Verklaring van inschrijving

VERKLARING VAN INSCHRIJVING ALS EU-INWONER

 1. Wat is de verklaring van inschrijving als EU-inwoner?
 2. Vereiste
 3. Vereiste stukken
 4. Procedure

VERKLARING VAN PERMANENT VERBLIJF VAN EEN EU-BURGER

 1. Vereiste
 2. Vereiste stukken
 3. Procedure
 4. Waar vraagt men de verklaring aan?
 5. Algemene regelgeving

VERKLARING VAN INSCHRIJVING ALS EU-INWONER (RESIDENTIEKAART)

1. Wat is de verklaring van inschrijving als EU-inwoner (Certificado de Registro como residente comunitario)?

Als een EU-inwoner in bezit is van dit document bevestigt dat dat hij/zij legaal in Spanje verblijft.
Dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, het is geen identiteits- of nationaliteitsbewijs. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldig ID-kaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE) van de geïnteresseerde evenals de afgiftedatum. Het vermeldt géén vervaldatum.

2. Vereiste

Eén van de volgende voorwaarde kunnen bewijzen:

 • Werknemer zijn in Spanje, of
 • Zelfstandige werker zijn in Spanje, of
 • Voldoende inkomsten hebben voor eigen onderhoud en dat van het gezin om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land. Tevens dient de inwoner over een zorgverzekering te beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van afkomst is aangevraagd en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in dit land.

De economische inkomsten worden per individu en persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde beoordeeld. Deze inkomsten dienen hoger te zijn dan het bedrag dat jaarlijks in de Begrotingswet (Ley de Presupuestos Generales del Estado) wordt vastgesteld om in aanmerking te komen voor het ontvangst van een niet premie- of bijdragebetaling plichtige uitkering dat per persoonlijke en gezinssituatie van de geïnteresseerde afhangt.

 • Een student zijn en ingeschreven zijn in een openbaar, privé of door het bestuur van onderwijs gefinancierd instituut om te studeren of een beroepsopleiding te volgen, evenals over een zorgverzekering beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en de geïnteresseerde in Spanje volledig gedekt is; een verklaring waarin men aangeeft over voldoende inkomsten te beschikken om voor zich en zijn/haar gezinsleden te zorgen om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land.
 • Een staatsburger zijn van een EU-lidstaat, gezinslid dat meegaat of samenkomt met een burger van de Unie en aan één van de hierboven vermelde vereiste voldoen (raadpleeg voor meer informatie het Rechtsstelsel van de gezinsleden van burgers van de Europese Unie op de website http://www.ciudadanosextranjeros.es/index.php?lang=ne).

3. Vereiste stukken

Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier voor inschrijving dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

 • Officieel aanvraagformulier (EX18), tweevoudig, volledig ingevuld en ondertekend door de burger van de EU. Dit formulier is te downloaden op http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/
 • Geldig paspoort of identiteitskaart. Wanneer dit is vervallen dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
 • Afhankelijk van de situatie, zijn de volgende documenten vereist:
  • Als de geïnteresseerde een werknemer is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:
   • Verklaring van indienstneming of tewerkstelling dat minstens de naam en adres van het bedrijf, bwt-nummer en bijdrage code inhoudt.
   • Arbeidsovereenkomst geregistreerd in de Nationale Arbeidsbemiddelingsdienst, of de vermelding van de indienstneming en voorwaarde hiervan via de platform CONTRAT@.
   • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van toestemming ter bevestiging van de gegevens in de bestanden van het Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds (Tesorería General de la Seguridad Social).
  • Als de geïnteresseerde een zelfstandige werker is dienen één van de volgende documenten te worden ingediend:
   • Inschrijving in de Volkstelling van Economische Activiteiten (Censo de Actividades Económicas).
   • Inschrijving in het Handelsregister (Registro Mercantil).
   • Bevestiging van inschrijving in het bijhorende regime van de Sociale Zekerheidsdienst of verklaring van toestemming ter bevestiging van de gegevens in de bestanden van het Nationaal Sociaal Zekerheidsfonds of de Belastingendienst (Agencia Tributaria).
  • Als de geïnteresseerde niet werkt in Spanje dient het volgende te worden ingediend:
   • Bevestiging dat men over een zorgverzekering beschikt, privé of van de overheid, die in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in dit land. Gepensioneerde voldoen aan deze vereiste door middel van het indienen van een verklaring dat zij over een zorgverzekering beschikken dat wordt vergoed door de Staat waarvan zij de pensioen ontvangen.
   • Bewijs dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje. Dit kan met een rechterlijk type document zoals eigendomsaktes, gecertificeerde cheques, documenten ter bewijs van vermogenswinsten of credit cards met een bankcertificering over het beschikbare bedrag worden bewezen.
  • Als de geïnteresseerde een student is dienen de volgende te worden ingediend:
   • Inschrijving in het openbaar, privé of door het bestuur van onderwijs gefinancierd instituut.
   • Bewijs dat men over een zorgverzekering beschikt. Een Europees verzekeringspasje is voldoende als dit geldig is en de mogelijke medische zorgen dekt gedurende het verblijf in Spanje.
   • Verklaring dat men over voldoende inkomsten beschikt voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden gedurende het verblijf in Spanje.
   • Om aan deze vereiste te voldoen is het voldoende om het bewijs van deelname in een onderwijsprogramma van de Europese Unie voor studenten en docenten in te dienen.
  • Als de geïnteresseerde een gezinslid van een burger van de EU is dienen de volgende te worden ingediend:
   • Actueel en indien nodig gelegaliseerd bewijs betreffende de familieband met de burger van de Unie.
   • Bewijs betreffende de economische afhankelijkheid.
   • Bewijs dat het gezinslid dat dit recht geeft een werknemer of zelfstandige werker is of voldoende inkomsten heeft en over een zorgverzekering beschikt, of dat het een student is en voldoende inkomsten voor zich en zijn/haar gezinsleden heeft en over een zorgverzekering beschikt.

  4. Procedure

  Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de Unie of van een andere Staat, persoonlijk.

  Plaats van indiening: Vreemdelingendienst (Oficina de Extranjería) van de provincie waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijhorende Politiebureau.

  Termijn van indiening: drie maanden vanaf de datum van aankomst in Spanje.

  Heffing: de geldige heffing dient voorafgaand de aflevering van de verklaring van inschrijving te worden voldaan.

  Aflevering van de verklaring van inschrijving: zodra de heffing is betaald en de hierboven vermelde vereisten werden bevestigd, zal de burger van de Unie onmiddellijk een verklaring van inschrijving in het register voor buitenlanders ontvangen waarin zijn/haar naam, nationaliteit, adres, identiteitsnummer van buitenlander (NIE) en datum van de inschrijving worden vermeld.

  VERKLARING VAN PERMANENT VERBLIJF VAN EEN EU-BURGER

  1. Vereiste

  Men moet aan één van de volgende voorwaarde voldoen:

   • Gedurende een periode van vijf jaar zonder onderbreking legaal in Spanje hebben gewoond.
   • Een werknemer of zelfstandige werker zijn en men met deze activiteit gestopt is nadat men de in Spanje wettelijke leeftijd heeft bereikt om met pensioen te gaan.
   • Een werknemer zijn en vervroegd met pensioen gaan als de activiteit minstens de laatste twaalf maanden in Spanje heeft plaatsgevonden en meer dan drie jaar in Spanje hebben gewoond. Deze periode van drie jaar is geen vereiste als de burger van de Unie gehuwd is of geregistreerd partnerschap met een Spaanse burger afgesloten heeft, of het een burger is die de Spaanse nationaliteit heeft verloren na het huwelijk met of registratie van partnerschap met de werknemer.
   • Een werknemer of zelfstandige werker zijn en met deze activiteit zijn gestopt als gevolg van een permanente invaliditeit en gedurende twee of meer jaar zonder onderbreking in Spanje hebben gewoond. Deze periode is geen vereiste indien:
    • De invaliditeit een gevolg is van een arbeidsongeluk of beroepsaandoening waar men een pensioen voor ontvangt waar de Spaanse staat geheel of gedeeltelijk aansprakelijk voor is.
    • De burger van de Unie is gehuwd of geregistreerd partnerschap met een Spaanse burger, of het een burger is die de Spaanse nationaliteit heeft verloren na het huwelijk met of registratie van partnerschap met de werknemer.
   • Een werknemer of zelfstandige werker zijn en na meer dan drie jaar achter elkaar deze activiteit in Spanje te hebben uitgevoerd en in dit land te hebben gewoond, het in een ander lidstaat gaan uitvoeren en alsnog dagelijks of minstens één keer per week naar Spanje terugkeert.

  De periodes waarin de werker gedwongen werkloos is en dit door de openbare dienst van de arbeid wordt bevestigd, de periodes waarin de activiteit van de geïnteresseerde onvrijwillig wordt gestopt, en de afwezigheid van de werkfunctie of ziekte- of ongeluksverlof worden als werk beschouwd.

  2. Vereiste stukken

  Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

  1. Officieel aanvraagformulier (EX18), tweevoudig, volledig ingevuld en ondertekend door de burger van de EU. Dit formulier is te downloaden op http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.
  2. Geldig paspoort of identiteitskaart. Wanneer dit is vervallen, dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
  3. Bewijs van de reden waar de geïnteresseerde voor het permanent verblijf aanvraagt. Deze documenten zijn niet nodig als men gedurende meer dan vijf jaar legaal in Spanje heeft gewoond en om het permanent verblijf vraagt gezien dit door de Vreemdelingendienst kan worden bevestigd.

  3. Procedure

  Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de Unie of van een andere Staat, persoonlijk.

  Plaats van indiening: Vreemdelingendienst van de provincie waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijhorende Politiebureau. Raadpleeg de website van de Vreemdelingendienst voor adressen, telefoonnummers en openingstijden: http://www.seap.minhap.gob.es/servicios/extranjeria/extranjeria_ddgg.html

  Heffing: de geldige heffing dient voorafgaand de aflevering van de verklaring van inschrijving te worden voldaan.

  Aflevering van de verklaring van inschrijving: zodra de heffing is betaald en de hierboven vermelde vereiste zijn bevestigd, zal de burger van de Unie onmiddellijk een verklaring van inschrijving in het register voor buitenlanders ontvangen waarin zijn/haar naam, nationaliteit, adres, identiteitsnummer van buitenlander en datum van de inschrijving worden vermeld.

  4. Waar vraagt men de verklaring aan?

  Indien de geïnteresseerde in de provincie Alicante woont, moet deze verklaring persoonlijk bij één van de volgende instellingen worden aangevraagd:
  ALCOY (Politiebureau [Cuerpo Nacional de Policía])
  ALICANTE (het Politiebureau levert diensten van Vreemdelingendienst van Alicante)
  ALTEA (Vreemdelingendienst van Altea)
  BENIDORM (Politiebureau)
  DENIA (Politiebureau)
  ELCHE (Politiebureau)
  ELDA (Politiebureau)
  ORIHUELA (Politiebureau)
  ORIHUELA COSTA (Politiebureau)
  TEULADA (het Politiebureau levert diensten van de Gemeente [Ayuntamiento] Teulada)
  TORREVIEJA (Politiebureau)

  Belangrijke opmerking: als de geïnteresseerde documenten in een andere taal indient moeten deze naar het Spaans of co-officiële taal van het grondgebied waar het aanvraagformulier wordt ingediend worden vertaald.
  Tevens dienen buitenlandse openbare documenten voorafgaand te worden gelegaliseerd door de Spaanse Ambassade of Consulaat (Oficina consular de España) in het land waar deze documenten zijn afgeleverd en door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), tenzij het document door de rechterlijke autoriteit is gewaarmerkt door middel van een apostille van het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 en tenzij het document is vrijgesteld van legalisatie in overeenstemming met het Internationale Verdrag. Raadpleeg het informatieblad nº 108 voor meer informatie over de vertaling en legalisatie van documenten.

  5. Algemene Regelgeving

  • Richtlijn 2004/38/CE, van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun gezinsleden
  • Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari, betreffende het recht van toegang, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten partij van de Overeenstemming over de Europese Economische Ruimte.
  • Bevel PRE/1490/2012, van 9 juli, waarmee normen worden opgesteld voor de toepassing van artikel 7 van het Koninklijk Decreet van 16 februari, betreffende het recht van toegang, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten partij van de Overeenstemming over de Europese Economische Ruimte.

  Wettelijke waarschuwing: de informatie uit deze gids is geheel informatief en leiden niet tot welke rechten, verwachtingen of verantwoordelijkheden dan ook vanuit de Excma. Diputación de Alicante.

  Herzien: oktober 2018