als gepensioneerde
Om u in Spanje te vestigen als gepensioneerde, moet u zich inschrijven bij het Registro Central de Extranjeros (zie hoofdstuk II, punt 4).

Als u nooit in Spanje gewerkt heeft, moet u vóór uw vertrek bij uw ziekenfonds/mutualiteit langs gaan om de nodige formulieren op te halen. Dit geeft u recht op dezelfde medische bijstand als de Spaanse gepensioneerden.

Op deze site vindt U meer uitleg betreffende de fomulieren: http://europa.eu/youreurope/citizens/work/social-security-forms/index_nl.htm

U zal uw Belgisch pensioen volledig blijven ontvangen als u in Spanje verblijft.

Als u in één enkel Europees land sociale bijdragen heeft betaald, wordt uw pensioen volgens de wetgeving van dat land berekend, ongeacht u daar verblijft of niet.

Als u in meerdere Europese landen sociale bijdragen heeft betaald, ontvangt u een pensioen van elk land waar u minstens één jaar bijdragen betaalde, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de nationale wetgeving van dat land. De uitkeringen van deze pensioenen komen overeen met de periodes gedurende dewelke u in elk van deze landen sociale bijdragen betaalde.
3. Pensioenaanvraag
Tussen België en Spanje bestaat er een conventie betreffende sociale zekerheid. U kan uw pensioen dus aanvragen via de INNS = el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Op de webstek http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/index.htm vindt u de verschillende adressen.

Voor verdere informatie dient u zich te richten tot de bevoegde Belgische administratie:

Werknemers:
Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Dienst Internationale Conventies
Zuidertoren
1060 Brussel
Tel.: 02/529.30.01 (vanuit België 0800 502 46)
Houd uw Rijksregisternummer bij de hand
info@rvponp.fgov.be
www.onprvp.fgov.be

Zelfstandigen:
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
Jan Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel.: 02/543.42.11
info@rsvz-inasti.fgov.be
www.rsvz-inasti.fgov.be

Gemengde carrière (werknemer + zelfstandige):
Eén van deze twee diensten naar keuze (een aanvraag ingediend bij de ene geldt automatisch ook voor de andere).

Voor de overheidssector en voor de renten moeten alle aanvragen ingediend te worden bij:
Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40, bus 30
1060 Brussel
Tel.: 02/558.60.00
Fax: 02/558.60.10
info@sdpsp.fgov.be
http://www.ap.fgov.be

Fonds voor beroepsziekten (voormalige mijnwerkers)
Informatie over deze bijzonder categorie: www.fmp.fgov.be
4. Uitbetaling van de pensioenen
Voor de betaling van uw Belgisch pensioen in Spanje, neemt u contact met de instelling bevoegd voor uw dossier.

Opmerking:
In geval van een overlijden zijn de erfgenamen verplicht om dit te melden aan de bevoegde instelling.
Er ontstaat geen automatische overzetting voor het overlevingspensioen van de overlevende echtgenoot: deze moet zelf de aanvraag hiervoor indienen.
5. Klachten
Voor klachten over uw Belgisch pensioen, kan u steeds terecht bij de bevoegde dienst of bij de Ombudsdienst voor Pensioenen:

Ombudsdienst voor Pensioenen
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, bus 5
1000 Brussel
Tel.: 02/274.19.80
Fax: 02/274.19.99
Ombud.pen@skynet.be
www.ombudsmanpensions.be


V. SOCIALE ZEKERHEID
1. Hoe schrijft men zich in bij de Spaanse Sociale Zekerheid?
Voordat U België verlaat dient U langs te gaan bij uw ziekenbond/mutualiteit. Zij zullen U het aangepaste Europese formulier verstrekken om U in te schrijven bij Spaanse sociale zekerheid. (Vb. Voor werknemers E104, gepensioneerden S1,...)

Diegene die in Spanje werkt, valt normaal gezien onder de Spaanse sociale zekerheid (SS=Seguridad Social). De werkgever is verantwoordelijk voor de inschrijving van de werknemer bij de SS en moet maandelijks de nodige bijdragen afhouden van het loon.

Een zelfstandige dient zelf te zorgen voor de inschrijving bij de diensten van de sociale zekerheid. In dit geval moet de betrokkene zelf maandelijks een bijdrage betalen aan de SS.

Iedereen die is aangesloten bij de Spaanse sociale zekerheid, ontvangt een kaart als bewijs van inschrijving = tarjeta SIP

Meer informatie bij het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) van de provincie waar men verblijft.
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
2. Europese ZiekteVerzekeringskaart (EZVK)
De Europese Ziekteverzekeringskaart is een document dat het recht op ziekteverzorging bewijst gedurende een tijdelijk verblijf in een ander land van de Europese Unie (+ IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) Deze kaart maakt het mogelijk om, indien nodig, gedurende het verblijf ter plaatse geneeskundige verzorging te krijgen.

Iedereen die in orde is met de ziekteverzekering en tijdelijk naar een andere lidstaat gaat voor een toeristisch verblijf of om er te werken of te studeren, dient de Europese ziekteverzekeringskaart gebruiken. Deze kaart is individueel, alle gezinsleden van een verzekerde hebben dus hun eigen Europese kaart.

Deze Europese kaart vervangt het oude E111-formulier die vroeger werd gebruikt in geval van een tijdelijk verblijf in Spanje (of een ander Europees land). U vraagt de kaart aan bij uw ziekenfonds.

De Belgen die in Spanje werken dienen de kaart aan te vragen bij de INSS.
De Belgen die hier niet werken maar wel resideren, vb gepensioneerde, dienen zich te richten tot het laatste Ziekenfonds waar ze aangesloten waren.

Opgelet voor de niet-residenten die hier tijdelijk verblijven :
De kaart is alleen geldig voor onvoorziene ziekteverzorging.

Het gaat hier ook enkel om niet geplande medische zorg, geen geprogrammeerde behandeling. Daarvoor heeft U meerdere documenten nodig die U voor uw vertrek uit België moet aanvragen.
Meer info op: http://www.belgium.be/nl/gezondheid/op_reis/europese_kaart/


VI. MEDISCHE BIJSTAND IN SPANJE
1. Begunstigden
De residenten die aangesloten zijn bij de Spaanse sociale zekerheid hebben recht op de dienstverlening van de Seguridad Social. Voor de aansluiting bij de Spaanse sociale zekerheid zie hoofdstuk V).

Opgelet!

De gepensionneerde resident blijft ondanks zijn inschrijving in Spanje toch aangesloten bij een Belgische mutualiteit want zij zijn in Spanje verzekerd ten laste van België (Belgische ziekteverzekering) op basis van een E121(BE)-formulier (als rechthebbenden op enkel een Belgisch pensioen). Bij een bezoek aan België hebben zij dezelfde rechten op tussenkomst voor medische zorgen als personen die in België wonen. Belgische medische kosten kunnen zij gewoon indienen bij hun Belgisch ziekenfonds om de tussenkomst te ontvangen.
De te betalen bijdrage wordt bepaald door de mutualiteit. Deze is afhankelijk van de aanvullende diensten in de verzekering.
Informatie dient ingewonnen te worden bij de Belgische mutualiteit.
De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voorziet een gratis dekking daar zij geen aanvullende diensten voorzien.
http://www.caami-hziv.fgov.be/Model4-10-N.htm
2. Vereiste documenten
De patiënt moet steeds het document voorleggen dat zijn recht op assistentie bewijst :
 • de toerist: EZVK (Europese Ziekteverzekeringskaart)
 • de resident: SIP-kaart (Zie hoofdstuk V, punt 1). De gepensioneerde resident wordt aangeraden ook zijn EZVK bij te houden. Deze kan hem in geval van medische assistentie buiten zijn woonplaats gevraagd worden.
3. Hoe medische bijstand vragen of verkrijgen?
Als resident moet u zich eerst inschrijven bij het dichtstbijzijnde medisch centrum van de INSS, daar zal u een erkende huisarts (médico de cabecera) toegewezen worden.

Indien de gezondheidstoestand het niet toelaat persoonlijk naar het medisch centrum te gaan, kan men telefonisch een thuisbezoek aanvragen bij het Medische Centrum (centro de salud) van de woonplaats.

Indien de dokter het nodig acht dat een specialist geraadpleegd moet worden, zal hij een verwijsbriefje (volante) geven dat vervolgens aan de specialist moet voorgelegd worden.

Indien een medische interventie nodig is, waarbij een specialist niet kan helpen, zal de huisarts of de specialist de patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis.

Dokters- en specialistenconsultaties, evenals ziekenhuisopname zijn gedekt door uw SIP- kaart.
4. Geneesmiddelen
De huisarts of specialist zal de nodige geneesmiddelen voorschrijven via het officieel voorschrift van INSALUD (= Instituto Nacional de Salud). De geneesmiddelen kan men met dit voorschrift in elke apotheek krijgen, mits de betaling van een % van het totale bedrag afhankelijk van uw statuut.
5. Spoedgevallen
Het nummer van spoedgevallen is 112.

In geval van nood moet men direct naar de dichtstbijzijnde dienst Spoedgevallen van een ziekenhuis van de Sociale Zekerheid gaan.

Opmerking: Niet alle ziekenhuizen behoren tot de Sociale Zekerheid; privé ziekenhuizen rekenen direct ter plaatse de medische kosten aan.
6. Ziektebriefje (informe ILT)
Indien men werkonbekwaam is door ziekte, zal de arts van de Sociale Zekerheid een ziektebriefje uitschrijven voor werkonbekwaamheid.

Voor meer informatie over de gezondheidszorg of de medische bijstand in Spanje, kan men zich richten tot de Servicio de Atención al Paciente (ombudsdienst) van uw Medisch Centrum of de corresponderende dienst van de Medische Inspectie of de Servicio Provincial van de INSALUD. http://www.ingesa.msc.es

Er bestaan ook verschillende private verzekeringsmaatschappijen die meerdere mogelijkheden van bijkomende verzekeringen aanbieden.


VII. BELASTINGEN
Men wordt beschouwd als belastbare verblijfhouder, zodra men 183 dagen per jaar, al dan niet opeenvolgend, in Spanje doorbrengt of als de economische belangen voornamelijk in Spanje gevestigd zijn. In dit geval is men onderworpen aan de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en dit voor het totaal van de inkomsten. Het fiscale aanslagjaar komt overeen met het kalenderjaar.

Tussen België en Spanje bestaat er een dubbelbelastingverdrag dat situaties van dubbele belasting (in België én in Spanje) moet vermijden.

Woont men in Spanje, dan geldt het volgende:

Lonen, wedden en salarissen worden belast in de staat van verblijf. Werknemers- en zelfstandigenpensioenen worden eveneens belast in de staat van verblijf.

Overheidspensioenen blijven in België belastbaar.

Opgelet!
Dit stelt U niet vrij van belastingsaangifte in Spanje, m.a.w. in vele gevallen dient u wel een aangifte te doen ook al heeft u reeds betaald in België. U dient dan bij de aangifte een bewijs van de betaling in België te dienen.
Het attest van betaling kan worden aangevraagd bij de FOD Financiën, Ontvangkantoor Brussel buitenland, Kruidtuinlaan 50 te 1030 Brussel (telefoon: 00 32 2 575 40 80).

Is men resident in Spanje en de inkomsten zijn in België belastbaar, dan is men belastingplichtig in de belasting van niet-inwoners en niet meer in de personenbelasting. De kantoren bevinden zich in Brussel.
De webstek Belgische belastingen: http://minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm

De Spaanse tegenhanger is: www.agenciatributaria.es.
Voor een Spaanse belastingsaangifte dient men zich met het NIE te identificeren.
De lokale belastingdienst kan meer informatie geven. In Spanje is dit de Delegación
of Administracion de la Agencia Tributaria (del ministerio de Hacienda).


VIII. RIJBEWIJS
1. Korte verblijven
Voor korte verblijven volstaat uw Belgisch rijbewijs.
2. Voor residenten en langdurige verblijven
Indien u een Belgisch rijbewijs hebt (of een rijbewijs van een ander land van de Europese Unie) dan dient U deze te laten registreren bij de Registro de Conductores de la Jefatura Provincial de Tráfico of bij de Dirección General de Tráfico (DGT) van uw verblijfplaats. (DR 818/2009 van 9 dec. 2009).
U heeft daarvoor 6 maand de tijd te tellen vanaf uw inschrijving in het register van de EU-burgers.

U dient zich dus bij Tráfico aan te melden met volgende documenten:
 • Identiteitskaart of geldig paspoort
 • Aanvraagformulier (beschikbaar op www.dgt.es of in het betreffend kantoor)
 • Bewijs van betaling van de bijhorende tax
 • Inschrijvingsbewijs van het Vreemdelingenregister (groen blad of kaartje)
 • Recente certificado de empadronamiento
 • Pasfoto's
 • Huidig rijbewijs
Opgelet! Vermits u in Spanje verblijft, bent u volgens de Spaanse wetgeving verplicht om op gezette tijden uw rijbewijs te vernieuwen (of te verlengen), zelfs indien het geen Spaans rijbewijs is (art. 1.3 van de Richtlijn 91/439/CEE).

In Spanje (en de verblijfhouders zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving) wordt een rijbewijs op gezette tijden verlengd na een psychofysiche proef van de bestuurder.

Bij een hernieuwingsaanvraag (of -verlenging) moet u het resultaat van de psychofysische proef van de bestuurder (afgeleverd door een erkend centrum van de provincie van uw verblijfplaats) inleveren.
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/conductores/renovaciones/

U vindt de adressen van de Jefatura Provincial de Tráfico op:
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/dir_telefonos/jefaturas/.

Alle bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen op de webstek:
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/.

Opmerkingen
 • In geval van diefstal of verlies van het Belgische rijbewijs, kunnen Belgen die in Spanje verblijven geen duplicaat aanvragen bij hun vroegere gemeente in België. Zij zullen een Spaans rijbewijs moeten aanvragen.
 • De Consulaire posten kunnen u geen rijbewijs afgeven. Bij verlies of diefstal van een Belgisch rijbewijs dient u contact op te nemen met de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven bent en om een attest te vragen met betrekking to het rijbewijs dat u had. Dit attest legt U voor aan het Consulaat die u tegen de betaling van 10€ een Spaans attest afgeeft die u kan voorleggen aan Tráfico.
 • Het internationale rijbewijs is niet geldig in het land waar het afgegeven wordt en is niet nodig voor de EU-landen (o.a. Spanje).


IX. VOERTUIG
Als u in Spanje woont bent U verplicht om uw Belgische nummerplaat om te ruilen voor een Spaanse, U beschikt daarvoor over een termijn van 60 dagen (na inschrijving in de gemeente - padron).
Na de 60 dagen aanziet men het voertuig niet meer als deel van uw verhuis en moet u invoerrechten betalen.

De aanvraag tot inschrijving gebeurt bij de Jefatura Provincial de Tráfico.
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/vehiculos/matriculacion/ (klikken op Matriculación Ordinaria).
Welke documenten moet u voorleggen bij de aanvraag?
1. Het aanvraagformulier

2. Bewijs van betaling van de taks (92,80€)

3. Persoonlijke documenten:
 • geldig document waarin het Número de Identificación de Extranjero (NIE) voorkomt
 • Geldige identiteitskaart of paspoort
 • Bewijs van woonplaats in de provincie waar de aanvraag ingeleverd wordt. Certificado de empadronamiento
4. Documenten van het voertuig:
Origineel + kopie van de documenten van het voertuig
Gelijkvormigheidsattest (Certificado de Características)
Bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) met de blauwe en roze kopie.

Het gelijkvormigheidattest (Certificado de Características) of bewijs van technische inspectie (Tarjeta de Inspección Técnica) zijn pas te krijgen na een eigenlijke inspectie van het voertuig.

De adressen van de verschillende technische inspecties (ITV) op
www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/vehiculos/itv/.

5. Origineel + kopie van de aankoopfactuur van het voertuig (het BTW-nummer van de verkoper van het voertuig moet hierop vermeld staan) of het contract van verkoop tussen particulieren, vergezeld van een vertaling naar het Spaans.

6. Bewijs van betaling of vrijstelling van de voertuigbelastingen

Opgelet:
Voor vrijstelling van de invoerrechten vraagt men in een aantal gevallen een "certificado de baja consular", dit geldt als bewijs dat U voorheen in België woonde en het voertuig dus deel uitmaakt van uw verhuis.U kunt dit attest bekomen bij uw inschrijving in het Consulaat (10€)


X. ONDERWIJS
1. Algemene opmerkingen
In Spanje zijn kinderen van 6 tot 16 jaar schoolplichtig.

Vóór de leeftijd van 6 jaar volgen de meeste kinderen het kleuteronderwijs.
Het schooljaar loopt van september tot einde juni.
De belangrijkste vakantieperioden zijn Kerstmis, Pasen en de zomermaanden juli en augustus.

Behalve openbare scholen, bestaan er ook heel wat privé-scholen waarvoor een aanzienlijk inschrijvingsgeld en maandelijkse schoolkosten dienen te worden betaald.
2. Spaans Onderwijssysteem
 1. Het lager onderwijs, Enseñanza Primaria Obligatoria (EPO). Dit zijn drie tweejarige cyclussen van 6 tot 12 jaar. Op het einde van het lager onderwijs ontvangen de leerlingen een schoolrapport (Boletón de notas).
  Zij die geslaagd zijn, behalen een Título de Graduado Escolar en gaan over naar

 2. Het middelbaar onderwijs, Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Dit zijn twee cyclussen van elk 2 jaar (12 tot 16 jaar). Hier krijgt men een Título de Graduado en Educación Secundaria en eindigt de verplichte schooltijd.

 3. Nadien kan gekozen worden voor ofwel het Bachillerato ofwel een Formación Profesional, beroepsopleiding. In beide gevallen gaat het om een cyclus van 2 jaar. Het diploma van Bachiller geeft toegang tot de arbeidsmarkt, tot de hogere beroepsopleiding, tot de kunstopleidingen en tot de universitaire studies.

 4. De toelating tot de universiteit wordt bepaald door de resultaten van een toelatingsexamen (Prueba de Acceso a la Universidad - PAU), ook Selectividad genoemd). De afkondiging van dit examen verschijnt in het Boletín Oficial del Estado (BOE). Het BOE is het equivalent van het Belgisch Staatsblad). De webstek is www.boe.es.

  Sinds de zomer 2007 is dit toelatingsexamen niet meer verplicht voor buitenlandse of Spaanse studenten die in het buitenland gestudeerd hebben. De toelating tot de Spaanse universiteit gebeurt nu volgens de toelatingsvoorwaarden tot hogere studies die toegepast worden in het land waar het diploma wordt afgegeven.

  Omgekeerd moeten dus Belgische studenten die in Spanje afstuderen en die in België willen verderstuderen dit toelatingsexamen afgelegd hebben om zich te kunnen inschrijven voor hogere universitaire studies.

  Voor inlichtingen over de PAU in België, kan u contact opnemen met:
  Consejería de Educación y Ciencia
  Ambassade van Spanje
  Bisschoffsheim 39 - bus 15-16
  1000 Brussel
  Tel.: 02/223.20.33
  Fax: 02/223.21.17
  consejeriabelgica.be@mec.es
  http://www.mec.es/sgci/be/es/consejeria/que.shtml

Meer informatie over het Spaanse onderwijsstelsel:
http://www.educacion.gob.es/portada.html
Infolijn voor onderwijs: 91 327 76 81 (9u tot 17u30).

3.1. Openbare instellingen
De openbare instellingen zijn gratis, hoewel sommige bijkomende kosten door de ouders te betalen zijn (schoolboeken, maaltijd en buitenschoolse activiteiten,...). Sommige openbare scholen geven ook intensieve cursussen Spaans voor buitenlandse leerlingen. Als u zich in de Comunidad Valenciana vestigt, moet u er rekening mee houden dat een groot deel van de lessen in het lager onderwijs in de taal van de regio gegeven worden.

In principe is er geen vrije keuze van school ; de kinderen gaan naar school in hun woonplaats of waar de ouders werken. Zijn er echter bij de inschrijving plaatsen vrij dan kan u eventueel aanspraak maken op een plaats in de school van uw keuze.
3.2. Gesubsidiëerde instellingen
Het gaat hier om privé-scholen en andere privé-instellingen die afhangen van diverse instituties, religieuze organisaties of andere, en die door de Staat erkend zijn. Deze onderwijsinstellingen ontvangen subsidies van de Comunidad Autónoma waar ze gelegen zijn.

De kosten liggen hoger dan in het openbaar onderwijs. Maandelijkse inschrijvingskosten moeten betaald worden, evenals andere uitgaven die met de onderwijsinstelling moeten nagegaan worden.
Ongeveer 90% van deze instellingen geeft katholiek onderwijs.
3.3. Privé-instellingen
Er zijn talrijke privé-scholen (escuelas privadas) en Universiteiten in Spanje: tweetalige, buitenlandse of internationale scholen. De programma's van de meeste van deze scholen zijn erkend door de overheid. Toch is het aangeraden om zich vooraf hiervan te vergewissen.

De studiekosten in het privé-onderwijs zijn erg hoog. Omdat er zeer lange wachtlijsten bestaan, is het aangeraden om zo vroeg mogelijk te beginnen met de te volgen inschrijvingsformaliteiten.
4. Homologatie en erkenning van diploma's en buitenlandse niet-universitaire en universitaire studies
Het thema homologatie en erkenning van diploma's en universitaire en niet-universitaire studies is een heel ruim en vooral complex thema, waarvoor wij enkel de belangrijkste informatie kunnen geven.
4.1. Kosten
Sinds 1 januari 2003 is de homologatie- en/of erkenningprocedure in Spanje niet meer gratis.

Blijven wel gratis:
Professionele erkenningen volgens de Europese Richtlijnen.
Homologaties en erkenningen van diploma's en titels behaald tijdens de verplichte schooltijd.
Titels en diploma's van de Gezondheidssector en de specialiteiten ervan.

Meer info over de te betalen taksen vindt u op de website: http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones/titulos-no-universitarios/abono-devolucion-tasas.html

4.2. Legalisatie van de documenten
Alle documenten afgegeven door een autoriteit of instelling binnen de Europese Unie moeten worden gelegaliseerd en zijn vrijgesteld van Apostille.

Legalisatie betekent dat de handtekening van de directeur van de onderwijsintelling moet worden gelegaliseerd door het Ministerie van Onderwijs.
http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones/titulos-no-universitarios/requisitos-generales-.html
4.3. Homologatie of erkenning
Professionele erkenningen

Zie hoofdstuk III, punt 4.

Lager en secundair onderwijs

Tussen Spanje en België bestaat er een overeenkomst (Orden de 25/10/2001) waardoor elk gestudeerd academiejaar, en waarvoor de leerling geslaagd is, tot op het einde van het Secundair Onderwijs gelijkgesteld wordt met een equivalent studiejaar in het andere land.

De nodige documenten moeten voor erkenning van de handtekening van het hoofd van de Belgische onderwijsinstelling voorgelegd worden aan de bevoegde diensten van de respectievelijke Gemeenschap in België vóór inlevering bij de gekozen onderwijsinstelling in Spanje. De documenten moeten verder vertaald worden naar het Spaans door een beëdigde vertaler.

Vooraleer een kind in te schrijven, moet het zijn voorgaande schoolresultaten laten homologeren (homologación) bij het Área de Alta Inspección de Educación van de Comunidad Autónoma waar de school gelegen is. Vaak staat de school zelf in voor deze homologatie-procedure.

Meer informatie:

Voor hogere studies bestaan twee mogelijke erkenningprocedures:
 1. De "homologación académica" (homologatie) van buitenlandse diploma's naar equivalente Spaanse titels houdt een erkenning in van de academische graad in Spanje en veronderstelt een verklaring van gelijkwaardigheid (equivalentie). Men heeft deze homologación of gelijkwaardigheid nodig om verder te kunnen studeren aan een Spaanse onderwijsinstelling en om deel te nemen aan de Spaanse staatsexamens.

 2. De "convalidación" erkent de buitenlandse studies (gedeeltelijke of met een eindtitel) die overeenkomen met de respectievelijke gedeeltelijke Spaanse studies. Met een convalidación kan men voortstuderen aan een Spaanse onderwijsinstelling tot men het betrokken Spaanse diploma behaald heeft.
Integratie in het Spaanse onderwijssysteem:
Het voorleggen van de homologatieaanvraag van buitenlandse studies, geven het recht om zich in te schrijven (niet alle onderwijsinstellingen laten dit toe!) voor de opleiding die volgt op diegene waarvoor de erkenning aangevraagd is of, meer bepaald, het recht om zich in te schrijven voor de toelatingsexamens aan de universiteit.
Deze inschrijving wordt pas definitief na een positieve beslissing binnen de gestelde termijnen. Zoniet blijft de inschrijving en het resultaat van de afgelegde examens zonder gevolg.

Opgelet:
In de praktijk zijn er soms zeer lange wachttijden voor deze beslissing, sommige homologaciones académicas kunnen van 1 1/2 tot 2 jaren duren en dit vanaf het ogenblik dat het aanvraagdossier volledig is. Indien de beslissing komt NA het einde van het academische jaar, dan is dat een verloren jaar en verloren inschrijvingsgeld!

Voorwaarden:
De buitenlandse diploma's waarvan men de homologatie aanvraagt, moeten uitgereikt zijn door officiële onderwijsinstellingen en moeten rekening houden met de vereiste stages voor het verkrijgen van bepaalde titels.

De homologatie van het buitenlandse hogere studies of universitaire diploma kan alleen aangevraagd worden voor een equivalente en officiële Spaanse titel die op het ogenblik van de aanvraag onderwezen wordt in een Spaanse onderwijsinstelling.


XI. DEELNAME AAN DE SPAANSE VERKIEZINGEN
 • In Spanje

  Het Verdrag van Maastricht verleent elke burger van de Europese Unie het recht om te gaan stemmen (actief stemrecht) en het recht om verkozen te worden (passief stemrecht), zowel bij plaatselijke verkiezingen (gemeenteraadsverkiezingen) als bij Europese verkiezingen in de lidstaat van de Europese Unie waar u woont. Dit gebeurt steeds onder dezelfde voorwaarden als voor de onderdanen van dat land.

  Wenst u te gaan stemmen of verkozen te worden (actief of passief stemrecht), dan dient u zich als kiezer in te schrijven in het kiezersregister van uw Spaanse gemeente. Na de registratie ontvangt U een kiesbrief.

  Voor meer informatie, kan u volgende webstek raadplegen http://www.elecciones.mir.es/
 • In België

  Indien U niet meer in België ingeschreven bent als resident kan U niet meer deelnemen aan de Belgische gemeentelijke of Europese verkiezingen, U kunt nl. in Spanje deelnemen aan de lokale of Europese verkiezingen. U kan via het Consulaat wel deelnemen aan de Federale verkiezingen, het Consulaat zal U ten gepaste tijde daarover infromeren.

  De Belgen die hier slechts tijdelijk verblijven kunnen niet deelnemen via het Consulaat en dienen zich voor de nodige informatie te wenden tot hun Belgische gemeente.Zij zullen hun afwezigheid tijdens de verkiezing moeten staven d.m.v. een hotelreservatie, vliegtuigbiljet,...


XII. HUISDIEREN
Sinds 1 oktober 2004 moeten honden, katten en fretten een eigen reispaspoort hebben om zich te verplaatsen in de Europese Unie. Het paspoort wordt afgeleverd door een dierenarts. Dit document levert het bewijs dat het betrokken dier ingeënt werd tegen hondsdolheid en dat geïdentificeerd werd met een elektronische chip of een tatoeage (duidelijk leesbaar en geplaatst voor 03.07.2011). De jonge dieren die nog niet ingeënt kunnen worden, kunnen echter de toelating krijgen om te reizen, maar dit geldt niet voor alle landen.

Voor verdere informatie over het dierenpaspoort kan u terecht bij:
 • In België:

  FOD Volksgezondheid
  Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding
  Afdeling Dierengezondheid en dierlijke producten R.A.C.
  Arcadengebouw 3de verdieping - bur. 3059,
  1010 Brussel
  tel: (0)2 2105255
  fax: (0)2 2105264
  http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm?&fodnlang=nl
 • In Spanje:

  Bij elke dierenarts.


XIII. TERUGKEER NAAR BELGIE
Als u definiteif terugkeert naar België of verhuist naar een ander land, kunt u schriftelijk uw vertrek aan het Consulaat melden.

Desgewenst kan het Consulaat u een attest van inschrijving afgeven voor de periode dat u hier verbleef.

Neem voor uw vertrek contact op de INNS zodat u de nodige documenten heeft om u in België terug in te schrijven bij de mutualiteit.


Bron:
Consulaat van België
Explanada de España, 1-5°
03002 Alicante
Spanje
Tel: (0034) 965 929 147
(0034) 965 929 148
Fax: (0034) 965 141 757

www.diplomatie.be/alicantenl

alicante@diplobel.fed.be

September 2012