Wonen in Spanje

 1. Wonen in Spanje
 2. Permanent verblijf van buitenlanders in Spanje. Algemene regeling
 3. Communautaire regeling
 4. Algemene regelgeving
 5. Links

1. WONEN IN SPANJE

Iedereen met een andere nationaliteit dan de Spaanse die in Spanje wenst te wonen, moet voldoen aan een aantal voorwaarden en een aantal documenten voorleggen om hier toestemming voor te krijgen. De bevoegdheid om buitenlanders toestemming te geven om in Spanje te wonen, komt toe aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat betreft de verblijfsvergunning in Spanje zijn er hoofdzakelijk twee verschillende regelingen:

 • EU-burgers of staatsburgers van Zwitserland en van de Staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (OEER), namelijk Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Op deze burgers is de Communautaire Regeling van toepassing.
 • Burgers met een andere nationaliteit dan de bovenstaande, op wie de algemene vreemdelingenregeling van toepassing is, onverminderd bijzondere gevallen waarvoor een afzonderlijke regeling geldt, zoals diplomatiek personeel of vluchtelingen, waarover we het in deze gids niet gaan hebben.

Hoewel we het hier over de verblijfsvergunning hebben, moet er in elk geval een onderscheid gemaakt worden tussen de volgende twee termen:

 • Permanent verblijf (residencia): dit betekent dat de persoon zich permanent op het Spaanse grondgebied bevindt
 • Kort verblijf (estancia): dit betekent dat de persoon zich HOOGSTENS 90 dagen op het Spaanse grondgebied bevindt, wat meestal het geval is voor toeristen en studenten, hoewel voor deze laatsten nog bijzondere regelingen gelden. Een tijdelijk verblijf kan binnen de in de voorschriften vastgestelde tijdsbeperkingen worden verlengd.

2. PERMANENT VERBLIJF VAN BUITENLANDERS I SPANJE. ALGEMENE REGELING

Ingezetenen zijn buitenlanders die zich in Spanje bevinden op basis van een vergunning om in Spanje te wonen. Ingezetenen kunnen zich in de situatie van een tijdelijk permanent verblijf of een langdurig permanent verblijf bevinden.

A) Tijdelijk permanent verblijf

Een buitenlander met een tijdelijk permanent verblijf heeft een vergunning om langer dan negentig dagen en minder dan vijf jaar in Spanje te verblijven, onverminderd het bepaalde met betrekking tot studieverblijven.

Er bestaan verschillende soorten tijdelijke vergunningen, met als meest gebruikelijke:

 • Niet-lucratieve tijdelijke verblijfsvergunning (Autorización de residencia temporal no lucrativa)
 • Tijdelijke verblijfsvergunning wegens gezinshereniging (Autorización de residencia temporal por reagrupación familiar)
 • Tijdelijke verblijfs- en arbeidsvergunning als werknemer (Autorización de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena)
 • Tijdelijke verblijfsvergunning wegens uitzonderlijke omstandigheden (Autorización de residencia temporal por causas excepcionales)

Hieronder vindt u de voornaamste voorwaarden, documenten en procedures voor elk van deze vergunningen.

Niet-lucratieve tijdelijke verblijfsvergunning.

Het betreft een tijdelijk permanent verblijf zonder arbeids- of beroepsactiviteiten uit te oefenen en wordt meestal aangevraagd bij de Spaanse ambassade of het Spaanse consulaat in het land van herkomst.

De aanvrager mag zich niet illegaal op het Spaanse grondgebied bevinden noch een strafblad hebben. Bovendien moet de aanvrager een openbare of privé-ziekteverzekering hebben met dekking in Spanje en mag hij geen ziekten hebben met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid.

Bovendien moeten buitenlanders die in Spanje wensen te wonen zonder arbeidsactiviteiten of lucratieve activiteiten uit te oefenen, voldoende financiële middelen hebben voor de aangevraagde verblijfsperiode of een periodieke bron van inkomsten voor zichzelf en in voorkomend geval zijn gezin aantonen.

In te dienen samen met de aanvraag:

  • Geldig paspoort, met een minimum geldigheidsduur van één jaar.
  • Uittreksel uit het strafregister
  • Documenten die de financiële middelen en het bestaan van een ziekteverzekering aantonen
  • Medisch attest

De aanvraag wordt naar het Overheidsbureau (Delegación de Gobierno) gestuurd waar de buitenlander de verblijfsvergunning aanvraagt. Het uitblijven van een reactie houdt afwijzing in.

Na toekenning van de vergunning wordt het visum afgegeven, dat de belanghebbende de maand nadien persoonlijk moet ophalen door tijdens de geldigheidsduur van het visum naar Spanje te komen en een Identiteitskaart voor Buitenlanders (Tarjeta de Identificación de Extranjero – TIE) aan te vragen.

Tijdelijke verblijfsvergunning wegens gezinshereniging.

Deze situatie geldt voor buitenlanders met een vergunning om in Spanje te verblijven omdat ze familie zijn van een andere buitenlander met een verblijfsvergunning in Spanje.

Herenigbare familieleden van de buitenlander die reeds wettelijk in Spanje verblijft, zijn:

 • Echtgeno(o)t(e) die noch feitelijk noch rechtens gescheiden is. Er kan in geen geval meer dan één echtgeno(o)t(e) worden herenigd.
 • De persoon met wie een gevoelensrelatie wordt onderhouden die gelijkgesteld wordt aan het huwelijk: ingeschreven in een hiertoe voorzien openbaar register.
 • Eigen kinderen of via van de echtgeno(o)t(e) of partner die jonger zijn dan achttien jaar of gehandicapt zijn, of wanneer me voogd of wettelijk vertegenwoordiger is van een minderjarige of gehandicapte persoon.
 • Rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn of die van de echtgeno(o)t(e) of partner, wanneer ze ten laste zijn, ouder dan vijfenzestig jaar zijn en er redenen zijn die de behoefte aan een verblijfsvergunning in Spanje rechtvaardigen.

Buitenlanders die een verblijfsvergunning aanvragen voor de hereniging van hun familieleden moeten aantonen dat ze over voldoende financiële middelen beschikken om de behoeften van de familie te dekken, m.i.v. medische bijstand als ze niet onder de Sociale Zekerheid vallen, en een geschikte woning hebben om de eigen behoeften en die van de familie te dekken.

Op verzoek moeten o.a. de volgende documenten worden voorgelegd:

 • Kopie van het paspoort van de belanghebbenden
 • Documentatie die aantoont dat de aanvrager werk heeft en over voldoende financiële middelen en medische bijstand beschikt.
 • Documentatie die aantoont dat de aanvrager over een geschikte woning beschikt
 • Documentatie die de familiebanden of de wettelijke of economische afhankelijkheid aantoont.

Tijdelijke verblijfs- en arbeidsvergunning als werknemer.

Deze situatie geldt voor buitenlanders ouder dan 16 jaar met een verblijfsvergunning in Spanje voor een periode van meer dan negentig dagen en minder dan vijf jaar en om een arbeidsactiviteit als werknemer uit te oefenen

Buitenlanders met een dergelijke vergunning moeten de TIE aanvragen binnen de termijn van een maand vanaf hun inschrijving in de overeenkomstige regeling van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social).

De aanvankelijke tijdelijke verblijfs- en arbeidsvergunning als werknemer is één jaar geldig en is, behoudens in bepaalde gevallen, beperkt tot een geografisch gebied en een bepaald beroep.

De buitenlander mag zich niet illegaal op het Spaanse grondgebied bevinden en geen strafblad hebben en de beroepsactiviteit moet echt bestaan en worden aangetoond door middel van een arbeidsovereenkomst voor een termijn gelijk aan de geldigheidsduur van de vergunning en een loon van minstens het wettelijke voltijdse minimumloon, of het nu een voltijdse of deeltijdse overeenkomst betreft.

De werkgever die de buitenlander in dienst neemt, moet over voldoende financiële middelen beschikken om gedurende de termijn van de arbeidsovereenkomst te voldoen aan de verplichtingen ervan.

De verblijfs- en arbeidsvergunning als werknemer wordt verlengd voor een periode van twee jaar, tenzij een langdurige verblijfsvergunning kan worden toegekend, en geldt voor de uitoefening van om het even welke activiteit waar dan ook binnen het nationale grondgebied.

Tijdelijke verblijfsvergunning wegens uitzonderlijke omstandigheden.

Aan buitenlanders die zich in Spanje bevinden in een situatie van inburgering, internationale bescherming, humanitaire redenen of redenen van nationale veiligheid of openbaar belang, of samenwerking met de overheid, kan een tijdelijke verblijfsvergunning worden toegekend. Bovendien zijn er nog andere tijdelijke verblijfs- en arbeidsvergunningen mogelijk voor buitenlandse vrouwen die het slachtoffer zijn van gendergeweld op basis van de samenwerking tegen georganiseerde netwerken, of aan buitenlandse slachtoffers van mensenhandel.

De meest gebruikelijke van deze vergunningen wegens uitzonderlijke redenen is die wegens inburgering, namelijk op de arbeidsmarkt, in maatschappij of op basis van familiebanden.

Buitenlanders die een ononderbroken verblijf van minstens twee jaar in Spanje kunnen aantonen, komen in aanmerking voor de verblijfsvergunning wegens inburgering op de arbeidsmarkt, op voorwaarde dat ze geen strafblad hebben en kunnen aantonen dat ze minstens zes maanden hebben gewerkt aan de hand van een uitspraak van een rechtbank of een beschikking van de Arbeidsadministratie.

Buitenlanders die een ononderbroken verblijf van minstens drie jaar kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning wegens inburgering in de maatschappij, op voorwaarde dat ze geen strafblad hebben, op het ogenblik van de aanvraag over een ondertekende arbeidsovereenkomst beschikken en familiebanden hebben met andere buitenlanders met een verblijfsvergunning of een inburgeringsverklaring voorleggen die hun maatschappelijke inburgering aantoont, afgegeven door de Autonome Regio of de plaatselijke instantie waar hun gebruikelijke woonplaats is gevestigd.

Een verblijfsvergunning wegens inburgering op basis van familiebanden kan worden toegekend wanneer het de vader of moeder van een minderjarige met de Spaanse nationaliteit betreft, op voorwaarde dat de aanvragende ouder de minderjarige ten laste heeft en ermee samenwoont of in orde is met de ouder-kind verplichtingen, of wanneer het kinderen betreft van een vader of moeder die oorspronkelijk de Spaanse nationaliteit hadden. Bij de tijdelijke verblijfsvergunning wegens uitzonderlijke omstandigheden van inburgering wordt ook een arbeidsvergunning in Spanje afgegeven gedurende de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning.

In alle overige gevallen kan de buitenlander de overeenkomstige arbeidsvergunning persoonlijk aanvragen bij de bevoegde instantie voor de behandeling ervan.

B) Langdurig permanent verblijf

Een buitenlander met een langdurig permanent verblijf heeft een vergunning om voor onbepaalde tijd en onder dezelfde voorwaarden als Spanjaarden in Spanje te wonen en te werken.

Buitenlanders die gedurende vijf jaar wettelijk en ononderbroken in Spanje hebben gewoond en buitenlanders die kunnen aantonen dat ze gedurende die periode op basis van een Europese blauwe kaart (Tarjeta azul-UE) ononderbroken in de Europese Unie hebben gewoond, hebben het recht om een langdurige permanente verblijfsvergunning aan te vragen, op voorwaarde dat ze de twee jaar vlak vóór de aanvraag van de verblijfsvergunning op het Spaanse grondgebied hebben gewoond. Bovendien bestaan er nog andere gevallen, zoals ingezetenen die in Spanje zijn geboren en wanneer ze meerderjarig zijn minstens drie jaar vlak vóór de aanvraag wettelijk en ononderbroken in Spanje hebben gewoond; ingezetenen die een bijdrageplichtig pensioen van de Sociale Zekerheid of een bijdrageplichtige uitkering wegens blijvende en algehele arbeidsongeschiktheid of ernstige invaliditeit van de Sociale Zekerheid genieten.

Buitenlanders met een langdurige permanente verblijfsvergunning moeten om de vijf jaar hun Identiteitskaart voor Buitenlanders laten vernieuwen.

3. COMMUNAUTAIRE REGELING

De zogeheten Communautaire Regeling stelt de voorwaarden vast voor de uitoefening van de rechten van in- en uitreis, vrij verkeer, kort verblijf, voorlopig en langdurig permanent verblijf met arbeidsvergunning in Spanje voor de burgers van andere lidstaten van de Europese Unie en de overige staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en voor bepaalde familieleden, ongeacht hun nationaliteit, wanneer ze een EU-, OEER- of Zwitserse burger vergezellen of zich ermee herenigen.

Als het verblijf van een EU-burger korter is dan drie maanden, is het voldoende over een geldig paspoort of identiteitsbewijs te beschikken dat is afgegeven door de overheid van zijn land.

Als hun verblijf langer is dan drie maanden, hebben ze recht op een verblijfsvergunning in Spanje als ze aan de volgende eisen voldoen:

 • werknemer of zelfstandige zijn in Spanje Geacht wordt dat aan deze voorwaarde is voldaan als:
  • – er sprake is van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • – er sprake is van onvrijwillige werkloosheid na meer dan een jaar in dienst te zijn geweest en ingeschreven te zijn als werkzoekende. In bepaalde gevallen wordt ook geacht dat aan deze voorwaarde is voldaan met kortere gewerkte periodes
 • over voldoende middelen en een ziekteverzekering voor zichzelf en het gezin met dekking in Spanje beschikken
 • Ingeschreven zijn in een officieel onderwijscentrum, een ziekteverzekering hebben met dekking in Spanje en over voldoende middelen beschikken voor zichzelf en familie tijdens de verblijfsperiode, of
 • familielid zijn dat een Europese burger vergezelt of zich ermee gaat herenigen, wanneer deze Europese burger aan een van de bovenstaande eisen voldoet. In dit opzicht wordt ongeacht de nationaliteit beschouwd als familielid van de Europese burger:
  • De echtgeno(o)t(e), op voorwaarde dat er geen sprake is van nietigheid van het huwelijk, echtscheiding of wettelijke scheiding
  • Partner gelijkgesteld aan de huwelijkspartner, ingeschreven in een hiertoe voorzien openbaar register in een lidstaat van de Europese Unie of in een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte waarbij het onmogelijk is meer dan één keer tegelijkertijd te zijn ingeschreven in deze staat en op voorwaarde dat de inschrijving niet is geannuleerd.
  • Rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner, jonger dan eenentwintig jaar, ouder dan deze leeftijd als ze te zijner laste of arbeidsongeschikt zijn.
  • Rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn en die van de echtgeno(o)t(e) of partner die te zijner laste zijn.

EU-burgers en hun familie zijn verplicht persoonlijk hun inschrijving in het Centrale Vreemdelingenregister (Registro Central de Extranjeros) aan te vragen bij de vreemdelingendienst (oficina de extranjeros) van de provincie waar ze hun woonplaats wensen te vestigen (of in het overeenkomstige Politiebureau), waarna de EU-burgers een inschrijvingsbewijs krijgen waarop de naam, de nationaliteit en het adres, het identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE) en de inschrijvingsdatum van de ingeschreven persoon staat, samen met de kaart voor familieleden van de EU-burger. Er moet een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs van de aanvrager worden voorgelegd, samen met de bewijsstukken van de andere voorwaarden.

EU-burgers genieten van het verblijfsrecht zolang ze voldoen aan de vermelde eisen. In het geval van twijfel met betrekking tot het naleven van de voorwaarden, kunnen de bevoegde instanties de overeenkomstige controles doen. De belanghebbenden moeten eventuele wijzigingen in hun omstandigheden met betrekking tot hun nationaliteit, burgerlijke staat, adres, enz. onmiddellijk doorgeven.

Wanneer EU-burgers of hun familie gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar wettelijk in Spanje hebben gewoond, hebben ze recht op een langdurige permanente verblijfsvergunning en kunnen ze het overeenkomstige document (verklaring of kaart) om dit recht aan te tonen, aanvragen. In bepaalde gevallen kan deze langdurige permanente verblijfsvergunning ook eerder worden verkregen, bijvoorbeeld wanneer de pensioenleeftijd is bereikt of er zich een blijvende arbeidsongeschiktheid voordoet terwijl ze werken in Spanje.

De familieleden van de zelfstandige of werknemer die bij hem in Spanje wonen hebben, ongeacht hun nationaliteit, recht op een langdurige permanente verblijfsvergunning wanneer de zelfstandige of werknemer dit recht zelf heeft verworven. In dat geval wordt de overeenkomstige permanente verblijfskaart voor familie van een EU-burger afgegeven of vernieuwd.

4. REFERENTIEWETGEVING

Organieke Wet 4/2000 van 11 januari inzake de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie, gewijzigd door de Organieke Wetten 8/2000, 11/2003 en 14/2003

Koninklijk Besluit 240/2007 van 16 februari over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers afkomstig uit de lidstaten van de Europese Unie en andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte

Koninklijk Besluit 557/2011 van 20 april tot goedkeuring van de Uitvoeringsverordening van de Organieke Wet 4/2000 inzake de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie.

5. LINKS

Website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Ministerio de Interior) over de wettelijke regeling van de Europese ingezetenen

Website van het Ministerie van Arbeid en Immigratie (Ministerio de trabajo e Inmigración) met betrekking tot de regeling van de EU-burgers in Spanje

Website van het Ministerie van Binnenlandse zaken over de wettelijke verblijfsregeling van buitenlandse burgers in Spanje

Website van de Vreemdelingendienst van de Subdelegatie van de Regering in Alicante met specifieke informatie over de regeling van de EU-burgers

LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
Duitsland Estland Malta
Oostenrijk Finland Nederland
België Frankrijk Polen
Bulgarije Griekenland Portugal
Cyprus Hongarije Verenigd Koninkrijk
Kroatië Ierland Republiek Tsjechië
Denemarken Italië Roemenië
Slowakije Letland Zweden
Slovenië Litouwen  
Spanje Luxemburg  
STATEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE OVEREENKOMST OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
Ijsland Noorwegen Liechtenstein
OVEREENKOMST VAN DE EUROPESE UNIE MET DE ZWITSERSE CONFEDERATIE
Zwitserland

Wettelijke waarschuwing: de informatie uit deze gids is geheel informatief en leiden niet tot welke rechten, verwachtingen of verantwoordelijkheden dan ook vanuit de Excma. Diputación de Alicante.
Bijgewerkt: juli 2018