Inicio Experten Fiscaal De Belgische Fiscus draagt haar steentje bij voor uw woning in Spanje

De Belgische Fiscus draagt haar steentje bij voor uw woning in Spanje

11 minuto leer
2,906

Uit een artikeltje op de website van de krant De Morgen met als titel ‘Belgen zwijgen over huurinkomsten uit het buitenland’ blijkt dat slechts ongeveer 48.000 Belgen in 2009 in hun belastingen aangifte hebben gedaan van buitenlandse onroerende inkomsten. Dit ondanks het feit dat volgens hetzelfde artikel ongeveer 108.000 Belgen over een tweede verblijf in het buitenland zouden beschikken. Een tweede opvallende vaststelling is het gegeven dat het aantal aangiftes sinds 2005 meer dan verdubbeld is. Dat deze stijging zich vooral situeerde in de periode 2005 – 2006 is wellicht geen toeval. Het is immers in die periode dat de Franse fiscus, op vraag van ons land, een lijst bezorgde met alle onroerende eigendommen van Belgische belastingplichtigen in Frankrijk.

Volgens Spa-kamerlid Dirk van Der Maelen moet Financiën dan ook dringend werk maken van het opvragen van dergelijke lijsten bij andere landen, te beginnen bij de populaire vakantiebestemmingen zoals Spanje, Italië, Marokko en Turkije.

Een eerste persoonlijke bedenking bij dit artikeltje is de vraag of de Belgische Fiscus hoegenaamd nood heeft aan dergelijke lijsten alvorens, meer specifiek dan wat bijvoorbeeld Spanje betreft, in actie te kunnen treden. Op 2 december 2009 heeft ons land immers met Spanje een Protocol ondertekend ertoe strekkende om in de bestaande overeenkomst tussen beide landen een bepaling in te voegen die voorziet in een uitwisseling van bankinlichtingen. Dit gegeven en het feit dat er wellicht weinig andere redenen zijn voor een landgenoot om een bankrekening aan te houden in Spanje dan voor het dragen van de kosten aan de woning, het betalen van IBI, SUMA en bepaalde nutsvoorzieningen zoals elektriciteit en water, zal wellicht bij menig fiscale ambtenaar een, zij het figuurlijk, lichtje gaan doen branden. Het zal wellicht weinig speurwerk vereisen om op basis van deze gegevens het bezit van een onroerend goed in Spanje te vermoeden.

Een tweede persoonlijke bedenking bij dit artikeltje was mijn overtuiging dat de niet-aangifte van een tweede verblijf in het buitenland in zijn Belgische aangifte wellicht ook deels toe te schrijven is aan het feit dat men als landgenoot hierover niet, te weinig of verkeerd wordt geïnformeerd. Het is inderdaad zo dat een Belgisch ingezetene met onroerend goed in Spanje niet enkel verplicht is om in Spanje een aangifte in te dienen als niet-resident maar tevens de huurwaarde van deze woning (ook bij niet verhuring) dient op te nemen in zijn Belgische aangifte. De inkomsten worden vervolgens in België, ingevolge het dubbelbelastingverdrag dat werd afgesloten tussen België en Spanje, vrijgesteld van belasting, zij het met progressievoorbehoud.

Wat echter vaak wordt vergeten, vandaar mijn overtuiging dat niet aangifte vaak het gevolg is van foutieve of gebrek aan informatie, is het feit dat men, door het niet opnemen van de gegevens met betrekking tot zijn tweede woning in Spanje in zijn Belgische aangifte, vaak heel wat belastingvoordelen aan zich laat voorbijgaan. Het is immers zo dat een correcte aangifte in bepaalde situaties ertoe zal leiden dat men minder belastingen betaalt of meer belastingen zal kunnen terugvorderen. Er zijn zelfs situaties denkbaar waarbij belastingplichtigen wiens inkomen of pensioen zodanig laag is dat zij hierop geen belastingen verschuldigd zijn toch van de overheid een bedrag kunnen terugvorderen door het indienen van een correcte aangifte.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn ondermeer de aanzienlijke belastingverminderingen inzake energiebesparende uitgaven. Wist u dat u bijvoorbeeld voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in electrische energie, de uitgaven voor de installatie van een systeem voor waterverwarming door middel van zonne-energie, uitgaven voor de plaatsing van dubbele beglazing, van aanzienlijke belastingverminderingen kan genieten zelfs als u deze werken laat uitvoeren aan uw woning in Spanje ?

Eén van de voorwaarden is dat de werken worden uitgevoerd worden door een persoon die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst voor de uit te voeren werken als aannemer is geregistreerd. Maar nu de registratie sinds 23 april 2010 ook toegelaten is op grond van een overeenkomstige bepaling die van kracht is in de Lidstaat van de Europese Unie waar deze aannemer is gevestigd, zijn in het buitenland geregistreerde aannemers sindsdien ook toegelaten en dient u bijgevolg niet langer een beroep te doen op een in België geregistreerde aannemer om werken te laten uitvoeren aan uw (tweede) woning in Spanje.

Blijft enkel nog de prangende vraag wellicht hoeveel dergelijk voordeel kan opleveren. De belastingvermindering is gelijk aan maximaal 40% van het bedrag van de gedane uitgaven (gefactureerde bedragen BTW inbegrepen) dat u effectief heeft betaald. Vanaf aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar 2011) bedraagt het bedrag van de belastingverminderingen, afhankelijk van de aard van de uitgevoerde werken, per belastbaar tijdperk maximaal 2.770 euro of 3.600 euro per woning. Belangrijk hierbij is dat het gedeelte dat het maximum overschrijdt sinds inkomstenjaar 2009 kan worden overgedragen naar de 3 daaropvolgende jaren en derhalve niet verloren gaat.

Rekeninghoudende met het feit dat deze bedragen in principe jaarlijks worden geïndexeerd zou dit betekenen dat bij een investering van 37.500 euro in het jaar 2010 voor de installatie van fotovoltaïsche zonnecelpanelen op uw woning de totale belastingvermindering, gespreid over een periode van 4 jaar, +/- 14.820 euro zou bedragen.

Bovendien is het zo dat in bepaalde situaties dit bedrag door meer dan één persoon in mindering kan gebracht worden voor dezelfde woning. Ik denk hierbij ondermeer aan de situatie waarbij, bijvoorbeeld omwille van successieplanning, de ouders het vruchtgebruik van de woning bezitten en de kinderen de naakte eigendom.

Ik wens te benadrukken dat het daarenboven een effectieve belastingvermindering betreft. Dit betekent dat dit bedrag onmiddellijk in mindering komt van de te betalen belastingen en niet van het bedrag waarop de belastingen worden berekend.

In bepaalde situaties is zelfs in een belastingkrediet voorzien. Dit laatste betekent dat u, zelfs in de situatie waarin u geen belasting bent verschuldigd, een bedrag ontvangt van de overheid via het indienen van een correcte aangifte.

Om u maar te zeggen dat het indienen van een correcte aangifte met inbegrip van uw buitenlandse woning niet steeds aanleiding geeft tot het betalen van bijkomende belasting maar u, in bepaalde situaties, zelfs een aanzienlijk voordeel kan opleveren.

Dany De Decker
Francisco Javier Cócera

Baker Tilly Belgium

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Fiscaal
Comentarios cerrados

Mira además

Schenken van een woning in Spanje, gratis?

Artikel bijgewerkt februari 2024 Begin 2015 verschenen er berichten in de binnenlandse en …