F.A.Q.

Veel Gestelde Vragen

Ik ben Belgisch staatsburger en voor 60% mindervalide verklaard. Als ik besluit in Spanje te gaan wonen kom ik dan in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering?

Ik ben Belgisch staatsburger en voor 60% mindervalide verklaard. Als ik besluit in Spanje te gaan wonen kom ik dan in aanmerking voor een invaliditeitsuitkering?

Indien u in uw land van herkomst op grond van uw situatie een invaliditeitspensioen ontvangt, blijft u deze ontvangen als u in Spanje gaat wonen. Het enige dat u moet doen is via het Spaanse Nationaal Instituut voor de Gezondheidszorg in de plaats waar u zich vestigt, uw verandering van woonplaats meedelen aan de Belgische autoriteiten.

Als het daarentegen uw bedoeling is dat de Spaanse autoriteiten uw situatie onderkennen en u daardoor gebruik kunt maken van de hulp en uitkeringen die dienaangaande zijn voorzien in de Spaanse wetgeving, dient u bij de Spaanse Dienst voor de Gezondheidszorg een onderzoek te ondergaan om, met betrekking tot uw situatie, uw mate van mindervaliditeit te laten vaststellen. In het geval van de Valenciaase Deelregering, heeft dit onderzoek plaats bij het Departement van Maatschappelijk Welzijn.

Als uw mindervaliditeit eenmaal wordt onderkend door de Spaanse autoriteiten, kunt u, indien van toepassing, naar gelang het toegekende percentage, een aanvraag indienen tot het verkrijgen van de desbetreffende uitkering. (het toegekende percentage van uw mindervaliditeit hoeft niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met het in België toegekende percentage).

U dient zich echter ook te realiseren, dat als u niet heeft bijgedragen aan het Spaanse Zekerheidsstelsel, de uitkering die u aanvraagt, qua hoeveelheid, hierdoor zal worden beïnvloed. Daarnaast is het vereist, minimaal 10 jaar legaal in Spanje te hebben gewoond.

U kunt ook worden gezien als ‘afhankelijke’, en in die hoedanigheid volgens de Ley de Dependencia, de Afhankelijkheidswet, zowel in aanmerking komen voor de daaraan gerelateerde financiële bijdragen als voor de overige sociale uitkeringen die hiervoor worden toegewezen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet u, (behalve door de daartoe bevoegde autoriteiten een bepaalde graad van afhankelijkheid toegekend te hebben gekregen) minstens 5 jaar legaal op Spaans grondgebied hebben gewoond waarvan minimaal 2 jaar direct voorafgaand aan uw aanvraag.

Wettelijke Referenties:

 • Wet 39/2006, van 14 december, aangaande het Stimuleren van de Persoonlijke Zelfbeschikking en Aandacht aan personen die zich in een afhankelijke situatie bevinden. (Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia)
 • Reglement (CE) Nummer 883/2004 en Nummer 987/ 2009 (Reglamento (CE) Núm. 883/2004 y Núm. 987/2009)
  Koninklijk Wettelijk Besluit 1/1994, van 20 juni, waarbij de bewerkte tekst van de Algemene Wet op het Zekerheidsstelsel en haar ontwikkelingsrichtlijnen wordt goedgekeurd. (Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y su normativa de desarrollo)
 • WET 11/2003, van 10 april, van de Autonome Regering, aangaande het Statuut van Mindervalide personen (LEY 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad)
 • Overige ontwikkelingsregelgeving in zaken aangaande de Sociale Zekerheid:
  http://www.bsocial.gva.es
  www.seg-social.es
  www.imsersodependencia.csic.es

Hoe kan ik de Spaanse nationaliteit verkrijgen?

Hoe kan ik de Spaanse nationaliteit verkrijgen?

Het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit is de hoogste juridische vorm van de integratie van een buitenlander in ons land. De nationaliteit wordt verleend door de Staat en biedt fundamentele rechten voor de persoon, die hij of zij bij gebrek aan een bepaalde nationaliteit niet zou kunnen uitoefenen, zoals het stemrecht, bepaalde rechten zoals recht op toegang tot bepaalde ambten en betrekkingen of toegang tot bepaalde openbare functies.

De nationaliteit wordt niet vrij verleend. Hiervoor moet worden voldaan aan bepaalde vereisten die in de wetgeving worden vastgesteld door de Staat. De nationaliteit kan worden geweigerd op basis van redenen van openbare orde of nationaal belang.

Er zijn verschillende manieren om de Spaanse nationaliteit te verkrijgen, naargelang de persoonlijke omstandigheden: op basis van verblijf, keuze, naturalisatiebrief, bezit van staat en met weerlegbaar vermoeden.

Welke gevolgen heeft de dubbele nationaliteit?

Welke gevolgen heeft de dubbele nationaliteit?

Het feit dat eenzelfde persoon twee nationaliteiten heeft, betekent dat er zich een dubbele juridische band voordoet. Een persoon met dubbele nationaliteit is tegelijkertijd staatsburger van twee landen en geniet van de volledige juridische hoedanigheid van staatsburger van beide Staten.

Dit betekent echter niet dat deze personen tegelijkertijd aan de wetgeving van beide landen onderhevig zijn. In tegendeel, er worden middelen geformuleerd om “voorkeur te geven aan een van de nationaliteiten” zodat personen met een dubbele nationaliteit een referentiepunt heeft wat betreft “burger-staat” aangelegenheden.

Hiervoor nemen de meeste overeenkomsten betreffende dubbele nationaliteit de woonplaats als referentiepunt, zodat burgers met een dubbele nationaliteit niet voortdurend onderhevig zijn aan beide wetgevingen maar enkel aan die van het land waarin hun woonplaats is gevestigd. Dit geldt voor aangelegenheden zoals het afgeven van een paspoort, diplomatieke bescherming, het uitoefenen van burgerrechten en politieke rechten, arbeidsrechten, rechten van de sociale zekerheid en militaire verplichtingen.

Wat moet men doen om een vergunning te krijgen voor kleine bouwwerkzaamheden. (Licencia de Obra Menor)?

Wat moet men doen om een vergunning te krijgen voor kleine bouwwerkzaamheden. (Licencia de Obra Menor)?

Tot kleine bouwwerkzaamheden worden die werkzaamheden gerekend waarbij er geen veranderingen worden aangebracht aan de aspecten die de voornaamste architectonische karakteristieken van het gebouw of de woning bepalen. Dit geldt voor de ruwbouw, de ruimtelijke indeling en de algemene organisatie, de interne herindeling, veranderingen aan gevels, daken, de plaatsing van smeedwerk / latwerk, patio’s, trappen en tuinen.

Voor het verkrijgen van een vergunning dient men zich, voor de aanvang van de werkzaamheden, te melden op de afdeling Urbanisatiezaken van de Gemeente waar het eigendom zich bevindt. Hier wordt een aanvraagformulier verstrekt. Dit formulier dient u in te vullen en samen met een fotokopie van het NIE nummer en een fotokopie van de koopakte (escritura) van de woning waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden, in te leveren. Voor de uitgifte van genoemde vergunning dienen leges betaald te worden. Deze zijn per Gemeente verschillend en bedragen ongeveer 3,72% van de bouwbegroting. Het kan ook een vast bedrag zijn dat bepaald wordt aan de hand van de te verrichten werkzaamheden.

Het aanvraagformulier en de daarbij horende instructies ter verkrijging ervan zijn ook te vinden op de website van een aantal Gemeenten in de Provincie.

Afhankelijk van het soort werkzaamheden en de plaats waar de woning zich bevindt, kan naast het aanvraagformulier en het bewijs van betaling van de leges, gevraagd worden additionele documenten, zoals een plattegrond van het eigendom en een schets van de te verrichten werkzaamheden, in te leveren. Het is daarom raadzaam hier concreet naar te vragen in het Gemeentehuis.

Wettelijke Referenties:


Zie de bouwverordeningen van de desbetreffende Gemeente.

www.miprovincia.es/interes_r.php?interesID=Ayuntamientos kunnen de telefoonnummers en websites van de Gemeenten in de Provincie Alicante worden geraadpleegd.

Mogen er andere talen dan het Spaans of Valenciaans gebruikt worden als men zich richt tot de Openbare Overheden?

Mogen er andere talen dan het Spaans of Valenciaans gebruikt worden als men zich richt tot de Openbare Overheden?

De Spaanse wetten, evenals die van de Comunidad Valenciana, erkennen uitsluitend het Spaans en het Valenciaans. De algemene regelgeving is daarom ook, dat men ten opzichte van de openbare overheidsinstellingen geen andere dan de twee genoemde talen mag gebruiken.

Er bestaat echter een aantal uitzonderingen. Bij de notaris kunnen wij bijvoorbeeld vragen dat bepaalde documenten, zoals testamenten, ook in een andere taal dan de twee genoemde worden geredigeerd door middel van een beëdigde vertaling. Van het gebruik van afwijkende talen is voorts sprake bij het invullen van consumenten klachtenformulieren waarbij zowel het Engels als het Frans gebruikt mogen worden.

In ieder geval doet zich steeds vaker de situatie voor, dat bij de openbare overheidsinstellingen er mensen aanwezig zijn met kennis van talen, die tenminste mondeling de Europese Resident kunnen bijstaan.

Wettelijke Referenties:

Wet 4/1983, van 23 november, aangaande het onderwijs in het Valenciaans.

Waarom is het belangrijk dat Europese Residenten zich laten inschrijven in Spanje?

Waarom is het belangrijk dat Europese Residenten zich laten inschrijven in Spanje?

In overeenstemming met de Spaanse wetgeving is iedere persoon verplicht zich in te schrijven in het bevolkingregister van de Gemeente waar hij /zij hoofdzakelijk woonachtig is.

Slechts wanneer men ingeschreven staat in genoemd register, verkrijgt men de status van burger en daarmee de mogelijkheid tot actieve deelname aan het leven in de Gemeente (bijvoorbeeld deelname aan de Gemeentelijke verkiezingen) en toegang tot een belangrijk aantal openbare diensten (onderwijs, sociale diensten, Gemeentelijke installaties…).

Bovendien is registratie in het Gemeentelijke bevolkingsregister onvermijdelijk om toegang te krijgen tot een aantal diensten en hulpprogramma’s die worden aangeboden door andere overheidsinstellingen.

Wettelijke Referenties:


Wet 7/1985, van 2 april, met betrekking tot de Locale Regelgeving.

Ik ben op korte termijn van plan mij in Spanje te vestigen. Op dit moment ontvang ik een privé-pensioen van de Belgische Staat.

Ik ben op korte termijn van plan mij in Spanje te vestigen. Op dit moment ontvang ik een privé-pensioen van de Belgische Staat.

In Spanje, evenals in de overige lidstaten van de Europese Unie, is het criterium bij het betalen van belastingen, de fiscale residentie (residencia fiscal). Belastingbetalers die langer dan 183 dagen in Spanje woonachtig zijn, of hier economische activiteiten voeren, worden door de Spaanse fiscale autoriteiten gezien als fiscale residenten in Spanje en zij dienen dus hier inkomstenbelastingen te betalen.

De Inkomstenbelastingen belasten over het algemeen zowel de door de fiscale residenten in Spanje genoten inkomsten als die welke verkregen worden uit andere landen. In ieder afzonderlijk geval dient echter rekening te worden gehouden met hetgeen dienaangaande is opgenomen in het Akkoord tussen Spanje en de andere lidstaten, om zo een dubbele belasting te voorkomen.

Voor wat mogelijke aftrekpos

Het belastingsstelsel kent ook verschillende aftrekposten in gevallen zoals het moederschap, het aanschaffen van een hoofdwoning en voor het bijdragen aan een pensioenplan. Voorts past ieder Autonoom Gewest, naast de door de Staat voorgeschreven aftrekposten, een aantal aanvullende ontheffingen toe.

Wettelijke Referenties:

Wet 37/1992 over de Inkomstenbelastingen (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas).

Ik ben Europees burger en heb mijn auto meegenomen uit België om hem te gebruiken wanneer ik hier in Spanje ben (ongeveer 6-7 keer per jaar). Ik zou graag een Spaans kenteken willen aanvragen en hier de Algemene Periodieke Keuring (APK) laten uitvoeren. Welke formaliteiten moet ik hiertoe afhandelen?

Ik ben Europees burger en heb mijn auto meegenomen uit België om hem te gebruiken wanneer ik hier in Spanje ben (ongeveer 6-7 keer per jaar). Ik zou graag een Spaans kenteken willen aanvragen en hier de Algemene Periodieke Keuring (APK) laten uitvoeren. Welke formaliteiten moet ik hiertoe afhandelen?

Allereerst dient u hier de APK keuring te laten uitvoeren bij een van de daartoe geautoriseerde centra in de provincie waar u woonachtig bent. Op de website van de Algemene Directie voor Wegverkeer (Dirección general de Tráfico) kunt u de lijst raadplegen van de APK keuringscentra in iedere provincie (www.dgt.es)

Daarna dient u in de Gemeente waar u in het bevolkingsregister ingeschreven staat, de wegenbelasting over het lopende jaar te betalen.

Vervolgens stelt u zich in verbinding met de Nationale Belastingdienst (Agencia Estatal de la Administración Tributaria, AEAT: www.aeat.es) om te weten te komen of u voor uw voertuig, vanwege zijn specifieke eigenschappen, wel of niet de kentekenbelasting moet betalen (Formulier, Model 576).

Met al deze documenten gaat u vervolgens naar het Verkeersbureau in de provincie waar u woont om de omzetting van het kenteken aan te vragen. U moet daarnaast ook de volgende papieren meenemen:

 • Een geldig paspoort.
 • Het certificaat van inschrijving als EU burger in het Centrale Register voor Buitenlanders.
 • Uw rijbewijs.
 • De originele autopapieren waaruit blijkt dat u de eigenaar bent van het voertuig.
 • Het APK keuringsrapport; het origineel en twee kopieën.
 • Het bewijs van betaling van de wegenbelasting.
 • Het bewijs van betaling, vrijstelling of het niet van toepassing zijn van de kentekenbelasting (Model 576, 06 of 05 van de Nationale Belastingdienst)