Juridische kennisgeving

Dit gedeelte bevat informatie over de voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website die bekend moeten zijn bij de gebruiker, voor de doeleinden die worden geboden in Wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.

 • Eigenaar: Redjinn, Ingenio web S.L. (hierna REDJINN).
 • C.I.F .: B87484473
 • Maatschappelijke zetel: Francisco Iglesias 48, 28038 Madrid
 • E-mail: viw@redjinn.com
 • Telefoon: (+34) 914 210 488

Gebruiksvoorwaarden

1. Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van deze website

De toegang tot deze website is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers en dat houdt in dat u de hierin opgenomen wettelijke waarschuwingen en gebruiksvoorwaarden accepteert en kent. De website viw-costablanca.com/juridische-kennisgeving heeft enkel een informatief karakter, bijgevolg zijn de voorgestelde producten en/of diensten slechts indicatief en is het gebruik ervan exclusief voor de media; dus op geen enkel moment moeten ze worden beschouwd als een commercieel aanbod. VIW-CB behoudt zich het recht om op gelijk welk moment de wijzigingen en modificaties aan te brengen die zij nodig acht voor de webpagina zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker garandeert de echtheid en waarheidsgetrouwheid van alle gecommuniceerde gegevens, zowel bij het invullen van registratieformulieren als op elk later moment en is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie zodat uw werkelijke situatie weergegeven wordt. De gebruiker is verantwoordelijk voor de onnauwkeurigheid of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie.

1.1. Verplichting om correct gebruik te maken van de website en inhoud.

De gebruiker gaat akkoord met het juiste gebruik van de website en de hulpprogramma’s aan u geleverd volgens: de wet, dit juridisch document en de instructies en waarschuwingen die aan hem meegedeeld werden.
De gebruiker gaat akkoord met het exclusieve gebruik van de website en de inhoud daarvan voor legale doeleinden voor zover ze de wet niet overtreden en/of schadelijk kunnen zijn voor de legitieme rechten van VIW CB of een derde partij, en/of schade of verlies (direct of indirect) kunnen veroorzaken.

De gebruiker zal geen gebruik maken van de inhoud van de website voor illegale doeleinden die verboden zijn volgens dit juridisch document, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden of dat op een manier die schade, overbelasting, aantasting of belemmering van het normale gebruik van de website, computerapparatuur of documenten, bestanden en allerlei inhoud die is opgeslagen op een computer (hacking) van VIW CB, andere gebruikers of gelijk welke internetgebruiker (hardware en software ).

In het bijzonder en louter indicatief en niet exhaustief, verbindt de gebruiker zich ertoe om geen informatie, gegevens, berichten, afbeeldingen, foto’s, geluidsbestanden, opnames, software door te geven, te distribueren of beschikbaar stellen aan derden en, in het algemeen, elk soort materiaal dat:

 • Ingaat tegen de fundamentele rechten en de openbare vrijheden die erkend worden in de Grondwet, de internationale verdragen en de rest van de wetgeving.
 • Aanzetten tot of het bevorderen van criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de moraal en de goede gewoonten die algemeen geaccepteerd worden.
 • Aanzetten tot of het bevorderen van acties, houdingen of gedachten die discriminerend zijn op grond van geslacht, ras, religie, geloof of leeftijd.
 • Toevoegen of het beschikbaar maken of het toestaan van de ​​toegang tot producten, elementen, berichten en/of diensten die ofwel crimineel, gewelddadig, beledigend, schadelijk, vernederend of algemeen in strijd zijn met de wet, de moraal en de goede gewoonten die algemeen aanvaard worden.
 • Onjuiste, dubbelzinnige, onnauwkeurige, overdreven of geïmproviseerde informatie die misleidend werkt op het doel of de doeleinden van de communicatie.
 • Het wordt beschermd door een intellectuele of industriële eigendom van derden zonder dat de gebruiker de nodige autorisatie heeft gekregen van de eigenaars om het gebruik uit te voeren of denkt uit te voeren.
 • Schendt de bedrijfsgeheimen van derden.
 • In strijd is met het recht op eer, persoonlijke en familiale privacy of het eigenbeeld van de mensen.
 • Op welke manier dan ook afbreuk doen aan het krediet en de reputatie van VIW CB of derden.
 • De voorschriften overtreden inzake geheimhouding van communicatie.
 • Het opbouwen van, indien van toepassing, illegale, misleidende of oneerlijke concurrentie.
 • De integratie van virussen of andere fysieke of elektronische elementen die beschadiging kunnen toebrengen of de normale werking van het netwerk, systeem of computerapparatuur (hardware en software) belemmeren van VIW CB of derden of die de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen op deze computers kunnen beschadigen.
 • Als gevolg van de kenmerken (zoals formaat, extensie, enz.) de normale werking van de dienst bemoeilijkt.

In overeenstemming met de hierboven uiteengezette bepalingen, stemt de gebruiker ermee in de inhoud beschikbaar voor gebruikers op de website te gebruiken. Daarmee wordt bedoeld -zonder dat deze lijst een beperkend karakter heeft- teksten, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, technologie , software, links en andere audiovisuele inhouden, evenals het grafisch ontwerp en broncodes (hierna de «inhoud»), in overeenstemming met de wet, dit juridisch document, andere berichten, gebruiksvoorschriften en instructies waarvan hij op de hoogte werd gebracht, evenals met moraliteit en algemeen aanvaarde goede gewoonten en openbare orde, en in het bijzonder verbindt hij zich ertoe om zich te onthouden van:

 • De inhoud reproduceren, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen of op gelijk welke manier openbaar te communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van de eigenaar van de overeenkomstige rechten of het wettelijk is toegestaan.
 • Het auteursrecht en andere identificerende gegevens van de reservering van rechten van VIW CB of zijn eigenaars, vingerafdrukken of andere technische middelen die zijn vastgesteld voor hun erkenning verwijderen, manipuleren of op eender welke manier wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te onthouden de inhoud te verkrijgen en zelfs proberen te verkrijgen met behulp van andere middelen of procedures dan degene die volgens de cases beschikbaar zijn gesteld voor dit doel of die hiervoor zijn aangegeven op de website waar de inhoud zich bevindt of, in het algemeen, die welke gewoonlijk op het internet worden gebruikt voor dit doel zolang ze geen risico van schade inhouden of de website, diensten en/of inhoud uitschakelen.

1.2. Industriële en intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker gaat ermee akkoord de industriële eigendomsrechten van VIW CB en eventuele andere derde partijen te respecteren. Het gebruik of de verlening van toegang tot de website houdt niet in het verlenen van enig recht op handelsmerken, handelsnamen of enig ander onderscheidend teken dat erin wordt gebruikt.

De gebruiker kan de webpagina op zijn terminal downloaden, mits deze voor privégebruik is, zonder commercieel doel, zodat hij de inhoud van de website niet kan exploiteren, reproduceren, verspreiden, wijzigen, openbaar communiceren, toewijzen, transformeren of gebruiken voor publiek of commercieel.

Evenzo is de inhoud het intellectueel eigendom van VIW CB, en het is niet zo dat er verstaan kan worden dat ze afgestaan worden aan de gebruikers zoals in dit wettelijk document werd vastgelegd, wordt geen van de exploitatierechten of gelijk welke andere die bestaan ​​of kunnen bestaan ​​over de inhoud buiten de strikt noodzakelijk voor het juiste gebruik van de website.

1.3. Duur van de service

VIW CB garandeert de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website niet. Indien redelijkerwijs mogelijk, zal VIW CB eerder waarschuwen voor onderbrekingen in de werking van de website. VIW CB garandeert niet het nut van de website voor de realisatie van een specifieke activiteit, noch de onfeilbaarheid ervan.

Toegang tot de VIW CB-website heeft een onbepaalde duur; VIW CB behoudt zich echter het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te schorsen tot gebruikers die, naar hun mening, de gebruiksregels van haar website schenden en de gepaste wettelijke maatregelen treffen. VIW CB behoudt zich ook het recht om de toegang tot sommige delen van de website niet voor het grote publiek open te stellen maar te beperken tot specifieke gebruikers aan de hand van een paswoord (waarvoor zij verantwoordelijk zijn) om  toegang te hebben.

2. Uitsluiting van aansprakelijkheid

VIW CB stelt alles in het werk om fouten in de inhoud van de website te voorkomen, maar biedt geen garantie of verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten in de inhoud van de website.

VIW CB sluit elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook uit die voortvloeit uit:

 • De onderbreking van het gebruik of het gebrek aan toegang tot de website.
 • De privacy en veiligheid bij het gebruik van de website door de gebruiker en/of de ongeoorloofde toegang van onbevoegde derde partijen.
 • De mogelijke overdracht van elementen die een nadelig effect hebben op computersystemen.
 • De juistheid, volledigheid en tijdige bijwerking van de inhoud van haar website.

3. Wetgeving en jurisdictie

De levering van de dienst wordt geregeld door de Spaanse wetgeving, waarbij de rechtbanken van Alicante bevoegd zijn, waarnaar de gebruiker uitdrukkelijk verwijst.