Inicio Experten Medisch Aansluiten bij een zorgkas als resident in Spanje

Aansluiten bij een zorgkas als resident in Spanje

5 minuto leer
2,157

We kregen van een lezer de vraag om zijn vraag en het antwoord dat hij kreeg van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in verband met het aansluiten bij een zorgkas als resident in Spanje. Omdat het informatie betreft die interessant kan zijn voor veel Vlaamse residenten publiceren we het antwoord graag:

Met aandacht heb ik uw bericht gelezen over uw aansluiting bij de zorgkas van uw ziekenfonds, en de betaling van de jaarlijkse ledenbijdrage.

Ik wens u hierover graag verder te informeren.

Wie niet in België woont, valt buiten het toepassingsgebied van de Vlaamse sociale bescherming en kan bijgevolg niet aansluiten bij een zorgkas.

Op deze algemene regel geldt er omwille van Europese regelgeving een uitzondering.

Wie in een andere EU-lidstaat of EER-lidstaat dan België of in Zwitserland woont, moet verplicht aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming als men aan al deze criteria voldoet:

  • op 1 januari van een kalenderjaar Belgisch sociaal verzekerd zijn omwille van (vroegere) tewerkstelling in Vlaanderen (bij tewerkstelling in Brussel, kan men vrijwillig aansluiten);
  • minstens 26 jaar zijn.

Wat is de plaats van tewerkstelling?

1° de vestigingsplaats, als die in België ligt;
2° de plaats van de hoofdzetel van de werkgever, als de vestigingsplaats buiten België ligt;
3° de plaats van de hoofdzetel van de werkgever als de vestigingsplaats niet bekend is op het moment van de uitnodiging tot betaling van de bijdrage.

Voor een gepensioneerde inkomende grensarbeider is de plaats van tewerkstelling de plaats waar men op 1 januari van het jaar voor pensionering heeft gewerkt. Er wordt gekeken naar de eerste januari waarop men voor het laatst effectief gewerkt heeft, ook al zijn er nog latere jaren voorafgaand aan de pensionering.

Zorgbudgetten en mobiliteitshulpmiddelen

Ook in Spanje kunt u als lid van een zorgkas genieten van de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming, of van een (gedeeltelijke) terugbetaling van een mobiliteitshulpmiddel.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden wordt toegekend aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden (mantel- en thuiszorg), of aan personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis (residentiële zorg). Dit zorgbudget bedraagt € 130 per maand.

Voor meer informatie over de aanvraag kunt u steeds terecht bij uw zorgkas.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Dit is een zorgbudget voor 65’+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon. Het bedraagt maximaal 594 euro/maand.

De aanvraag van dit zorgbudget verloopt volledig digitaal. Om hiervoor een aanvraag te doen heeft u uw eID en pincode nodig. De link vindt u op volgende website: https://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood. U vindt daar ook meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure.

Mobiliteitshulpmiddelen Voor de aankoop van een mobiliteitshulpmiddel in het buitenland is een (gedeeltelijke) terugbetaling mogelijk indien u voldoet aan de voorwaarden. Wenst u een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen, dan neemt u best contact op met uw zorgkas.

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más En Medisch
Comentarios cerrados

Mira además

Wat te doen in het geval van schade gedekt door de huispolis?

We proberen allemaal een schadegeval te voorkomen, en dan gebeurt het toch … De te n…