Verblijfvergunning voor gezinsleden van een eu-burger

De gezinsleden van een Spaanse burger of burger van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een andere Partij van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, of Zwitserland die niet over de nationaliteit van één van deze staten beschikken, dienen als zij met een Spaanse burger of andere in Spanje samenkomen of willen verblijven gedurende een periode langer dan drie jaar een verblijfsvergunning voor gezinsleden van een burger van de EU aan te vragen.

Vereiste

 • Met een burger van de EU (dit kan een Spanjaard zijn) of een andere Partij van, samenkomen of meegaan, met recht op verblijf gedurende een periode langer dan drie maanden, die een werknemer of zelfstandige werker is, over een zorgverzekering en voldoende inkomsten voor hem/haar en zijn/haar gezin beschikt, of een student is met een zorgverzekering en voldoende inkomsten voor hem/haar en zijn/haar gezin.
  • De Spaanse burger, van de Unie of andere Partij dient aan de volgende voorwaarde voldoen:
   • Werknemer zijn in Spanje, of
   • Zelfstandige werker zijn in Spanje, of
   • Voldoende inkomsten hebben voor eigen onderhoud en dat van het gezin om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land. Tevens dient de inwoner over een zorgverzekering te beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en overeenkomt met het Spaans Nationaal Gezondheidszorgsysteem gedurende het verblijf in dit land.
   • Een student zijn en zijn ingeschreven in een openbaar, privé of door het bestuur van onderwijs gefinancierd instituut om te studeren of een beroepsopleiding te volgen, evenals over een zorgverzekering beschikken, privé of van de overheid, dat in Spanje of in het land van herkomst is aangevraagd en de geïnteresseerde in Spanje volledig mee bedekt is; een verklaring waar men in aangeeft over voldoende inkomsten te beschikken om voor zich en zijn/haar gezinsleden te zorgen om geen last te zijn voor de Spaanse sociale bijstand gedurende het verblijf in dit land.
 • Familie zijn van een burger van de Unie:
  • Als het een student of familie van een student is:
   • Echtgenoot als deze niet een overeenstemming of verklaring van niet geldig huwelijk of echtscheiding heeft.
   • Partner met een vergelijkbare relatie als huwelijk en geregistreerd bij een instelling van de overheid in een lidstaat van de Unie, of een Partij van de Europese Economische Ruimte. Huwelijk en geregistreerd partnerschap tegelijk zijn onverenigbaar.
   • Kind van een burger van de Unie of zijn/haar echtgenoot of partner dat van deze afhankelijk is.
  • In overige situaties:
   • Echtgenoot als deze niet een overeenstemming of verklaring van niet geldig huwelijk of echtscheiding heeft.
   • Partner met een vergelijkbare relatie als huwelijk en geregistreerd bij een instelling van de overheid in een lidstaat van de Unie, of een Partij van de Europese Economische Ruimte. Huwelijk en geregistreerd partnerschap tegelijk zijn onverenigbaar.
   • Direct nageslacht van een burger van de Unie of zijn/haar echtgenoot of partner jonger dan eenentwintig jaar of minder valide, of ouder dan deze leeftijd en afhankelijk is.
   • Direct voorgeslacht van een burger van de Unie of zijn/haar echtgenoot of partner en afhankelijk is.

Vereiste stukken

Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier voor inschrijving dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

 • Officieel aanvraagformulier (EX19), tweevoudig, volledig ingevuld en ondertekend door de burger van de EU. Dit formulier is te downloaden op http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van het gezinslid. Wanneer dit is vervallen dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
 • Drie kleurenpasfoto’s met witte achtergrond.
 • Bewijs van het bestaan van een familieband.
 • Als de echtgenoot of partner met een vergelijkbare relatie als een huwelijk de aanvraag doet:
  • Huwelijksakte of vergelijkbare akte afgeleverd door de ambtenaar van het partnerregister. De burgerlijke staat dient ook te worden bewezen van beide partijen van een geregistreerd partnerschap.
 • Als de kinderen of nageslacht van de burger van de Unie de aanvraag doet:
  • Geboorteakte.
  • Als het kind ouder is dan 21 jaar, bewijs dat deze afhankelijk of minder valide is.
 • Als de kinderen of nageslacht van de echtgenoot of partner van de burger van de Unie de aanvraag doet:
  • Geboorteakte.
  • Als het kind ouder is dan 21 jaar, bewijs dat deze afhankelijk of minder valide is.
  • Huwelijksakte of vergelijkbare akte afgeleverd door de ambtenaar van het partnerregister.
  • Indien het kind minderjarige is, bewijs dat de echtgenoot of partner van de burger van de Unie alléén het ouderlijk gezag heeft of dat deze het hoederrecht heeft en dus het kind afhankelijk is.
 • Als het voorgeslacht van de burger van de Unie of zijn/haar echtgenoot de aanvraag doet:
  • Geboorteakte van de burger van de Unie of van zijn/haar echtgenoot of partner.
  • Bewijs van afhankelijkheid.
  • Als het de vader of moeder van de echtgenoot of partner van de Unie is, huwelijksakte of vergelijkbare akte afgeleverd door de ambtenaar van het partnerregister van de burger van de Unie.

Procedure

Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de Unie of van een andere Staat, persoonlijk.

Plaats van indiening: Vreemdelingendienst (Oficina de Extranjería) van de provincie waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijhorende Politiebureau.

Termijn van indiening: drie maanden vanaf de datum van aankomst in Spanje. Een bewijs van de indiening van het aanvraagformulier zal worden afgeleverd als voldoende bewijs voor een rechterlijk verblijf in Spanje totdat de vergunning wordt afgeleverd.

Heffing: de geldige heffing dient voorafgaand de aflevering van de verblijfsvergunning voor een gezinslid van een burger van de Unie te worden voldaan.

De verblijfsvergunning dient drie maanden na de indiening van het aanvraagformulier te worden afgeleverd. Het erkenningsbesluit is geldig vanaf de aankomstdatum in Spanje als gezinslid van een burger van de Unie.

Geldigheid van de verblijfsvergunning van een gezinslid van een burger van de Unie: de vergunning is vijf jaar geldig vanaf de afleverdatum of de periode waarin de burger van de Unie verwacht te verblijven indien deze periode korter is dan vijf jaar.

Permanente verblijfvergunning voor gezinsleden van een eu-burger

De gezinsleden van een Spaanse burger of van een andere lidstaat van de Europese Unie of van een andere Partij van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte of Zwitserland die niet over de nationaliteit van één van deze staten beschikken en die in Spanje verblijven, kunnen een permanente verblijfsvergunning voor een gezinslid van een burger van de Unie aanvragen.

Vereiste

Eén van de volgende kunnen bewijzen:

 • Rechterlijk gedurende een periode van vijf jaar zonder onderbreking in Spanje hebben gewoond onder de voorwaarde dat de familieband waarvoor de verblijfsvergunning is afgeleverd nog altijd bestaat. Dit laatste met uitzondering van het bestaan van een communautaire regeling in het geval van overlijden, niet geldig huwelijk, echtscheiding of annulering van de inschrijving als geregistreerd partnerschap in overeenstemming met KD 240/2007.
 • In Spanje verblijven als een gezinslid van een burger van de Unie wanneer deze een werknemer of zelfstanding werker is en het recht krijgt voor een permanent verblijf voor dat de periode van vijf jaar ten einde komt.
 • In Spanje verblijven als een gezinslid van een burger van de Unie wanneer deze een werknemer of zelfstanding werker is en het recht krijgt voor een permanent verblijf en met één van de volgende omstandigheden overeenkomt:
  • Dat de burger van de Unie zonder onderbreking minstens twee jaar in Spanje heeft gewoond op de datum van het overlijden.
  • Dat de oorzaak van het overlijden een arbeidsongeluk of beroepsaandoening is geweest.
  • Dat de echtgenoot van de burger van de Unie de Spaanse nationaliteit heeft verloren als gevolg van het huwelijk met de overledene.

Vereiste stukken

Opmerking: bij het indienen van het aanvraagformulier voor inschrijving dienen de originele stukken te worden voorgelegd samen met kopieën.

 • Officieel aanvraagformulier (EX19), tweevoudig, volledig ingevuld en ondertekend door de burger van de EU. Dit formulier is te downloaden op http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van het gezinslid. Wanneer dit is vervallen dienen een kopie hiervan en van het aanvraagformulier voor een vernieuwing te worden ingediend.
 • Indien van toepassing, bewijs van het bestaan van een familieband.
 • In het geval van het overlijden van de burger dient de geïnteresseerde de letterlijke overlijdensakte dat bewijst dat het overlijden een gevolg is van een arbeidsongeluk of beroepsaandoening of dat de echtgenoot van de burger van de Unie de Spaanse nationaliteit heeft verloren als gevolg van het huwelijk met de overledene, indien van toepassing.
 • Drie kleurenpasfoto’s met witte achtergrond.

Procedure

Rechtspersoon om dit aanvraagformulier in te dienen: de burger van de Unie of van een andere Staat, persoonlijk.

Plaats van indiening: Vreemdelingendienst van de provincie waar de geïnteresseerde wil verblijven of het bijhorende Politiebureau.

In het geval de verblijfsvergunning vervallen is dient men het aanvraagformulier binnen de voorafgaande maand van de vervaldatum in te dienen, of binnen de drie direct volgende maanden onverminderd de bijhorende administratie boete. Een bewijs van de indiening van het aanvraagformulier zal worden afgeleverd als voldoende bewijs voor een rechterlijk verblijf in Spanje totdat de vergunning wordt afgeleverd.

Heffing: de geldige heffing dient voorafgaand de aflevering van de verblijfsvergunning voor een gezinslid van een burger van de Unie te worden voldaan.

De verblijfsvergunning dient drie maanden na de indiening van het aanvraagformulier te worden afgeleverd.

Geldigheid van de verblijfsvergunning van een gezinslid van een burger van de Unie: de vergunning is tien jaar geldig vanaf de afleverdatum en zal automatisch worden verlengd.

Algemene Regelgeving

 • Richtlijn 2004/38/CE, van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor burgers van de Unie en hun gezinsleden
 • Koninklijk Decreet 240/2007, van 16 februari, betreffende het recht van toegang, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten partij van de Overeenstemming over de Europese Economische Ruimte.
 • Bevel PRE/1490/2012, van 9 juli, waarmee normen worden opgesteld voor de toepassing van artikel 7 van het Koninklijk Decreet van 16 februari, betreffende het recht van toegang, vrij verkeer en verblijf in Spanje van burgers van de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten partij van de Overeenstemming over de Europese Economische Ruimte.

Meer informatie op:

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-union-europea/expedicion-y-vigencia-del-certificado-de-registro
Het algemeen secretariaat voor Vreemdelingenzaken en Migratie (Secretaria General de Inmigración y Migración)

Belangrijke opmerking: als de geïnteresseerde documenten in een andere taal indient moeten deze naar het Spaans of co-officiële taal van het grondgebied waar het aanvraagformulier wordt ingediend worden vertaald.

Tevens dienen buitenlandse openbare documenten voorafgaand te worden gelegaliseerd door de Spaanse Ambassade of Consulaat (Oficina consular de España) in het land waar deze documenten zijn afgeleverd en door het Spaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación), tenzij het document door de rechterlijke autoriteit is gewaarmerkt door middel van een apostille van het Verdrag van Den Haag van 5 oktober 1961 en tenzij het document is vrijgesteld van legalisatie in overeenstemming met het Internationale Verdrag. Raadpleeg het informatieblad nº 108 voor meer informatie over de vertaling en legalisatie van documenten.

Wettelijke waarschuwing: de informatie uit deze gids is geheel informatief en leiden niet tot welke rechten, verwachtingen of verantwoordelijkheden dan ook vanuit de Excma. Diputación de Alicante.

Herzien: oktober 2018