Bevolkingsregister

 1. Wat en waarvoor is het bevolkingsregister?
 2. Waarom inschrijven?
 3. De rechten van inwoners
 4. Eisen, documentatie en procedure
 5. Revisie van het bevolkingsregister
 6. Documentatie bevolkingsregister
 7. Bevolkingsregister en kiesregister

WAT EN WAARVOOR IS HET BEVOLKINGSREGISTER?

Het bevolkingsregister is een administratief register waarin alle inwoners van een gemeente staan. Volgende gegevens worden er o.a. geregistreerd:

 • Volledige naam
 • Geslacht
 • Adres
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats en -datum
 • Het nummer van de identiteitskaart. In het geval van Europese residenten, kan het nummer dat op het certificaat van het algemeen register van buitenlanders staat worden gebruikt. Bij gebrek aan dit certificaat wordt voor de inschrijving het nummer van een geldig identiteitsdocument of geldig paspoort van het land van herkomst gebruikt.
 • School- of academisch certificaat of diploma
  Alle andere gegevens die voor het Kiesregister (Censo electoral) nodig zijn, waarbij altijd de fundamentele rechten van de grondwet worden gerespecteerd.
  Verder kunnen vrijwillig de volgende gegevens gegeven worden:
  • Benoeming van personen die de inwoner vertegenwoordigen kunnen tegenover de gemeentelijke administratie van het bevolkingsregister.
  • Telefoonnummer

Alle inwoners moeten de gemeente informeren over veranderingen van hun persoonlijke gegevens in verband met het bevolkingsregister.

De inschrijving in het bevolkingsregister is een bewijs van residentie in de gemeente op een vast adres, maar niet dat de aanwezigheid in Spanje legaal is en het verleent ook geen andere rechten dan die waarin de geldige wetgeving voorziet.

Het doel van het bevolkingsregister is het aantal inwoners en de identiteit van deze in de gemeente te kennen, zodat de openbare diensten (gezondheid, onderwijs, transport, enzovoort) aan het bevolkingsvolume kunnen worden aangepast.

De Spaanse wet verplicht iedere lokale administratie tot terbeschikkingstelling aan de burgers van bepaalde gemeentelijke diensten, en als gevolg daarvan zijn er meer verplichte diensten nodig voor een grotere bevolking.

Dit is de hoofdreden van een bevolkingsregister: een instrument te zijn voor het ontwerp en ontwikkeling van gemeentelijk beleid en diensten, en ook het fundament te zijn van het kiesregister.

Het aantal wethouders voor een bepaalde gemeente hangt direct af van het aantal inwoners dat daar in het bevolkingsregister ingeschreven staat.

Zowel het creëren als het onderhouden en bijwerken van het bevolkingsregister is verantwoordelijkheid van de gemeente, hoewel het Nationale Instituut voor Statistiek ook bepaalde functies heeft, zoals de ambtshalve revisie.

Het bevolkingsregister wordt continu bijgehouden, en aan het begin van elk jaar wordt het officiële aantal inwoners van elke gemeente bekendgemaakt.

WAAROM INSCHRIJVEN?

Iedereen die in Spanje woont, is verplicht zich in te schrijven in het bevolkingsregister van de gemeente waar hij of zij normaal gezien woont.

Naast dit wettelijk verplichte karakter, is het aan te bevelen zich in te schrijven daar dit zeer nuttig is voor de burgers. Via de inschrijving wordt een burger inwoner van een gemeente en kan dan van alle rechten van inwoners gaan genieten, zoals later in deze gids te zien zal zijn.

Het ingeschreven staan is ook een voorwaarde om toegang te krijgen tot essentiële diensten zoals scholen, primaire sociale hulp en het verkrijgen van de kaart voor de sociale zekerheid (tarjeta sanitaria).

Vanuit een ander gezichtspunt heeft een burger die in een gemeente van de Valenciaanse gemeenschap ingeschreven staat ook andere voordelen, zoals bij voorbeeld fiscale voordelen op het gebied van erfenissen of bij het kopen van een hoofdwoning.

In dit opzicht, bepaalt de grondwet van de Valenciaanse Gemeenschap, artikel 3, dat alle Spaanse burgers die in een gemeente van de Valenciaanse Gemeenschap hun administratief vast adres hebben, de politieke status van Valenciaanse burgers krijgen, en dit artikel bepaalt tevens dat de burgers van de Europese Unie die in de Valenciaanse Gemeenschap residenten zijn, dezelfde rechten en plichten zullen hebben als alle Valencianen, met de door de grondwet of andere wetten bepaalde uitzonderingen.

DE RECHTEN VAN INWONERS

Het inwoner-zijn verleent de burger een serie rechten in zijn of haar relaties met de gemeente en in het algemeen voor de deelname in sociale en openbare aangelegenheden.

De belangrijkste van deze rechten zijn de volgende:

 • Het recht om te kiezen en om gekozen te worden bij gemeentelijke verkiezingen, volgens de kieswet.
 • De deelname aan het gemeentelijke bestuur volgens de wetgeving en, zo nodig, als de vrijwillige medewerking van de inwoners wenselijk is, aan de gemeentelijke beheersorganen.
 • Gebruik maken van de openbare gemeentelijke diensten, evenals van de algemene diensten volgens de geldige normen.
 • Meedoen bij de uitvoering van de gemeentelijke activiteiten, door middel van de wettelijke economische en persoonlijke bijdragen.
 • In verband met alle gemeentelijke dossiers en documentatie, informatie ontvangen en beredeneerde verzoeken indienen.
 • Een volksreferendum aanvragen volgens de bepalingen van de wet.
 • De prestatie eisen, en zo nodig het opzetten van een openbare dienst eisen als deze een gemeentelijke competentie van verplichte aard is.
 • Volksinitiatieven steunen volgens de bepalingen van de Spaanse grondwet.
 • En alle andere rechten en plichten volgens de wet.

In verband met de activiteiten van de gemeente hebben de inwoners een uitgebreid recht op toegang tot de informatie, op allerlei gebieden van de gemeentelijke activiteiten, zoals het goedkeuren van de begroting, ruimtelijke ordening, goedkeuring van de regels en normen van de lokale regering, of van besluiten van de gemeenteraad. Dit recht op informatie en deelname van de burgers bij de besluitvorming en de activiteiten van de gemeente, kan zowel individueel door elke inwoner of collectief via een vereniging van inwoners uitgeoefend worden.

EISEN, DOCUMENTATIE EN PROCEDURE

De inschrijving in het bevolkingsregister moet daar gebeuren waar de burger normaliter woont. In het geval dat u meerdere woningen in Spanje heeft, moet u zich daar inschrijven waar u ieder jaar de meeste tijd woont.

De inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente is kosteloos. De personen die normaliter in een gemeente verblijven en niet ingeschreven staan, moeten zich inschrijven in het bevolkingsregister en daarbij aangeven dat ze geen kennis hebben dat ze in een ander bevolkingsregister ingeschreven zouden staan, en verklaren het ermee eens te zijn ambtshalve uitgeschreven te worden van bevolkingsregisters waar ze voor deze datum ingeschreven mochten zijn.

Voor de inschrijving moet men het origineel en een fotokopie van de identiteitskaart, paspoort en certificaat van inschrijving in het centraal register van buitenlanders (als men dat heeft), voorlopig asielverzoek of een ander geldig identiteitsdocument voor niet-communautaire buitenlanders, verleend door een Spaanse autoriteit, overleggen.

In ieder geval, als men niet over documentatie van de Spaanse autoriteiten beschikt, voorziet de Spaanse wet dat men zich in het bevolkingsregister kan inschrijven met een geldig identiteits- of paspoortnummer van de autoriteiten van het land van oorsprong, wat echter niet betekent dat men zich niet verplicht moet inschrijven in een centraal register voor buitenlanders (certificaat van inschrijving voor burgers van de Unie).

Om het vaste verblijfsadres te bewijzen moet men dit aantonen door middel van documenten zoals:

 • eigendomsakte van een woning
 • huurcontract
 • toestemming van de eigenaar van een woning om zich op dat adres in te schrijven samen met een fotokopie van identiteitskaart, paspoort of ander persoonlijk identiteitsdocument. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat de eigenaar van de woning naar de gemeentelijke ambtenaar gaat om zijn toestemming te bevestigen.
 • in sommige gemeenten is het toegestaan het eigendom van een woning ook op andere wijze te bewijzen, zoals door middel van de laatste rekeningen van water, gas, elektriciteit en dergelijke.

Niet zelfstandige minderjarigen en gehandicapte meerderjarigen hebben dezelfde status van inwoners als diegene die voor hun toezicht verantwoordelijk zijn of, als deze niet bestaan, hun wettelijke vertegenwoordigers, behalve als deze toestemming verleend hebben dat zij in een andere gemeente mogen wonen.

In het geval van minderjarigen met gescheiden of gescheiden levende ouders, moeten deze om zich bij de gemeente in te schrijven de toestemming van beide ouders hebben of een gerechtelijk vonnis of scheidings-convenant waaruit de verantwoordelijke voor het toezicht blijkt, in originele vorm en fotokopie indienen.

REVISIE VAN HET BEVOLKINGSREGISTER

De gemeentes zullen het nodige ondernemen om te garanderen dat de bevolkingsregisters geactualiseerde en reële informatie bevatten. Maandelijks zullen zij de variaties in de bevolkingsregisters naar het Nationale Instituut voor Statistiek sturen.

In het geval dat de gemeentes niet het nodige ondernemen om de juistheid van de gegevens in haar registers te controleren, zal het Nationaal Instituut voor Statistiek ambtshalve de nodige controles van de registers uitvoeren. Het gemeentelijke bevolkingsregister zal ook maandelijks met de gegevens van de burgerlijke stand geactualiseerd worden, zoals veranderingen van voornamen en achternamen, van geslacht en nationaliteit in verband met de DNI identiteitskaarten of de verblijfsvergunningen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, of door het ministerie van Onderwijs en Cultuur in verband met diploma’s en titels die uitgegeven of erkend worden. In al deze gevallen moet mededeling gedaan worden aan de betrokken inwoners zodat deze hun mening over de verandering kunnen uiten.

Als een burger van adres gaat veranderen naar een andere gemeente zal hij om inschrijving in de nieuwe gemeente moeten vragen. De nieuwe gemeente zal gedurende de eerste 10 dagen van de volgende maand de uitschrijving bij de oude gemeente aanvragen.

Een actualisatieverzoek als gevolg van een adresverandering binnen dezelfde gemeente zal een simpele verandering van de registergegevens veroorzaken zonder dat het nodig zal zijn uitgeschreven en opnieuw ingeschreven te worden.

Niet communautaire buitenlandse burgers moeten hun inschrijving elke twee jaar hernieuwen, ook als er geen verandering in hun persoonlijke gegevens plaatsvond; anders worden zij uit het bevolkingsregister uitgeschreven.

De volgende situaties veroorzaken een UITSCHRIJVING uit het bevolkingsregister:

 • Uitschrijven bij overlijden. Een overleden persoon wordt uitgeschreven uit het bevolkingsregister nadat het familieboek of de overlijdensakte getoond wordt. Het Nationaal Instituut voor Statistiek zal maandelijks alle gemeentes informeren over de personen die uitgeschreven moeten worden wegens overlijden.
 • Uitschrijving wegens adresverandering. Dit is de verandering van adres als men naar een andere gemeente of land verhuist. De persoon wordt direct uitgeschreven zodra een mededeling binnenkomt van een andere gemeente of van een consulaire afdeling waar hij zich heeft laten inschrijven.
 • Uitschrijving wegens een incorrecte inschrijving (duplicaat). De gemeente zal alle inschrijvingen die dubbel blijken te zijn veranderen zodat maar één inschrijving overblijft. Als het Nationale Instituut van de Statistiek of de gemeente ontdekt dat er een dubbele inschrijving bestaat, zal een mededeling aan beide adressen gestuurd worden met het verzoek om aan te duiden welke van deze moet worden geannuleerd door de gemeente. Als de persoon antwoordt en zijn wens uit om in een gemeente ingeschreven te blijven zal zijn wens worden gerespecteerd en de andere adressen worden geannuleerd.

Het Nationaal Instituut voor Statistiek zal de gemeentes informeren over het bestaan van duplicaatinschrijvingen die blijken uit het onderzoek en confrontatie van de bevolkingsregisters.

 • Ambtshalve uitschrijving op grond van incorrecte inschrijving. Als een gemeente ambtshalve bepaalde personen heeft ingeschreven (bijvoorbeeld minderjarigen of invaliden in de gemeente waar hun ouders of voogd wonen) waarvan later blijkt dat dit incorrect was, worden ze uitgeschreven.
 • Ambtelijke uitschrijving. Als de gemeenteadministratie observeert dat een persoon niet meer in de gemeente woont, zal een uitschrijvingproces voor hem of haar begonnen worden.

Om deze reden worden regelmatig controles door de gemeentes uitgevoerd.

DOCUMENTATIE BEVOLKINSREGISTER

De certificaten met bevolkingsregistergegevens hebben een openbaar karakter en gelden voor alle administratieve stappen.

Het bevolkingsregistercertificaat (Certificado de empadronamiento) is het document dat verblijf en adres bewijst. Het wordt normaal aangevraagd als men het bij bepaalde organismes moet indienen voor bepaalde stappen, bijvoorbeeld:

 • rechtsorganen (rechtbanken en tribunalen)
 • militaire organismes of buitenlandse autoriteiten
 • de burgerlijke stand (huwelijk, nationaliteit, voor- en achternaam veranderingen, adopties, enzovoort)
 • verklaringen van erfrecht
 • registratie van partners
 • andere officiële registers, penitentiaire instellingen, douane, universiteiten, staatsarbeidsbureau (INEM).

Daarnaast is de bevolkingsregisterflyer (Volante de empadronamiento) enkel een informatief document dat residentie en woonplaats aangeeft.

Zowel de certificaten als de volantes zijn kosteloos verkrijgbaar en hebben een geldigheidsperiode die afhangt van het doel waarvoor het wordt gebruikt, hoewel het een maximale geldigheid heeft van drie maanden vanaf uitgifte.

Dergelijke documenten voor niet-zelfstandige minderjarigen moeten door de geregistreerde ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden aangevraagd.

Het certificaat van een overleden persoon kan door iedereen die een legitiem belang bewijzen kan worden aangevraagd: afstammelingen, echtgenoten, ouders of gemachtigde personen.

BEVOLKINGSREGISTER EN KIESREGISTER

Het bevolkingsregister is de basis voor het Kiesregister (Censo electoral). Om het Kiesregister te actualiseren, sturen de gemeentes elke maand aan de provinciale afdeling van het bureau van Kiesregisters, een lijst met de variaties van de voorafgaande maand in relatie met straatnamen, en ook uitschrijvingen van ouden van dagen en de veranderingen van adres en dergelijke van de in het kiesregister ingeschreven personen.

De Spaanse burgers met stemrecht die in het bevolkingsregister ingeschreven staan zijn automatisch ingeschreven in het kiesregister , behalve als zij wegens een procedure het stemrecht verloren hebben zoals we later zullen zien.

De burgers van landen die lid zijn van de Europese Unie moeten uitdrukkelijk hun wens uiten om actief in Spanje te stemmen bij de lokale en Europese verkiezingen, en daarbij aangeven in welk kiesregister van hun land zij ingeschreven stonden.

Dit wordt gedaan door het formulier CERE.DFA-1 bij de gemeente in te vullen. Deze verklaring hoeft maar één keer gedaan te worden en niet bij elke verkiezing. Dus als de Europese resident zijn wens om bij de gemeentelijke verkiezingen in Spanje te stemmen geuit heeft, blijft hij ingeschreven in het kiesregister, zolang hij het tegendeel niet aanvraagt.

Andere burgers met stemrecht voor de lokale verkiezingen moeten ook verzoeken ingeschreven te worden in het kiesregister als zij aan de volgende condities voldoen:

 • een verblijfsvergunning hebben
 • in Spanje gewoond hebben op wettelijke en ononderbroken wijze voor de minimum periode die voor elk land gespecificeerd is

De wens om te stemmen moet in dit geval wel elke keer opnieuw geuit worden.

BEVOLKINGSREGISTER:

Wet 7/1985, van 2 april, regeling van de grondbeginselen van lokale regering.
Koninklijk decreet 1690/1986, van 11 juli, dat het reglement voor bevolking en begrenzing van lokale entiteiten goedkeurt.
Koninklijk decreet 2568/1986, van 28 november, dat het reglement van organisatie, functie en juridisch systeem van de lokale entiteiten goedkeurt.
Verordening van 11 juli 1997 over de elektronische communicatie tussen de openbare administraties in verband met de bevolkingsregisters van de gemeenten.

KOPPELINGEN

Nationaal Instituut voor Statistiek. http://www.ine.es
Ministerie van Binnenlandse Zaken. http://www.mir.es
Centrale Kiesraad. http://www.juntaelectoralcentral.es
Spaanse federatie van Gemeenten en Provincies. http://www.femp.es

Wettelijke Kennisgeving: De in deze folder verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend. Provinciale Staten van Alicante draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.