Sociale diensten

Onder Sociale Diensten verstaan wij het geheel aan mensen, procedures, handelingen en middelen die gericht zijn op, en betrokken zijn bij, de bevordering en ontwikkeling van personen en groepen. Dit met het doel een beter maatschappelijk welzijn en een betere levenskwaliteit te bewerkstelligen, in een omgeving van waar mensen, gezinnen of groepen die zich in een situatie van sociale achterstand bevinden, co-existeren.

I. WIE HEEFT TOEGANG TOT DE SOCIALE DIENSTEN?

Als algemene regel geldt dat personen van Spaanse nationaliteit en die woonachtig zijn in een gemeente van de Comunidad Valenciana, toegang hebben tot de rechten en voorzieningen van het Openbare Stelsel van de Sociale Diensten. Dit geldt ook voor burgers van de Europese Unie die woonachtig zijn in de Comunidad Valenciana en voor burgers van landen buiten de Europese Unie, ontheemden, vluchtelingen en stateloze personen die wonen in de Comunidad Valenciana. Dienaangaande is één en ander vastgelegd in de van kracht zijnde Internationale normen, verdragen en conventies.

II. HET ASSISTENTIENIVEAU VAN DE SOCIALE DIENSTEN

Het Openbare Systeem van Sociale Dienstverlening is onderverdeeld in twee niveaus:

 1. Een eerste zorgniveau dat bestaat uit de verlening van sociale diensten van algemeen of communautair belang. Hierbij worden primaire sociale diensten verleend aan de hele bevolking. De maatschappelijk werker die in dienst is in de Gemeente in de plaats van inschrijving in het bevolkingsregister stelt het probleem vast. Op dit niveau wordt door multidisciplinaire teams nagestreefd, een geïntegreerde en veelzijdige zorg te bieden aan de hele bevolking van de desbetreffende Gemeente. Dit wordt gedaan aan de hand van preventieve, hulpverlenende maatregelen, alsook door revalidatieactiviteiten. Deze zijn universeel van aard en vrij van kosten. De maatschappelijk werkers opereren vanuit sociale centra van het lokale bestuur.
 2. Een tweedeHzorgniveau dat bestaat uit gespecialiseerde sociale diensten, en gericht is op bepaalde sectoren van de bevolking die door hun omstandigheden, leeftijd, geslacht, handicap, status als buitenlander of andere sociale, culturele en/of economische omstandigheden, een meer specifieke aandacht op technisch en professioneel niveau vereisen. Deze diensten kunnen worden beheerd door de administratie van de Generalitat, door de lokale autoriteiten binnen hun grondgebied, of door instellingen en verenigingen die vallen onder de particuliere sector, maar ook door de getroffen zelf, ter invulling van de specifieke behoefte in kwestie.

Het Systeem van sociale diensten binnen de Comunidad Valenciana voorziet volgens Wet 5/1997 van 25 juni, in het bieden van assistentie aan de volgende bevolkingsgroepen: gezin (tijdens de kinder- en de jeugdjaren), ouderen, personen met een handicap, drugsverslaafden, terminaal zieken, vrouwen, etnische minderheden  en andere groepen die het risico lopen van marginalisering.

III. ALGEMENE SOCIALE DIENSTEN. WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJK CENTRUM?

Het Centrum voor Sociale Diensten reageert primair op elke maatschappelijke vraag of behoefte. Het is de toegangspoort tot het sociale netwerk en is tevens het eerste aanspreekpunt. Deze centra kenmerken zich doordat zij gericht zijn op de hele bevolking die staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente. Voorts kenmerken zij zich door de nabijheid die de onmiddellijke toegang van de belanghebbende garandeert.

Onder haar werkzaamheden noemen wij de volgende:

 • dienen ter evaluatie, diagnosestelling en begeleiding van de bevolking als het gaat om rechten en bestaande sociale middelen, en de eventuele sociale interventies waar zij recht op hebben.
 • verlenen van thuishulp en het bieden van steun aan het gezin.
 • uitvoeren van preventieve maatregelen in risicovolle situaties en het gehoor geven aan maatschappelijke behoeften.
 • tegemoetkomen aan maatschappelijke noodsituaties (financiële steun)
 • ontwikkeling van het verenigingsleven als middel om tot samenwerking te komen.
 • gemeenschappelijke samenwerking en stimulering, om deelname van maatschappelijke organisaties en burgers in sociale zaken die rechtstreeks betrekking hebben op hen, te bevorderen.

IV. HOE KRIJGT U TOEGANG TOT HET CENTRUM VOOR SOCIALE DIENSTEN?

Elke gemeenteraad stelt haar eigen normen voor toegang vast. In de meeste gevallen maakt men eerst een telefonische afspraak of brengt men een bezoek aan het desbetreffende centrum voor Sociale Dienstverlening.

In dichtbevolkte gemeenten, zoals Alicante, zijn er verschillende sociale centra. Iedere burger wordt gekoppeld aan het centrum, conform het adres waarin hij/zij is geregistreerd.

De toegang tot gespecialiseerde sociale diensten, of die van het tweede zorgniveau, worden meestal uitgevoerd door middel van de diensten van het eerste zorgniveau. Deze begeleiden de belanghebbende naar de gespecialiseerde dienst, indien de noodzaak daartoe wordt vastgesteld. Het is echter niet een essentiële eis om eerst naar een centrum ter vaststelling van de basisbehoefte te gaan. De hulpbehoevende persoon kan ook direct naar het desbetreffende hulpverlenende centrum als de omstandigheden dit vereisen.

Om in uw gemeente de bestaande concrete middelen te leren kennen, dient u zich te wenden tot de sociale dienst. Voor informatie met betrekking tot de bestaande sociale diensten kunt u contact opnemen met de gemeente waar u bent ingeschreven. Op de website  www.ciudadanosextranjeros.es vindt u een informatielijst van de verschillende gemeenten.

V. DIPUTACIÓN DE ALICANTE

Tegenwoordig doet de Diputación de Alicante belangrijk werk op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Dit doet zij voornamelijk door middel van het bieden van ondersteuning aan, en de samenwerking met, de plaatselijke overheden en gemeenten, maar ook met bepaalde diensten en faciliteiten waarmee directe diensten worden geleverd aan het publiek.

Deze Diputación (Provinciale Raad) kan ook, behalve op de medewerking van de Sociale Diensten die direct verbonden zijn met het Hoofdbestuur, ook rekenen op de Afdeling Gelijkheid, Jeugdzaken en Buitenlandse Inwoners, vanwaar er ontwerpen en interventieprogramma’s worden uitgevoerd op verschillend gebied voor groepen die behoefte hebben aan hulp en interventie.

Als instellingen of specifieke centra die afhankelijk zijn van de Diputación de Alicante, waar acties worden ondernomen en diensten worden verleend die rechtstreeks verband houden met de sociale diensten, lichten wij de volgende uit:

 • Hogar Provincial
 • Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero
 • Centro Socio-Asistencia Dr. Esquerdo

VI. WETTELIJKE REFERENTIES

Wet 12/2008, 3 juli 2008 van de Generalitat, de Protección Integral de Infancia y la Adolecencia de la Comunidad Valenciana (Wet aangaande de integrale bescherming van de jeugd en jongvolwassenen in de Valenciaanse Deelgemeenschap)
Wettelijk Decreet 1/2003, 1 april, van de Raad van de Generalitat, waarbij de gewijzigde tekst van de Wet aangaande Drugsverslaving en andere vormen van verslaving wordt goedgekeurd.
Wet 9/2003, 2 april van de Generalitat, aangaande de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen
Wet 11/2003, 10 april van de Generalitat, aangaande de Statuten voor Mindervalide Personen.
Wet 5/1997, 25 juni, waarbij de het systeem van sociale diensten binnen de Valenciaanse Deelgemeenschap wordt gereguleerd.

VII. MIDDELEN

 • Voor volwassenen:
  Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)(Instituut voor Volwassenen en Sociale Diensten)
  http://www.imserso.es
  901 10 98 99 Informatielijn Imserso
  900 123 103 “Tafeltje dek je”
  900 100 011 Ouderenlijn
 • Voor mindervalide personen:
  Informatiedienst Mindervaliditeit  http://sid.usal.es/default.aspx
  Ivadis (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social)
  (Valenciaans Instituut voor Dienstverlening aan Mindervalide personen en Maatschappelijke Actie)
  http://www.ivadis.com
 • Voor jongeren:
  Generalitat Jove. Institut Valencia de la Joventut (Generalitat Jove, Valenciaans Instituut voor de Juegd)
  http://www.gvajove.es/ivaj/opencms/IVAJ/es/index.html
  Voor minderjarigen:
  900 100 033 Jongerentelefoon
  902 222 245 Informatie over seksueel misbruik van jongeren (INFOABU)
  Voor vrouwen:
  900 580 888 Telefoonlijn voor vrouwen, 24 uur bereikbaar
  902 011 029 Juridische assistentie voor vrouwen
  961 971 600 Algemene Directie voor Vrouwenaangelegenheden en Gelijkheid

Algemeen:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
(Ministerie van Gezondheidszorg, Maatschappelijk Beleid en Gelijkheid)
http://www.msps.es
Conselleria de Justicia I Bienestar Social (Ministerie van Justitie en Maatschappelijk Welzijn)
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=C