Autorijden in Spanje

 1. Autorijden in Spanje
 2. Administratieve vergunning om te mogen rijden
 3. Buitenlandse rijbewijzen
 4. Rijbewijzen uit andere landen omwisselen
 5. Het rijbewijs met punten
 6. Documenten van het voertuig
 7. Registratie
 8. Boetes
 9. Interessante adressen
 10. Links
 11. Wetgeving

1. AUTORIJDEN IN SPANJE

De Spaanse overheidsorganen zoals gemeentes, de Staat door middel van Dirección General de Tráfico, DGT (te vergelijken met het Belgische DIV – Dienst Inverkeerstelling) en de Spaanse autonome regio’s zijn verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid en de administratie inzake motorvoertuigen en autokeuringen.
Om in Spanje auto te mogen rijden moet men over de nodige administratieve vergunningen beschikken. Deze gelden voor de eigenaar van het voertuig en geven hem/haar toestemming om een bepaalde type wagen voor een bepaalde periode te mogen besturen. Na de vervaldatum dient deze vernieuwd te worden.

2. ADMINISTRATIEVE VERGUNNING OM TE MOGEN RIJDEN

In Spanje, zoals in andere landen, bestaan er verschillende soorten rijbewijzen afhankelijk van het type voertuig (brommer, personenauto, vrachtwagen) en heeft men vaak een speciaal type rijbewijs nodig om bijvoorbeeld voertuigen met een hoger vermogen of gewicht te mogen besturen. Daarnaast is ook de leeftijd belangrijk.
De vereisten in Spanje voor het verkrijgen van een rijbewijs zijn de volgende:

 • de vereiste leeftijd voor een bepaald rijbewijs of -vergunning.
 • slagen in de technische of praktische testen
 • slagen in de psychotechnische testen
 • overige bijhorende vereiste: in bezit zijn van een eerder rijbewijs

De rijbewijzen en –vergunningen worden in Spanje door de provinciale en lokale verkeerbureaus (Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico) ingediend nadat wordt bevestigd dat de aanvrager  over de psychotechnische vereiste, kennis, vaardigheden, bekwaamheden en gedrag voor ieder bewijs beschikt. De algemene rijbewijzen zijn:

 • AM bromfietsen met twee of drie wielen en lichte vierwielers.
  De minimale leeftijd voor het behalen van dit bewijs is vijftien jaar.
 • A1 bromfietsen met een maximaal cilinderinhoud van 125 cm³ en maximaal vermogen van 11 kW.
  De minimale leeftijd voor het behalen van dit bewijs is zestien jaar.
 • A2 motorfietsen met een maximaal vermogen van 35 kW
  De minimale leeftijd voor het behalen van dit bewijs is achttien jaar.
 • A motorfietsen en driewielers voorzien van een motor
  De minimale leeftijd voor het behalen van dit bewijs is twintig jaar.
 • B geeft toestemming om de volgende wagens te mogen rijden met een minimumleeftijd van achttien jaar:
  • Personenwagens met een maximaal toegestaan gewicht van 3.500kg en bestemd voor het vervoer van, naast de bestuurder, tot en met acht personen.
  • Twee gekoppelde voertuigen bestaande uit een trekker waarmee met een B rijbewijs mag worden gereden en een aanhanger waarvan het maximale gewicht niet hoger is dan 750 kg. Het maximale toegestane gewicht mag niet hoger zijn dan 4.250 kg onverminderd de regels voor het besturen van dit soort voertuigen.
  • Drie- en vierwielers voorzien van een motor.

B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E: voor andere type rijbewijzen om vrachtwagens met een ander gewicht, bussen voor meer of minder passagiers of bepaalde speciale voertuigen te mogen rijden. Om deze voertuigen beroepsmatig te mogen besturen zijn er bepaalde vereisten die door de professionele bestuurdersregeling worden bepaald.

3. BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN

Overige rijbewijzen en -vergunningen, naast de Spaanse, die door een lidstaat van de Europese Unie werden afgegeven, zijn ook in Spanje geldig onder de voorwaarde dat de minimale vereiste leeftijd dezelfde is als die van Spanje en het bewijs of vergunning nog geldig is.

De Spaanse regelingen betreffende de geldigheid, controle van psychofysieke bekwaamheden en de toekenning van een aantal punten zijn dan van toepassing voor de houder die permanent in Spanje woont en in bezit is van een rijbewijs uit één van de lidstaten.

Wanneer het om een rijbewijs gaat dat voor een onbepaalde periode geldig is dient de houder dit te om te ruilen nadat hij/zij twee jaar in Spanje heeft gewoond.

De houder van een rijbewijs die in Spanje woont en zich dient aan te passen aan de Spaanse regeling betreffende het hierboven vermelde, kan zijn/haar rijbewijs houden en zich laten inschrijven in het Register van bestuurders en overtreders (Registro de conductores e infractores) gedurende de periode dat het bewijs geldig is overeenkomstig met de leeftijd en type bewijs. De houder kan op ieder moment een aanvraag doen bij het provinciale verkeersbureau om het buitenlandse rijbewijs voor een gelijkwaardig Spaans bewijs om te wisselen. In bepaalde situaties kan dit van rechtswege worden gedaan.
(Raadpleeg voor meer informatie Art. 15 van Koninklijk Decreet 818/2009)

4. RIJBEWIJZEN UIT ANDERE LANDEN OMWISSELEN

Spanje heeft overeenkomsten met een groot aantal landen waarmee een buitenlands rijbewijs kan worden omgewisseld nadat bepaalde vereiste worden nagekomen en papierwerk wordt ingevuld.

Voor ieder akkoord zijn er verschillende vereisten per land en zelfs per type rijbewijs of vergunning, alhoewel, deze eisen grotendeels het verblijf in Spanje inhouden, over de nodige psychofysieke bekwaamheden beschikken, het buitenlandse rijbewijs indienen, in bezit zijn van een geldig rijbewijs uit het land van herkomst en een aantal stukken zoals pasfoto’s indienen.

Normaliter worden de A1, A en B rijbewijzen zonder testen omgewisseld. Voor overige types zijn er bepaalde testen nodig afhankelijk van de overeenkomst.

In elk geval worden er geen rijbewijzen omgewisseld als de aanvrager al in Spanje woonde voordat de overeenkomst werd getekend.
Volgens de verschillende overeenkomsten kunnen rijbewijzen uit te volgende landen worden omgewisseld:

Democratische en Populaire Algerijnse Republiek

Republiek van Uruguay

Argentijnse Republiek

Bolivariaanse Republiek Venezuela

Republiek van Bolivia

Federale Republiek van Brazilië

Republiek van Chili

Republiek El Salvador

Republiek van Colombia

Republiek der Filipijnen

Republiek van Ecuador

Republiek Guatemala

Rijkdom van Marokko

Republiek Servië

Republiek van Nicaragua

Republiek Turkije

Republiek Peru

Tunesië

Dominicaanse Republiek

Oekraïne

Republiek Panama

Macedonië

Republiek Paraguay

5. HET RIJBEWIJS MET PUNTEN

Sinds 2006 is in Spanje het “rijbewijs met punten” (Carnet por puntos) geldig. Dit betekent dat iedere bestuurder een aantal punten krijgt toegewezen (12 voor de gewone bestuurders en 8 voor beginnende bestuurders) en deze bij iedere overtreding, naast de economische boete, een aantal punten verliezen afhankelijk van de ernst van de overtreding (bijvoorbeeld autorijden zonder veiligheidsriem betekent het verlies van 3 punten). Daarnaast kan men in de loop van de tijd en wanneer er geen punten verloren zijn gegaan meer punten winnen tot een maximaal aantal van 15.

Op de website van de DGT is een tabel te raadplegen waarin staat welke overtredingen overeenkomen met hoeveel punten evenals het beschikbare puntensaldo op ons rijbewijs.

Het verliezen van alle punten betekent het verliezen van het rijbewijs of –vergunning en moet de bestuurder een aantal cursussen verkeersonderwijs volgen om het opnieuw te behalen. Deze cursussen kan men tevens volgen om punten weer op te sparen zonder ze allemaal voorafgaand te hebben verloren.

6. DOCUMENTEN VAN HET VOERTUIG

De algemene documenten die men in het voertuig moet hebben naast het rijbewijs zijn de Rijvergunning van het voertuig (Permiso de Circulación) en de Autokeuring (Ficha de Inspección Técnica).

Op de rijvergunning van het voertuig worden, naast de naam en adres van de houder van het voertuig, bepaalde gegevens ter identificatie van het voertuig vermeld.

Betreft de autokeuring, houdt dit gegevens inzake het vermogen en andere technische gegevens van het voertuig in evenals de verschillende datums waarop de keuringen moeten worden vernieuwd (Inspección Técnica de Vehículos – ITV). De voertuigen die in Spanje zijn ingeschreven moeten tijdelijk worden gekeurd om de algemene staat en veiligheidsonderdelen van het voertuig te verifiëren. De frequentie ligt aan de ouderdom van het voertuig. De voertuigen die in het buitenland staan ingeschreven mogen vrijwillig in Spanje laten worden gekeurd en krijgen hier een verslag van maar nooit een Spaanse autokeuringskaart.

Naast deze documenten is het verstandig om een kopie van de autoverzekeringspolis in het voertuig te bewaren evenals een bankuittreksel waar de betaling van de laatste factuur op staat vermeld en de vervaldatum van de verzekering.

Wanneer men een voertuig aan een andere eigenaar wil overdragen is het tevens verstandig om de hierboven vermelde documenten in orde te hebben en op de hoogte zijn van het betalen van de wegenbelasting (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica – IVTM) dat jaarlijks door de gemeente in rekening wordt gebracht en geen onbetaalde boete hebben. De overdracht wordt in het provinciale verkeersbureau (Jefatura Provincial de Tráfico – JPT) van de koper of verkoper uitgevoerd voorafgaand het betalen van de overdrachtsbelasting (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales – ITP) van de autonome regio en een heffing van de JPT.

De IVTM (wegenbelasting) is een lokale belasting die aan de gemeente waar het voertuig staat ingeschreven moet worden betaald. Het bedrag hangt grotendeels af van het vermogen van het voertuig. In de provincie Alicante wordt deze belasting over het algemeen in SUMA betaald.

7. REGISTRATIE

Om de in Spanje rijdende voertuigen te kunnen identificeren is het verplicht om over een Spaans kenteken te beschikken wanneer het voertuig permanent in Spanje gaat rijden en is de houder ook verplicht om een Spaans kenteken aan te vragen.
Om het voertuig te registreren moet men de heffing bij de gemeente betalen evenals, indien van toepassing, de registratiekosten en IVTM. Ook moet het voertuig worden gekeurd en het nodige papierwerk bij het provinciale verkeersbureau worden geregeld.
Het niet registreren van buitenlandse voertuigen kan van boetes tot de immobilisatie van het voertuig leiden.

Wanneer het voertuig niet meer in gebruik is, moet het worden uitgeschreven bij de JPT en ingeleverd worden bij een geautoriseerde instelling voor de vernietiging van dit soort voertuigen. Het voertuig op de openbare weg laten staan kan tot verschillende soorten aansprakelijkheden leiden.

8. BOETES

Voor de Spaanse autoriteiten is de verkeersveiligheid van groot belang daarom zorgen zij dat de regels worden gerespecteerd en kunnen bepaalde overtredingen zelfs met gevangenis worden gestraft zoals bijvoorbeeld: onder invloed van hoge hoeveelheden alcohol rijden, te snel of een manier waarop er schade aan derden kan berokkend worden.

Er bestaan bepaalde acties waar een administratieve boete voor bestaat. De boete betekent het betalen van een bepaald bedrag dat afhankelijk van de overtreding tot zelfs duizenden euro kan zijn en het verlies punten van het rijbewijs. In de hieronder vermelde wetgeving zijn de verboden handelingen en bijhorende boetes te raadplegen.

Overtredingen van buitenlanders die niet regelmatig in Spanje wonen, kunnen soms leiden tot de immobilisatie van het voertuig door de Spaanse autoriteiten totdat de boete wordt betaald.

Zodra de DGT, autonome politie of lokale een aanklacht ontvangt begint de zogenoemde sanctieprocedure en krijgt de geïnteresseerde de kans om bewijzen te leveren en zijn/haar rechten na te laten leven. Er kan bij het Administratie bureau zelf of, indien van toepassing, de Rechtbank beroep worden gedaan op het besluit. Echter zijn er grote voordelen als de boete snel en vrijwillig binnen de wettelijke termijn wordt betaald. Het niet betalen van een verkeersboete kan tot het afhouden van loon, bankrekeningen, voertuigen en zelfs ontroerende goederen leiden met daarnaast de bijhorende toeslag.

9. INTERESSANTE ADRESSEN

Jefatura de Tráfico de Alicante
C/ Ferré Vidiella, 4 esquina S. Juan Bosco, 12 – 03071 Alicante
Telf: 965 12 54 66 / Fax: 965 92 57 59
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 8-16.30 u. Vrijdag van 8:30-13 u.

10. LINKS

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/canje-de-permisos/union-europea.shtml

11. WETGEVING

 • Wetgevend Koninklijk Decreet 6/2015, van 30 oktober, inzake de goedkeuring van de herschikking van de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Spaans Wegenverkeerswet).
 • Koninklijk Decreet 1428/2003, van 21 november, inzake het Wetgevend Koninklijk Decreet 339/1990, van 2 maart, betreffende de goedkeuring van de tekst van de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Spaans Wegenverkeerswet).
 • Koninklijk Decreet 2822/1998, van 23 december, inzake de goedkeuring van de algemene verkeersregels.
 • Koninklijk Decreet 320/1994, van 25 februari, inzake de goedkeuring van de Regeling van de Sanctieprocedures betreffende het Verkeer, het Verkeer van Motorvoertuigen en Verkeersveiligheid.

Wettelijke waarschuwing: de informatie uit deze gids is geheel informatief en leiden niet tot welke rechten, verwachtingen of verantwoordelijkheden dan ook vanuit de Excma. Diputación de Alicante.

Herzien: oktober 2018