Woning

OVER WELKE VOORINFORMATIE MOET MEN BESCHIKKEN OM ZEKER TE KOPEN?

Projectontwikkelaars en verkopers zijn er wettelijk toe verplicht, aan de kopers van een woning, een aantal gegevens ter beschikking te stellen en zijn, door middel van de reclame die zij voeren, aan de opvorderbaarheid van deze gegevens gebonden.

Projectontwikkelaars dienen ter inzage van het publiek, gegevens en documentatie ter beschikking te hebben zoals:

 • De documentatie van het bedrijf of de projectontwikkelaar met betrekking tot de inschrijving in het Handelsregister. Deze documentatie heeft te maken met de wettelijke en economische situatie van het bedrijf, en bevat ook de informatie over de ingeschreven personen en de vertegenwoordigers van het desbetreffende bedrijf of de projectontwikkelaar.
 • Een algemene plattegrond waarop de ligging van de woning is aangegeven.
 • Een plattegrond van de woning.
 • Garanties op de installaties.
 • Een beschrijving van de woning, met daarin aangegeven de bebouwde oppervlakte en de bewoonbare oppervlakte.
 • Een algemene beschrijving van het gebouw, de algemene ruimtes en de additionele diensten.
 • Opgave van de bij de bouw van de woning gebruikte materialen en kwaliteiten, evenals de thermische en akoestische isolaties van het gebouw, de algemene ruimtes en de bijkomende diensten.
 • Gegevens uit het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad) Daarmee heeft men een korte wettelijke beschrijving van het bedrijf, komt men te weten wie de eigenaar of de eigenaren zijn, en over het wel of niet bestaan van lasten en bezwaren.
 • De totale prijs van de verkoop en de wijze van betaling.

OVER WELKE INFORMATIE MOET MEN BESCHIKKEN VOOR DE KOOP VAN EEN TWEEDEHANDS WONING?

In dit geval is men niet gebonden aan de richtlijnen en plichten van voorinformatie. Aan de verkoper dient echter wel de volgende documentatie te worden gevraagd:

 • Registerinformatie over het eigendom van de verkoper of overdrager. Het desbetreffende certificaat verschaft waarheidsgetrouwe informatie over de inhoud van hetgeen in het register is opgenomen.
 • Een bewijs van betaling van de Onroerend Zaak Belasting (IBI) over het afgelopen jaar (Impuesto sobre Bienes Inmuebles).
 • Een verklaring van de secretaris van de vereniging van eigenaren waaruit blijkt dat de verkoper alle betalingen aan de vereniging tot op de dag heeft voldaan.

WAT MOET MEN DOEN VOOR ONDERTEKENING VAN HET KOOPCONTRACT?

Directe controle van de staat waarin de woning zich bevindt.

 • Aan deze elementaire handeling moet niet worden voorbijgegaan. Bovendien is het belangrijk bij deze controle vergezeld te zijn van een deskundige (architect of aannemer) zeker als het gaat om een tweedehandse woning of pand. Als de woning “verborgen gebreken” vertoont, dit wil zeggen, gebreken die op korte of langere termijn schade kunnen veroorzaken aan de woning, is het de verantwoordelijkheid van de verkoper deze onvolkomenheden te repareren.
  Controle van de documentatie over de wettelijke staat van de woning.
 • Het belangrijkste document om de wettelijke staat van de woning te verifiëren, is het eigendomscertificaat uit het Eigendomsregister, waarop tevens aangegeven wordt of er lasten rusten op het eigendom.
 • Uit dit certificaat moet tevens blijken of de bouw, waar de woning toe behoort, is voltooid, de woning vrij is van lasten en bezwaren en de verkoper daadwerkelijk de eigenaar van de woning is.
 • Ook dient fiscale controle plaats te vinden, waaruit blijkt dat de laatste Onroerend Zaak Belasting (IBI) is voldaan.

HET ONDERTEKENEN VAN DE KOOPOVEREENKOMST: PRIVÉ-OVEREENKOMST / OF NOTARIËLE OVEREENKOMST (ESCRITURA PÚBLICA)

Het koopcontract van een woning kan, op basis van het principe van vormvrijheid, als privé-document of als openbaar document, i.e. geautoriseerd door de notaris, worden opgemaakt. Alleen een koopovereenkomst die is opgenomen in een openbare akte (escritura pública), die op haar beurt wordt ingeschreven in het Eigendomsregister, geeft de koper de wettelijke zekerheid niet te zullen worden gedagvaard met betrekking tot zijn eigendom, daar hij verzekerd is en onkwetsbaar staat tegenover vorderingen als gevolg van gebreken of fouten in de eigendomstitel van de verkoper.

WANNEER EN HOE MOET DE WONING BETAALD WORDEN?

De prijs van de woning dient niet in z’n geheel betaald te worden zonder de voornoemde controles te hebben uitgevoerd.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor de wijze van betaling:

 • Het doen van een aanbetaling, een gedeelte van de koopsom, dat dient ter reservering / afspraak. In het geval de overeenkomst wordt ontbonden door de koper, verliest hij genoemde aanbetaling. In het geval de verkoper de overeenkomst ontbindt, is hij gehouden het dubbele van het aanbetalingsbedrag aan de koper terug te betalen.
 • Betaling tijdens, of na ondertekening van de koopovereenkomst; er zijn drie mogelijkheden:
  1. Contante betaling. Slechts van toepassing als de woning geheel vrij is van lasten en bezwaren volgens gegevens uit het Register. Het hele overeengekomen bedrag wordt betaald bij de ondertekening van de overeenkomst.
   Wanneer een koop op basis van bouwtekeningen plaatsvindt, en een gedeeltelijke betaling van de totale koopprijs is voldaan, de bouw nog niet is voltooid en de projectontwikkelaar de overeenkomst niet naleeft, is hij bij Wet, verplicht de tot dan toe betaalde bedragen aan de koper terug te betalen.
  2. Gespreide betaling. Hiervan is sprake als er gespreide betaling plaatsvindt, ondanks het feit dat er geen sprake is van lasten en bezwaren. Een en ander geschiedt volgens de volgende voorwaarden:
   • De ontbindingsclausule; indien de koper niet binnen de afgesproken termijn betaald. De woning wordt dan weer eigendom van de verkoper.
   • De hypotheek, waarbij in geval er niet betaald wordt, de woning op de veiling terechtkomt om vervolgens de verkoper te betalen.
  3. Het aflossen van de bestaande lasten. Voor het geval er op de verkochte woning een hypotheek rust, kan aflossing hiervan nuttig blijken te zijn. In deze gevallen, neemt het openstaande nog af te lossen bedrag voor de verkoper af, daar de koper een financiering kan aangaan met dezelfde hypotheek. Er moet echter wel rekening worden gehouden met het feit, dat als het om een geval van beslaglegging en verkoop gaat, de koper uitermate voorzichtig moet zijn en bij voorkeur, het vrijmaken van het onroerend goed dient te eisen.

ADRESSEN

 • Het Handelsregister van Alicante (Registro Mercantil de Alicante)
  Plz. Deportista Andrés Muñoz, 8 / CP 03003 Alicante
  Telefoon: 965 92 64 91 // 81 70
  Kantoortijden: 9-14 u. // 16-18 u.
 • Het Eigendommenregister (Registro de la Propiedad)
  C/ Arquitecto Morell, 19 / CP 03003 Alicante
  Telefoon: 965 22 70 43
  Kantoortijden: 9-14 u. // 16-18 u.
 • Territoriale Dienst van het Departement van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Departement van Sociaal Welzijn (Servicio Territorial de Territorio y Vivienda de la Consellería de Bienestar Social)
  Avda. Aguilera, Nº 1 / CP 03007 Alicante
  Telefoon PROP: 012
  Open voor publiek: maandag t/m vrijdag van 9-14 u.
  maandag t/m donderdag van 17-19 u.
 • Het Valenciaans Woninginstituut S.A. IVVSA (Instituto Valenciano de Vivienda S.A.)
  C/ Gerona, 4 / CP 03001 Alicante
  Telefoon: 965 93 45 40
  Spreekuur premiewoningen: maandag t/m vrijdag van 9-14 u.
  Spreekuren sociale woningen: maandag t/m vrijdag van 9-14 u.

Wettelijke Kennisgeving: De in deze folder verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend. Provinciale Staten van Alicante draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.